Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Da der under uddannelsen ikke havde været faglært personale i virksomheden til at forestå oplæringen, påhvilede det virksomheden at bevise, at uddannelsen havde været tilstrækkelig. Indklagede var ikke mødt i forbindelse med sagens behandling. Klagerens oplysninger blev derfor lagt til grund i forbindelse med sagen.

Nævnet udtalte sig om erstatningens størrelse. Da virksomheden imidlertid var opløst inden afsigelse af kendelse, blev sagen afvist.

Den fulde tekst

Tvistighedsnævnets kompetence - Mangelfuld uddannelse - Bevisbyrde - Udeblivelse - Erstatning - Afvisning - Konkurs


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 26. november 1990 i sag nr. 27/1989: efg-elev A mod B (handel og kontor - kontor all-round) afsagt følgende

KENDELSE:

Mellem klageren, efg-elev A , adr, x-by, født den 29. juli 1969, og indklagede, B, adr..., x-by, blev den 21. oktober 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for handel og kontor - kontor all-round med uddannelsesperiode fra den 8. november 1987 til den 31. oktober 1989. Uddannelsesforholdet blev efter forhandlinger mellem indklagede og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark den 6. marts 1989 ensidigt bragt til ophør af klageren med virkning fra 10. februar 1989 bl.a. på grund af manglende oplæring.

Klageren har ved sin faglige organisation Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark den 13. oktober 1989 indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 51.752 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og ikke givet møde for nævnet.

Det fremgår af sagen, at klageren indgik en ny uddannelsesaftale den 20. februar 1989. Uddannelsesperioden blev i denne aftale forlænget med 6 måneder, således at den udløb den 30. april 1990.

Klagerens påstand er nærmere specificeret således, at der påstås betaling af en godtgørelse, svarende til forskellen mellem fagets minimalløn og elevløn i tiden 1. november 1989 til 30. april 1990 med 21.752 kr. og ulempeerstatning med 30.000 kr., ialt 51.752 kr.

Det fremgår af sagen, at det indklagede selskab den 25. oktober 1989 er taget under konkursbehandling, og at konkursbehandlingen er afsluttet samme dag med selskabets opløsning.

Indklagedes virksomhed blev ved skrivelse af 14. oktober 1987 fra det faglige udvalg godkendt som uddannelsessted. I godkendelsesskrivelsen er det anført, at der under hele uddannelsesforløbet skal være en kvalificeret medarbejder til stede i elevens arbejdstid. Det er over for nævnet godtgjort, at denne betingelse for godkendelse kun har været opfyldt i ringe grad.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Såfremt en virksomhed ikke overholder en betingelse om, at der skal være en kvalificeret medarbejder til stede i elevens arbejdstid, påhviler det efter nævnets faste praksis virksomheden at godtgøre, at der er sket den nødvendige oplæring. Da dette i den foreliggende sag ikke er sket, og da klagerens anbringende om manglende oplæring er bestyrket ved det i øvrigt foreliggende, finder nævnet, at indklagede bør betale erstatning for manglende oplæring. Godtgørelsen findes passende at kunne fastsættes til 21.752 kr. som påstået af klageren.

Derimod finder nævnet, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at tilkende klageren godtgørelse for ulempe, da klageren har kunnet fortsætte sin uddannelse uden afbrydelse.

Da det indklagede selskab imidlertid er opløst den 25. oktober 1989, kan der ikke afsiges kendelse mellem sagens parter, og nævnet afviser derfor sagen.

Thi bestemmes:

Denne sag afvises.

Sagens omkostninger ophæve.

Officielle noter

Ingen