Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En virksomhed, der ikke var godkendt og efter det faglige udvalgs vurdering ikke kunne godkendes, indgik en uddannelsesaftale med en elev. Eleven fik senere viden om dette forhold. Ikke tillagt denne viden betydning ved udmålingen af erstatningen.

Den fulde tekst

Godkendelse - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 3. juli 1990 i sag nr. 29/1989: Efg-elev A, mod B, Tømrer- og snedkerforretning, (tømrerfaget) afsagt følgende:

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, født den 9. august 1971, og indklagede, B, Tømrer- og snedkerforretning, adr., blev den 8. juli 1988 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for tømrerfaget med uddannelsesperiode fra den 8. juli 1988 til uge 19/20 1991. Uddannelsesforholdet blev den 9. oktober 1989 ophævet af indklagede.

Klageren har ved sin faglige organisation Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark indbragt sagen for nævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 28.368,97 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har ikke givet møde for nævnet.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han den 9. november 1989 har indgået en ny uddannelsesaftale inden for samme fag uden forlængelse af uddannelsestiden.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Således som sagen er oplyst for nævnet, må det lægges til grund, at indklagede uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen.

Henset til, at klageren efterfølgende har opnået en ny uddannelsesaftale efter ca. 1 måneds forløb, finder nævnet, at indklagede i erstatning til klageren bør betale et beløb svarende til 1 måneds løn incl. feriegodtgørelse eller 7.343,57 kr. Herudover bør indklagede betale en godtgørelse for forstyrrelse af klagerens uddannelsesforløb. Denne godtgørelse fastsættes skønsmæssigt, således at indklagede incl. den nævnte erstatning i alt betaler 15.000 kr. til klageren.

THI BESTEMMES:

Indklagede B, Tømrer- og snedkerforretning, betaler inden 14 dage 15.000 kr. til klageren, efg-elev A.

Hvert part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen