Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev tillagt erstatning på 22.800 kr. for afbrydelse af uddannelsen.

Den fulde tekst

Konkurs - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 3. oktober 1989 i sag nr. 8/1989: Efg-elev A mod fa. B ApS under konkurs (jern & metal - automekaniker) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 17. april 1968, og B ApS, adr., y-by, blev i efteråret 1985 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern & metal - automekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. oktober 1985 til den 30. september 1988. Den 7. marts 1988 blev indklagede erklæret konkurs, og samme dag fratrådte klageren.

Under denne sag, der er indbragt for nævnet ved klageskrift af 5. april 1989, har klageren ved sin faglige organisation Dansk Metalarbejderforbund påstået indklagede tilpligtet at betale løn i tiden 1. marts 1988 til den 10. juni 1988 med i alt 22.800 kr. samt 12,5% feriegodtgørelse af det i 1987 og 1988 optjente beløb.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har ikke givet møde for nævnet.

Ved Dansk Metalarbejderforbunds mellemkomst er klageren blevet optaget på Teknisk Skole efter indklagedes konkurs, hvorefter han pr. 10. juni 1988 har fået svendebrev med godkendt forkortet uddannelsestid.

Der er oplyst, at klagerens skattepligtige indkomst hos indklagede i 1987 var 71.040 kr. og i 1988 34.960 kr. (incl. løn for tiden 1. marts 1988 til 10. juni 1988).

Tvistighedsnævnet skal udtale:

I overensstemmelse med nævnets, ved tidligere kendelser, fastlagte praksis findes indklagede at være erstatningsansvarlig som følge af uddannelsesforholdets afbrydelse på grund af virksomhedens økonomiske forhold.

Nævnet finder ikke at kunne kritisere den af klageren foretagne opgørelse af erstatningskravet, 22.800 kr.

Herudover bør der betales feriegodtgørelse for 1987 og 1988 med 121/2% af i alt 106.00 kr. eller med 13.250 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B ApS under konkurs, betaler inden 14 dage 36.050 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen