Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev, der havde været under uddannelse i flere forskellige virksomheder, blev opsagt i sit uddannelseforhold. Indklagede påstod, at opsigelsen var sket i prøvetiden. Under behandling af sagen blev det oplyst, at Arbejdsformidlingen havde godkendt flere uddannelsesaftaler, uden at disse omfattede hele restuddannelsestiden. Nævnet fandt under sådanne omstændigheder, at indklagede havde været berettiget til at afskedige klageren, idet klagerens uheldige uddannelsesforløb ikke kunne lastes indklagede.

Den fulde tekst

Prøvetid - Kombinationsaftale


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 26. november 1990 i sag nr. 7/1990: efg-elev A mod B (jordbrug - dyrebrug) afsagt følgende

KENDELSE:

Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 19. juni 1949, og indklagede, B, adr., y-by, blev den 6. juni 1988 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jordbrug-dyrebrug med uddannelsesperiode fra den 6. juni 1988 til den 1. juni 1989. Den 10. august 1988 blev uddannelsesaftalen ophævet af indklagede. Spørgsmålet under denne sag er, om den sædvanlige prøvetid på tre måneder var gældende for uddannelsesaftalen.

Ved klageskrift af 10. april 1990 har klageren ved sin faglige organisation Specialarbejderforbundet i Danmark indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 30.012,56 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren har været under uddannelse inden for jordbrug-dyrebrug på 3 forskellige, tidligere uddannelsessteder i perioderne 13. oktober 1986 til 31. december 1986, 1. juli 1987 til 11. marts 1988 og 14. marts 1988 til 4. juni 1988.

Af uddannelsesaftalen for perioden 14. marts til 4. juni 1988 fremgår det, at uddannelsesperioden var fra den 14. marts 1988 til den 25. september 1989. Arbejdsformidlingen i Vejle har under »Særlige bemærkninger« påført aftalen: »Uddannelsesperioden for nærværende læreforhold er aftalt til 10 uger fra 14.3.88 til 4.6.1988.« I en skriftlig erklæring fra den pågældende virksomhed er det bl.a. anført, at klageren var ansat som afløser for en anden elev, medens denne var på skoleophold. Arbejdsformidlingen i Vejle har oplyst, at aftalen er registreret på den anførte måde efter aftale med det faglige udvalg.

Der er mellem parterne enighed om, at indklagedes virksomhed er af en sådan art, at uddannelsen kunne have været færdiggjort, uden at det var nødvendigt at indgå kombinationsaftale.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at uddannelsesaftalen for perioden 1. juli 1987 til 11. marts 1988 var tidsbegrænset til denne periode.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

En uddannelsesaftale kan kun indgås for den samlede - resterende - uddannelsesperiode. Efter det oplyste har Arbejdsformidlingen godkendt en tidligere uddannelsesaftale med en uddannelsesperiode på 10 uger, der efter det oplyste skulle dække en vikarperiode, hvor virksomhedens tidligere ansatte elev var på skoleophold. Nævnet finder anledning til alvorligt at kritisere denne godkendelse.

Nævnet finder ikke grundlag for at anfægte indklagedes ret til at opsige klageren i prøvetiden, da indklagede ikke har været part i nogen af klagerens tidligere uddannelsesaftaler. Da klagerens uheldige uddannelsesforløb heller ikke i øvrigt kan lastes indklagede, tager nævnet indklagedes frifindelsespåstand til følge.

Thi bestemmes:

Indklagede, B, frifindes.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen