Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

I en sag hvor Industritilsynet havde kasseret et parti venusmuslinger fandt ankenævnet under hensyn til sagens atypiske karakter, at såfremt der af toksikologiske eksperter udtages et repræsentativt antal prøver godkendt af industritilsynet på mindst 50 og disse alle er negative, kan partiet frigives. I modsat fald kasseres partiet.

Den fulde tekst

Venusmuslinger/DSP


FISKERIMINISTERIETS ANKENÆVN

Tirsdag den 8. december 1992 afholdtes møde i Fiskeriministeriets ankenævn til behandling af en af Dan Shellfish A/S den 19. oktober 1992 indgivet anke over en af Industritilsynet den 8. oktober 1992 truffen afgørelse, hvorefter et parti venusmuslinger fanget ved Horns Rev er erklæret for uegnet til menneskeføde og henvist til tilvirkning på destruktionsanstalt eller lignende, jf. lbk. nr. 339 af 29. maj 1987 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, § 3, stk. 2, litra a, jf. stk. 3, jf. § 2, stk. 6.

AFGØRELSE

Ankenævnet finder under hensyn til sagens atypiske karakter, at såfremt der af toksilogiske eksperter udtages et repræsentativt antal prøver godkendt af Industritilsynet på mindst 50 og disse alle er negative, kan partiet frigives. I modsat fald kasseres partiet.

Sagsfremstilling m.v.

Industritilsynet har bl.a. oplyst, at der i muslingerne fanget den 21. september 1992 har været påvist DSP i større mængder, end man tillader i Danmark i henhold til den officielle undersøgelsesmetode. Det er oplyst, at der er indsendt en ekstra prøve fra den 21. september 1992 til Scantox til undersøgelse for DSP, men prøven var negativ.

Dan Shellfish A/S har som begrundelse for anken anført, at musenes dødsårsag i forbindelse med den oprindeligt indsendte prøve ikke er undersøgt, og at der i den ekstra prøve udtaget af det producerende produkt fra samme og efterfølgende dato i begge tilfælde ikke blev påvist DSP.

Dan Shellfish A/S har endvidere i ankeskrivelsen insisteret på, at der indsendtes flere prøver for afklaring af spørgsmålet om musenes død har skyldtes andre ting, og afgørelsen derfor truffet på et forkert grundlag.

Dan Shellfish A/S har endelig bemærket, at det efter selskabets opfattelse er usandsynligt med forekomst af DSP på fangstpositionen på denne tid af året.

Dan Shellfish A/S har den 13. november 1992 indsendt analyseresultat af en negativ test fra Scantox dateret den 25. september 1992 bl.a. vedr. muslinger fanget den 21. september 1992.

I en skrivelse af 28. oktober 1992 fra Dan Shellfish A/S til Industritilsynet har selskabet bl.a. redegjort for at prøveudtagning af udsandede muslinger kan give et andet prøveresultat, hvilket kan forklare forskellen i prøveresultaterne.

Industritilsynet har under mødet oplyst, at der er foretaget 2 DSP museætertests på partiet fanget den 21. september 1992. Den ene test var positiv og den anden negativ.

Industritilsynet har altid fulgt den praksis at kassere muslingepartier, hvis der er påvist et indhold af diarrefremkaldende muslingegift (DSP) ved den officielle undersøgelsesmetode i blot en af flere prøver.

Industritilsynet har videre oplyst, at der i det pågældende tilfælde var Dinophysisalger i området (900 Dinophysis acuminata/1 den 21. september 1992), så det var meget sandsynligt, at der har været mindre mængder DSP i muslingerne. Det er ikke usandsynligt med DSP i september måned.

Dan Shellfish A/S har under mødet anført, at kassationen er sket på et for svagt grundlag, idet den prøve, der ligger til grund for kassationen er anfægtelig, og at senere prøver har været negative. En afgørelse baseret på senere konkrete prøver vil give fuld beskyttelse for forbrugerne.

Ved sagens behandling var Industritilsynet repræsenteret ved bromatolog Helle Emsholm.

Dan Shellfish A/S var repræsenteret ved advokat Arne Paabøl Andersen.

København, den 8. december 1992

Henrik Krøll

Jette Nielsen

Peter Willadsen

Susanne Drewes

Jens Møller

Officielle noter

Ingen