Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elektriske stærkstrømsanlæg
og elektrisk materiel

(Tilsyn)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Boligministeren« til: »By- og boligministeren«, og »boligministeren« ændres til: »by- og boligministeren«.

2. § 10, 2. pkt., ophæves.

3. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. By- og boligministeren kan give påbud til elforsyningsvirksomheder om at foretage tilsyn med stærkstrømsanlæg. Omkostninger forbundet med tilsyn refunderes efter fastlagte takster. By- og boligministeren kan fastsætte regler for gennemførelse af tilsynet, herunder for betalingen heraf.«

4. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

5. § 25 affattes således:

»§ 25. Udgifterne til Elektricitetsrådets virksomhed, herunder tilsyn efter § 10, stk. 2, dækkes efter regler fastsat af by- og boligministeren af afgifter, som opkræves hos den systemansvarlige virksomhed, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Beløbenes størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

    Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed opgør den forholdsvise fordeling af afgifterne efter stk. 1 på de indenlandske forbrugere. Fordelingen skal ske på ligeligt grundlag. Den elforsyningsvirksomhed, gennem hvis forsyningsnet forbrugerne modtager elektricitet, opkræver afgifterne og indbetaler beløbet til den systemansvarlige, som herefter indbetaler til Elektricitetsrådet.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jytte Andersen