Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En lærling, der var yngste lærling, blev pålagt at rengøre toiletter, hvilket han nægtede at gøre. Da han ved flere lejligheder var blevet pålagt dette arbejde og advaret om, at nægtelse ville medføre bortvisning, blev han i forbindelse med en ny nægtelse bortvist.

Arbejdet blev senere overtaget af en skoledreng og tog ca. 15 minutter. Bortvisningen anset for berettiget, da der var givet advarsel. (Dissens)

Den fulde tekst

Uddannelsens indhold - Bortvisning - Advarsel


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 18. april 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 17. januar 1989 i sag nr. 21/1988: efg-elev A mod B A/S (jern & metal - kleinsmed) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, X-by, født den 30. marts 1961, og indklagede, B A/S, X-by, blev den 24. september 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern & metal - kleinsmed med uddannelsesperiode fra den 22. september 1987 til den 21. september 1990. Den 4. juli 1988 bragte indklagede uddannelsesforholdet til ophør med den begrundelse, at klageren ikke udførte det arbejde, han var blevet pålagt.

Ved klageskrift af 12. september 1988 har klageren ved sin faglige organisation Dansk Metalerbejderforbund indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 120.960 kr. med tillæg af feriegodtgørelse 15.120.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl. a. forklaret, at han, der er født i Iran, har boet 4 år i Danmark. I marts 1988 havde han problemer med en svend, der ikke gad svare på spørgsmål og i øvrigt drillede ham. Han klagede til værkføreren, der henvendte sig til direktøren D. Det endte med, at D satte ham til at arbejde sammen med en anden svend. Omkring 1. juni holdt den dame, der tidligere havde gjort rent, op på fabrikken. Han fik da af de andre medarbejdere at vide, at det var yngste lærlings job at gøre rent på toilettet 1 gang om ugen. Den 27. juni 1988 sagde D til ham, at han skulle gøre toilettet rent. Han svarede, at Metalarbejderforbundet havde sagt til ham, at det skulle han ikke gøre. D sagde hertil, at indklagede skulle gøre, hvad der blev sagt til ham. Samtalen foregik omkring kl. 15, og han kunne ikke nå at gøre toilettet rent denne dag, men han blev på virksomheden indtil normal arbejdstids ophør. Næste dag havde han ondt i en finger, og sendte lægeattest. Den 4. juli blev han opereret, og den 5. juli modtog han opsigelsen.

Direktør D har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han er direktør hos indklagede, der har ca. 20 mand ansat. Episoden i marts endte med, at han måtte sige til klageren, at han skulle passe sit arbejde, og derefter flyttede han ham til en anden svend. Virksomheden har til huse i en helt ny fabriksbygning. Der er et toilet i værkstedshallen. Det var kun dette toilet, der skulle rengøres af klageren. Rengøringen er senere foretaget af en skoledreng på ca. 15 minutter. Værkfører E sagde, at han flere gange i juni 1988 havde bedt klageren om at rengøre toilettet. Den 27. juni bad han derfor selv klageren om at gøre toilettet rent. Klageren sagde, at han havde talt med Metalarbejderforbundet om sagen. Klageren havde fået at vide, at han ikke skulle gøre toiletter rene. Vidnet sagde til klageren, at han skulle gøre toilettet rent, og at man ikke kunne have ham mere, hvis han nægtede at udføre arbejdet. Klageren nægtede fortsat at udføre arbejdet og forlod kort efter - inden fyraften - virksomheden.

E har under personligt fremmøde for nævnet bl. a. forklaret, at han fra ca. 1. juni 1988 var værkfører for klageren. Det gik meget godt i det daglige. I løbet af juni bad han 2 - 3 gange klageren om at gøre toilettet i værkstedshallen rent. Klageren afviste dette uden begrundelse. Vidnet henvendte sig herefter til direktør D om sagen.

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke har været forpligtet til at gøre toilettet rent. Under alle omstændigheder foreligger der ikke en så alvorlig misligholdelse fra hans side, at indklagede har været berettiget til at bringe uddannelsesforholdet til ophør.

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at klageren ved flere gange at nægte at udføre det pålagte arbejde groft har misligholdt sine forpligtelser.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Et flertal af nævnet - fire medlemmer - finder efter det om karakteren og varigheden af rengøringsarbejdet oplyste, at klageren har været uberettiget til at nægte at rengøre toilettet 1 gang om ugen.

Disse medlemmer lægger efter de afgivne forklaringer til grund, at værkfører E, efter at klageren flere gange havde nægtet at udføre rengøringsarbejdet, henvendte sig til direktør D, over for hvem klageren ligeledes trods advarsel om evt. konsekvenser nægtede at udføre arbejdet. Denne handlemåde fra klagerens side finder disse medlemmer at være af en sådan karakter, at indklagede har været berettiget til at bringe uddannelsesaftalen til ophør.

Et mindretal af nævnet - tre medlemmer - finder, at der intet grundlag er for at antage, at en lærling inden for metalområdet kan pålægges rengøringsarbejde, som det er sket i denne sag.

Disse medlemmer finder derfor, at indklagede har været uberettiget til at ophæve uddannelsesforholdet og derved har pådraget sig et erstatningsansvar.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertal.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B A/S, frifindes for den af klageren, efg-elev B nedlagte påstand.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen