Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse

(Ophævelse af kravet om dansk indfødsret for medlemmer af diverse tvistenævn m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 968 af 17. december 1997 om leje af almene boliger foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Boligministeren« til: »By- og boligministeren«.

2. I § 14 indsættes efter 1. pkt.:

»Har lejeren pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det dog aftales, at det lejede først stilles til lejerens rådighed indtil 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, medmindre der er indgået aftale efter § 44, stk. 3, eller § 93, stk. 3.«

3. I § 29 indsættes efter »§ 26«: », jf. § 94,«.

4. I § 30, stk. 1, indsættes efter »§ 27«: », jf. § 94,«.

5. I § 44, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »istandsættelse«: », medmindre der er indgået aftale efter § 14 eller § 93, stk. 3«.

6. I § 52 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Leverer udlejeren hverken varme eller varmt vand, og afregnes lejerens forbrug af vand ikke på grundlag af fordelingsmålere, udarbejdes ikke forbrugsregnskab. De udgifter, som følger af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, fordeles ligeligt på lejemålene i ejendommen og opkræves 1 gang om året.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. I § 52, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1« ordene: »og 3«.

8. I § 53, stk. 4, ændres »varmeregnskabsåret« til: »regnskabsåret«.

9. § 54, stk. 1, affattes således:

»Fordelingen af udgifterne til varme og de udgifter, som følger af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, mellem lejerne sker efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler, enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang.«

10. I § 54 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Fordelingen af udgifterne til varmt vand mellem lejerne sker efter udlejerens bestemmelse enten efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser eller efter egnede varmtvandsfordelingsmålere.

    Stk. 4. Udlejeren kan forlange, at den hidtidige fordeling af varmtvandsudgiften ændres, således at fordelingen fremover skal ske enten efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser eller efter egnede varmtvandsfordelingsmålere.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

11. I § 54, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »fordeling«: »til fordeling efter målere«, og efter »stk. 2« indsættes: »og 4«.

12. I § 54, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 2«: »og 4«.

13. I § 55 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Efter lejerens anmodning skal beboerklagenævnet afgøre, om udlejer har opkrævet større beløb end tilladt efter stk. 3. Har udlejeren efter nævnets afgørelse opkrævet større beløb end tilladt, kan lejeren forlange det for meget betalte tilbage.«

14. I § 57, stk. 2, ændres »varmeregnskabet« til: »regnskabet«.

15. I § 60, stk. 1, ændres »3 og 4« til: »5 og 6«.

16. I § 60, stk. 2, indsættes efter »stk. 2«: »og 4«.

17. I § 86, stk. 5, ændres »stk. 1« til: »§ 85, stk. 1,«.

18. I § 88, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For almene ungdomsboliger kan dog aftales et opsigelsesvarsel på mindst 6 uger.«

19. I § 93 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Har lejeren pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det aftales, at lejeren fraflytter det lejede indtil 14 dage før lejeforholdets ophør, medmindre der er indgået aftale efter § 14 eller § 44, stk. 3.«

20. I § 97, stk. 6, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

21. I § 98, stk. 1, indsættes efter »leje«: », bortset fra betingelsen om dansk indfødsret«.

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 10. marts 1998, som ændret ved § 1 i lov nr. 397 af 26. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Boligministeren« til: »By- og boligministeren«, og »boligministeren« ændres til: »by- og boligministeren«.

2. I § 79 h, 1. pkt., indsættes efter »§ 109, stk. 2«: », bortset fra betingelsen om dansk indfødsret«.

§ 3

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 10. marts 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Boligministeren« til: »By- og boligministeren«, og »boligministeren« ændres til: »by- og boligministeren«.

2. § 37, stk. 1, affattes således:

»Formand, medlem eller suppleant skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2, i lov om leje, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.«

§ 4

I lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 800 af 10. november 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Bolig- og byministeren« til: »By- og boligministeren «, »bolig- og byministeren« ændres til: »by- og boligministeren «, og »bolig- og byministerens« ændres til: »by- og boligministerens «.

2. Overalt i loven ændres »Bolig- og Byministeriet« til: »By- og Boligministeriet «, og »Bolig- og Byministeriets« ændres til: »By- og Boligministeriets «.

3. I § 186 indsættes efter »anvendelse«: », bortset fra betingelsen om dansk indfødsret«.

4. I § 203, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Ved sager, der indbringes for byfornyelsesnævnet efter lov om byfornyelse og boligforbedring, finder bestemmelserne i § 186 tilsvarende anvendelse.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jytte Andersen