Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev tillagt erstatning svarende til 3 måneders løn i forbindelse med en virksomhedskonkurs.

Den fulde tekst

Konkurs - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 17. november 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 31. oktober 1989 i sag nr. 14/1988: Efg-elev A mod murermester B ApS under konkurs (bygge & anlæg - murerfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 9. maj 1969, og indklagede, murermester B ApS, adr., y-by, blev den 19. marts 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for bygge & anlæg - murerfaget - med uddannelsesperiode fra den 4. august 1986 til den 3. februar 1989. Den 25. maj 1987 ophævede indklagede uddannelsesaftalen med virkning fra 1. juni 1987. Indklagede er efter det oplyste den 2. august 1989 blevet erklæret konkurs.

Ved klageskrift af 15. juli 1988 har klageren ved sin faglige organisation Murerforbundet i Danmark indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 95.873,36 kr.

Hverken det indklagede selskab eller konkursboet har afgivet svarskrift og har heller ikke givet møde for nævnet.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at han gik ledig med bistandshjælp indtil den 1. september 1988, hvor han kom ind som soldat.

Det er for nævnet oplyst, at der i 1987 af det indklagede selskab var anmeldt en betalingsstandsning, der senere blev ophævet.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter det oplyste må det lægges til grund, at uddannelsesaftalen er blevet ophævet på grund af indklagedes økonomiske forhold. Efter nævnets praksis er indklagede herefter erstatningspligtig over for klageren.

Den erstatning, der herefter tilkommer klageren, fastsættes under hensyn til indklagedes konkurs til et beløb svarende til løn i 3 måneder, eller til 19.773 kr. med tillæg af feriepenge 12 1/2% eller 2.471,63 kr., eller i alt 22.244,63 kr.

Herudover skal indklagede betale ikke afregnet feriegodtgørelse 12 1/2% af klagerens indtægt i 1986 20.905,26 kr. eller 2.613,16 kr., samt ikke afregnet feriegodtgørelse 12 1/2% af klagerens indtægt i 1987 27.020,48 kr. eller 3.377,56 kr.

Herefter skal indklagede i alt betale 28.235,35 kr. til klageren.

THI BESTEMMES:

Indklagede, murermester B ApS under konkurs, betaler inden 14 dage 28.235,35 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen