Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En uddannelsesaftale blev ophævet på et tidspunkt, hvor eleven ikke var myndig. Ophævelsen blev ikke tiltrådt af elevens værge.

Ophævelsen blev af nævnet anset for at være en ensidig ophævelse fra virksomhedens side. Da virksomheden i øvrigt ikke havde haft grundlag for at hæve aftalen, blev eleven tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Ophævelse - Umyndighed


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 4. januar 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 11. oktober 1988 i sag nr. 4/1988: efg-elev A mod virksomheden B A/S (jern & metal - lastvognsmekaniker) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, X-by, født den 6. november 1970, og indklagede, B A/S, Y-by, blev der den 30. juli 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern & metal - lastvognsmekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. juli 1987 til den 30. juni 1990. Den 18. december 1987 ophævede indklagede uddannelsesaftalen.

Ved klageskrift af 8. april 1988 har klageren ved sin faglige organisation Dansk Metalarbejderforbund indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 37.680,- kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at indklagede den 27. juli 1987 indsendte et udfyldt spørgeskema til Metalindustriens Lærlingeudvalg, der derefter den 9. september 1987 aflagde besøg på virksomheden med henblik på godkendelse som praktikplads. Efter besigtigelsen skrev lærlingeudvalget den 14. september 1987 bl.a. følgende til indklagede:

» /..../ Efter det i rapporten anførte om at værkstedet ikke er forsynet med det herfra krævede mindsteudstyr, kan vi ikke godkende, at der antages lærlinge til uddannelse i lasvognsmekanikerbranchen.

Når udvalget har modtaget dokumentation for, at det manglende udstyr:

- Fræseværktøj for ventilsæder

- Styretøjsudmålingsudstyr for udmåling af spidsning og spredning

- Lygteprøveapparat til måling af lysstyrke og nærlysets fald

- Kompressionsmåler

- Manometer for fødepumpe

- Manometer for servostyring

- Batteritester

- Ventilafretter

- Omdrejningstæller for diesel

- Værktøj for bremserør er anskaffet, vil værkstedet blive godkendt til uddannelse af 1 lærling i den anførte branche. /..../»

Ved skrivelse af 8. februar 1988 meddelte indklagede, at det manglende udstyr nu var tilstede, hvorefter virksomheden den 23. marts 1988 blev godkendt som praktikplads.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at den daglige leder hos indklagede værkfører C sagde, at det ikke gik så godt for indklagede. I oktober fik han en metalsplint i øjet, da han skulle bøje et stykke plade, og han var sygemeldt ca. 1 måned til den 16. november. Den 18. december 1987 talte han med C, der bad ham finde andet arbejde, fordi indklagede ikke havde nok reparationsarbejde. Man talte ikke om, at han i stedet skulle søge uddannelse som personvognsmekaniker. Han blev efter sin ansættelse klar over, at virksomheden ikke var godkendt som praktikplads på grund af manglende værktøj, og dette blev da også anført af C som yderligere begrundelse for hans afskedigelse. Han startede den 1. januar 1988 som arbejdsdreng hos (anden virksomhed), og pr. 1. juli 1988 blev han arbejdsdreng hos en blikkenslager. Pr. 1. oktober 1988 er han blevet mesterlærling.

D, der er direktør hos indklagede, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at indklagedes hovederhverv er speditionsvirksomhed, men at man ejer 7 lastvogne. Klageren henvendte sig selv for at få en praktikplads hos indklagede. Da vidnet blev klar over, at der manglede værktøj for at opnå godkendelse som praktikplads, sagde han, at manglende værktøj selvfølgelig kunne anskaffes. Indklagede har aldrig manglet arbejde på sit lastvognsværksted. I januar/februar 1988 overtog man en lærling fra en virksomhed, der var gået konkurs. Manglende godkendelse som praktikplads har ikke fra indklagedes side været anført som begrundelse for opsigelsen af klageren.

C, der i ca. 3 år har været værkfører hos indklagede, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at det i starten gik nogenlunde for klageren. Vidnet regnede med, at »det nok skulle komme«. Han måtte dog irettesætte klageren, der ikke tænkte sig nok om under arbejdet. I december 1987 talte han og lastvognsmekaniker E med klageren om, at lastvognsarbejde nok var for tungt for klageren. Klageren kunne godt acceptere dette og prøvede at få andet arbejde. Få dage senere meddelte klageren, at han havde fundet arbejde hos (anden virksomhed) med uddannelsesaftale. Hans mor ringede senere om overflyttelse af en del af læretiden. Klageren holdt op hos indklagede efter gensidig aftale.

E, der fra sommeren 1987 har været ansat hos indklagede som lastvognsmekaniker, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at klageren var vældig flink, men at det kneb med forståelsen. Vidnet talte nogle gange med klageren herom, og til sidst sagde klageren, at han ville skifte til personvogne. Han kom nogle dage senere og sagde, at han havde fået plads hos (anden virksomhed).

Tvistighedsnævnet skal udtale: Efter bevisførelsen og det om klagerens alder oplyste findes indklagede ensidigt at have ophævet klagerens uddannelsesaftale.

Da der ikke er oplyst omstændigheder, der har berettiget klageren til ophævelsen, finder nævnet, at indklagede bør betale en erstatning til klageren. Denne erstatning fastsættes efter det oplyste skønsmæssigt til 10.000 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B A/S, betaler inden 14 dage 10.000 kr. til klageren, efg-elev A.

Hvert part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen