Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev hævede en uddannelsesaftale på grund af mangelfuld uddannelse på et tidspunkt, hvor der manglede ca. 6 måneder af uddannelsestiden.

Der var mellem parterne enighed om at afslutte uddannelsesforholdet.

Eleven fik ikke tillagt erstatning for mangelfuld oplæring, idet nævnet ikke fandt det bevist, at mangelfuld oplæring var sket, idet der fortsat resterede ca. 6 måneder af uddannelsen.

Den fulde tekst

Ophævelse - Uddannelsens indhold


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 4. januar 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 11. oktober 1988 i sag nr. 19/1988: Efg-elev A mod B v/C (handels- og kontorområdet - butik/textil) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 13. december 1968, og indklagede, B v/C, adr., y-by, blev der i efteråret 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for handels- og kontorområdet - butik/textil med uddannelsesperiode fra den 1. april 1987 til den 31. marts 1989.

Ved klageskrift af 10. august 1988 har klageren ved sin faglige organisation rejst sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at uddannelsesaftalen ophæves, og at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 90.728 kr. til klageren for ulempe og manglende oplæring.

Indklagede har erklæret sig enig i, at uddannelsesaftalen ophæves, men har i øvrigt påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at indklagedes virksomhed den 16. oktober 1986 blev godkendt som praktikplads af Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet med følgende bemærkning: »Det er en forudsætning for godkendelsen, at De er til stede i elevens arbejdstid i et sådant omfang, at eleven modtager en forsvarlig oplæring.«

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at indklagedes forretning er en modeforretning. Hun har ekspederet, ryddet op, gjort rent og pyntet vinduer. Om aftenen lukkede hun uden at gøre kassen op. Hun har udarbejdet udkast til en annonce, men hun har ikke deltaget i indkøb. De første 3 måneder var der en dame til stede hele tiden, og herefter var C i begyndelsen selv til stede om lørdagen. I øvrigt var det indehaverens mand D, der var hendes kontaktperson. Han var der imidlertid ikke hele dagen, det kunne variere fra 5 minutter til nogle timer. A var med på modemesse i december 1987. Hun har sagt, at hun havde krav på at have en udlært til stede i forretningen. Hertil fik hun det svar, at det skulle hun ikke bekymre sig om. Hun ville gerne sige op, fordi hun følte, at hun ikke lærte noget. Fra uge 36 i 1988 har hun været i indklagedes butik i x-by.

Indklagede C har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at klageren har lært at ekspedere og dekorere, og klageren har i øvrigt deltaget i den daglige oprydning. Klageren har ikke udført kontorfunktioner, da sådanne funktioner slet ikke findes i forretningen i y-by. Kassefunktionen vil klageren lære i den kommende tid. Klageren var tilsyneladende ikke interesseret i at deltage i modemessen, idet hun tog hjem før tiden. D kan klageren altid få forbindelse med pr. telefon, og han kan komme til stede med meget kort varsel. Det er sket, at indklagede har afbrudt klageren i en ekspedition, hvis hun følte, at kunden »var ved at smutte«.

D, der er indklagedes ægtefælle, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han har været gennemsnitligt 3-4 timer i forretningen, fredag og lørdag dog hele dagen. Klageren spurgte altid, hvis hun var i tvivl. Klageren vil senere lære at gøre kassen op. Han og indklagede vidste intet om, at klageren var utilfreds med forholdene, førend de modtog en henvendelse fra uddannelsesnævnet herom. Klageren sagde da, at hendes ønske blot var at kunne holde op uden at skulle betale erstatning til indklagede.

Klageren har til støtte for sin påstand nærmere anført, at hun ikke har fået den tilstrækkelige oplæring. Hun har været for meget alene i forretningen, hvilket er i strid med uddannelsesnævnets forbehold i godkendelse af virksomheden som praktikplads.

Indklagede har anført, at klageren har modtaget fyldestgørende uddannelse.

Efter sagens optagelse til kendelse er det oplyst, at klageren har indgået en ny uddannelsesaftale, der efter sædvanlig praksis har medført, at uddannelsestiden er forlænget med 3 måneder. erefter har klageren nedsat sin påstand om erstatning til 10.438 kr.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Da indklagede efter det oplyste har indgået ny uddannelsesaftale, finder nævnet ikke nu at kunne tage stilling til ophævelsen af den mellem klageren og indklagede indgåede uddannelsesaftale.

Nævnet finder, at det ikke er godtgjort, at indklagede ikke har efterkommet uddannelsesnævnets forbehold i godkendelsen af virksomheden som praktikplads. Navnlig under hensyn til, at der resterer ca. 6 måneder af klagerens uddannelsesperiode, finder nævnet det heller ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at indklagede har modtaget utilstrækkelig oplæring.

Nævnet tager herefter indklagedes frifindelsespåstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B v/C, frifindes for de af klageren, efg-elev A, nedlagte påstande.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen