Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En virksomhed, der var gået konkurs og derfor ikke kunne opfylde sin del af en uddannelsesaftale, pålagt at betale 5.000 kr. i erstatning.

Dissens for frifindelse. Desuden pålagt at betale løntilgodehavende.

Den fulde tekst

Konkurs - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 16. maj 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 11. oktober 1988 i sag nr. 5/1988: Efg-elev A mod murermester B (bygge/anlæg - murerfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-vej, y-by, født den 28. oktober 1968, og indklagede, murermester B, tidligere z-vej, q-by, nu boende i Norge, blev der den 21. maj 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for bygge/anlæg murerfaget med uddannelsesperiode fra den 4. august 1986 til den 3. februar 1989. I april 1987 ophørte indklagede med at drive virksomhed og flyttede til Norge.

Ved klageskrift af 5. april 1988 har klageren ved sin faglige organisation, Murerforbundet i Danmark, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale løntilgodehavende og erstatning for afbrudt uddannelsesaftale med i alt 14.145,28 kr.

Indklagede erkendte at skylde klageren 9.145,28 kr. i tilgodehavende løn. Lønmodtagernes Garantifond har været tilvarslet til nævnets møde, men har ikke fundet anledning til at lade sig repræsentere.

Klageren har senere indgået ny uddannelsesaftale, der imidlertid er ophævet i prøvetiden. Han arbejder i dag ikke inden for murerfaget.

Indklagede har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at han i april 1987 måtte ophøre med sin virksomhed på grund af økonomiske vanskeligheder. Han ringede i den anledning til skolen og spurgte, hvad han skulle foretage sig med hensyn til klagerens uddannelse. Skolen svarede, at det ville være hans problem. Derefter foretog han sig ikke noget. Han har i dag en betydelig gæld og er ikke i stand til at betale noget til klageren.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Det er ubestridt, at klagerens tilgodehavende løn udgør 9.145,28 kr.

Fire af nævnets medlemmer udtaler:

Efter forarbejderne til efg-loven kan det ikke med den fornødne sikkerhed antages, at en uddannelsesaftale bortfalder uden erstatningsansvar, såfremt praktikvirksomheden erklæres konkurs, standser betalingerne eller blot ophører.

Disse fire medlemmer finder derfor, at indklagede - i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om ansvar for manglende betalingsevne - er erstatningspligtig i anledning af sin betalingsstandsning og senere konkurs. Den erstatning, der som følge heraf tilkommer klageren, fastsættes skønsmæssigt til kr. 5.000. Disse medlemmer voterer herefter for i alt at tilkende klageren 14.145,28 kr.

Tre af nævnets medlemmer udtaler:

Efter bemærkningerne i betænkning nr. 764 af 1976 om revision af lov om erhvervsfaglige uddannelser må bl.a. reglerne i lærlingelovens § 20 om ophævelse af et lærlingeforhold på grund af bristede forudsætninger ved en virksomheds konkurs anses for overført til også at være gældende for efg-elever.

Der ses således ikke efter efg-lovens regler, efter reglerne om tvistigheder mellem efg-eleven og praktikvirksomheder eller dansk rets almindelige regler om ansvar for manglende betalingsevne, at kunne pålægges praktikvirksomheder et objektivt erstatningsansvar for en uddannelsesaftales ophør som følge af virksomhedens konkurs.

Disse tre medlemmer finder derfor, at indklagede alene bør pålægges at betale den skyldige løn 9.145,28 kr.

Efter resultatet af stemmeafgivningen pålægges det indklagede, at betale 14.145,28 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede, murermester B, betaler inden 14 dage 14.145,28 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen