Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

I forbindelse med en sag anlagt af eleven mod en virksomhed påstod virksomhedens indehaver sig tillagt erstatning for tort i anledning af, at klageren skal have udbredt rygter om indklagede og dennes familie. Påstanden blev ikke taget under behandling af nævnet, idet sådanne erstatningssøgsmål henhører under de almindelige domstole.

Den fulde tekst

Tvistighedsnævnets kompetence - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 15. december 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 31. oktober 1989 i sag nr. 14/1989: Efg-elev A mod B v/C (handel & kontor - butiksfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 23. januar 1969, og indklagede, B v/C, adr., x-by, blev den 17. juni 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for handel & kontor - butiksfaget med uddannelsesperiode fra den 15. august 1987 til den 14. august 1989. Efter et skænderi mellem parterne ophævede indklagede den 8. maj 1989 uddannelsesaftalen.

Herefter har klageren ved sin faglige organisation Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning, godtgørelse m.v. med i alt 45.607 kr.

Indklagede har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at klageren tilpligtes at betale 23.152,50 kr.

Klageren har påstået frifindelse over for indklagedes selvstændige påstand.

Klagerens påstand er specificeret således:

Tilgodehavende løn for perioden

 

 15/4 1989 - 15/7 1989, 2 mdr. a kr. 6.250..... kr. 12.500,00 

 Skyldig overtidsbetaling/forskudttidstillæg... kr. 12.718,50 

 Feriepenge optjent i 1988 12% af kr. 71.824... kr. 8.978,00 

 Feriepenge optjent i 1989 12% af kr. 36.756... kr. 4.594,50 

 Transportgodtgørelse.......................... kr.  566,00 

 Erstatning for tort........................... kr. 6.250,00 

 I alt......................................... kr. 45.607,00 

 Indklagedes selvstændige påstand er specificeret således: 

 For meget udbetalt............................ kr. 3.125,00 

 Klagerens uberettigede brug af forretningens 

  telefon........................................ kr. 2.800,00 

 Varer, udleveret af klageren til venner 

 og familie.................................... kr. 3.000,00 

 Varer, som klageren har medtaget til 

 eget forbrug.................................. kr. 2.800,00 

 Erstatning for tort i anledning af, at 

 klageren har udbredt rygter om indklagede 

 og dennes familie............................. kr. 25.000,00 

 I alt......................................... kr. 36.725,00 

 med fradrag af feriepenge for 1988 og 1989.... kr.-13.572,50 

 I alt......................................... kr. 23.152,50 

Der er under sagen fremlagt en række lønkvitteringer og checkbilag vedrørende udbetaling af løn til klageren. Disse bilag omfatter ikke samtlige lønudbetalinger. Indklagede har oplyst, at de manglende bilag er bortkommet under et indbrud.

D har som vidne under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hun, der er ufaglært, har været ansat i indklagedes blomsterforretning sammen med klageren fra 1. marts til 15. maj 1989. Når den daglige leder, C, ikke var til stede, sagde klageren flere gange til hende, at hun skulle »se efter C«, medens klageren brugte telefonen. Dette skete i perioder meget hyppigt, navnlig når klageren »var uvenner med sin fyr«. C åbnede normalt forretningen om morgenen. Et par gange om ugen forlod han derefter forretningen og kom tilbage ud på eftermiddagen. Indtil da var vidnet alene med klageren i forretningen. Hun har set, at klageren har givet varer til venner og familie uden at modtage betaling. Hun har bl.a. set, at klageren har udleveret en rose. Herudover har hun set, at klageren har medtaget en blomsterbuket og nogle planter fra forretningen. Der hang en seddel på en væg, hvor personalekøb skulle noteres, men klageren havde ved de pågældende lejligheder ikke skrevet noget. Både vidnet og klageren fik lov til at gå i byen i arbejdstiden, og det benyttede de sig begge af dagligt. De spiste frokost hver dag mellem 11.30 og 12.00. Vidnet var timelønnet og fik sin løn udbetalt bagud hver den 1. i måneden. Klageren har ved to lejligheder fået en ekstra fridag i anledning af fødselsdage i familien, og de havde begge to fridage i påsken. I forbindelse med klagerens fratræden overværede hun en samtale mellem C og klageren. Klageren havde ved en fejl fået udbetalt 200 kr. for meget i løn. Da C gjorde klageren opmærksom herpå, svarede klageren, at hun »skyldte fand'me ikke ham noget, med alt det overarbejde hun havde«. Klageren kaldte også C for en »dum skid« og anvendte andre tilsvarende udtryk. C sagde intet, og det endte med, at klageren gik og smækkede med døren.

C har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han, der er daglig leder af indklagedes blomsterforretning, havde en samtale med klageren den 8. maj 1989. Denne samtale forløb i det store hele som af vidnet D forklaret. Af denne grund ophævede han næste dag uddannelsesaftalen. Klageren har under sin ansættelse været forudlønnet, således at hun i begyndelsen af en måned fik udbetalt løn for tiden fra den 15. i den pågældende måned til den 14. i næstfølgende måned. Den løn, klageren fik udbetalt den 8. maj 1989, dækkede således perioden 15. maj til 14. juni. Klageren har fået rigelig frihed til at kompensere evt. overarbejde og forskudt tid. Telefonregningen var usædvanlig stor, indtil klageren fratrådte. Efter de oplysninger D gav herom, har han skønnet et beløb, som klageren bør betale.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hun ikke har benyttet telefonen i større omfang. Vidnet D brugte den derimod meget. Hun har ikke taget varer med hjem uden at notere dette på sedlen på væggen, og hun har heller ikke udleveret varer til venner og familie uden betaling. Under samtalen den 8. maj 1989 anvendte hun ikke udtryk som »dum skid« eller tilsvarende om C. Hun ville ikke turde gøre dette. Hun har under hele sin ansættelse været bagudlønnet, og lønnen blev ofte udbetalt for sent.

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at hun var bagudlønnet, og at hendes vagtskema klart viser, at hun har haft overarbejde og forskudt tid i et omfang, der svarer til hendes krav. Hun har herudover krav på refusion af transportudgifterne i forbindelse med skoleophold. Da indklagede med urette har afbrudt uddannelsesforholdet, har hun ligeledes krav på en godtgørelse herfor. De krav, der er rejst af indklagede, er i det hele udokumenterede, og må derfor afvises.

Indklagede har gjort gældende, at uddannelsesaftalen med rette er ophævet på grund af klagerens handlemåde under mødet den 8. maj 1989. Det fremgår af de fremlagte lønafregninger m.v., at klageren var forudlønnet. Hun har derfor ikke krav på yderligere løn, men må derimod tilbagebetale den allerede udbetalte løn for tiden 15. maj til 14. juni. Klageren har under sin ansættelse haft riglig frihed til at kompensere evt. overarbejde og forskudt tid. Transportudgiften i forbindelse med skoleophold er betalt til klageren. Af D's forklaring fremgår, at klageren har anvendt forretningens telefon i stort omfang, at hun har udleveret varer til familie og venner, og at hun har medtaget varer fra forretningen til personligt brug, alt uden at notere dette.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at indklagede efter det under mødet den 8. maj 1989 passerede har været berettiget til at bringe uddannelsesforholdet til ophør, således at der ikke tilkommer klageren godtgørelse i anledning heraf.

Indklagede findes ikke ved fremlæggelse af lønsedler m.v. for en del af perioden at have godtgjort, at klageren skulle være forudlønnet. Herefter har klageren krav på løn fra 15. april 1989.

Den specifikation, som klageren har fremlagt vedrørende overarbejde og forskudt tid, findes efter de afgivne forklaringer om klagerens frihed og pauser under det daglige arbejde ikke i sin helhed at kunne lægges til grund.

Efter en samlet bedømmelse finder nævnet, at der skønsmæssigt bør tilkendes klageren i alt 10.000 kr. for ikke udbetalt løn og manglende udbetaling af tillæg.

Klagerens krav på feriegodtgørelse er ikke bestridt.

Da indklagede ikke har godtgjort, at klageren har fået refunderet sine transportudgifter i forbindelse med skoleophold, tages klagerens påstand herom til følge.

Herefter har klageren krav på betaling af i alt 24.138,50 kr.

De af indklagede rejste krav om klagerens betaling for benyttelse af telefon, betaling for udleverede varer til familie og venner og varer til eget forbrug findes efter de afgivne forklaringer ikke dokumenterede på en sådan måde, at der kan gives indklagede medhold i nogen af kravene.

Det af indklagede rejste krav om erstatning for tort i anledning af, at klageren skal have udbredt rygter om indklagede og dennes familie, kan ikke tages under påkendelse af nævnet, men henvises til de almindelige domstole.

Herefter frifindes klageren i det hele for den af indklagede nedlagte påstand.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B v/C, betaler inden 14 dage 24.138,50 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen