Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Ankenævnet finder at Fiskerikontrollens afgørelse er korrekt og derfor opretholdes

Den fulde tekst

Kassation af et parti frosne pighvarfilet


Torsdag den 1. april 1993 afholdtes møde i Fiskeriministeriets ankenævn til behandling af en af T-Fisk I/S den 18. februar 1993 indgivet anke over en af Fiskerikontrollen i Padborg den 15. februar 1993 truffen afgørelse, hvorefter et parti, bestående af 1.500 kg (fordelt på 150 colli) frosne pighvarfilet, er erklæret for uegnet til menneskeføde og henvist til tilvirkning på destruktionsanstalt eller ligende, jf. § 3, stk. 2, litra a, jf. stk. 3, jf. § 2, stk. 6, i lbk. nr. 339 af 29. maj 1987 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, (som ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992).

AFGØRELSE

Ankenævnet finder, at Fiskerikontrollens afgørelse er korrekt og derfor opretholdes.

Sagsfremstilling m.v.

Fiskerikontrollen har bl.a. oplyst, at man ved en inspektion den 8. februar 1993 hos speditionsfirmaet Skandinavisk Fragtterminal blev opmærksom på, at mange fileter fra et delparti (50 colli/500 kg) var misfarvede gullige og lugtede harske. En udtagen prøve blev kogt og bedømt til at være fordærvet og uanvendelig til menneskelig konsum.

Fiskerikontrollen har videre oplyst, at man udtog prøver på i alt 2,5 kg fra forskellige kartoner af den resterende del af partiet (100 colli/1.000 kg), der henstod på frostlager. De udtagne prøver er den 15. februar 1993 bedømt (med kvalitetstal efter en skala fra 10 - 0, hvor 4 og derunder er kassabel) på følgende måde:

Prøve A: Harsk smag og lugt, kvalitetstal under 3

Prøve B: Harsk og rådden lugt, kvalitetstal under 1

Prøve C: Harsk og rådden lugt, kvalitetstal under 1

T-Fisk I/S har som begrundelse for anken anført, at Fiskerikontrollens prøveudtagning ikke var tilstrækkelig til en rimelig bedømmelse, og at varerne var egnede til menneskeføde.

T-Fisk I/S godkendte prøverne, der var udtaget til brug for ankesagens behandling, som værende repræsentative for partiet.

Prøverne blev vurderet af ankenævnet, der også foretog en prøvesmagning af kogte prøver.

Ved sagens behandling var Fiskerikontrollen repræsenteret ved kst. vicefiskeriinspektør Knud Pedersen.

T-Fisk var repræsenteret ved Thyge Hvass og Frank Sørensen.

Lyngby, den 1. april 1993

Henrik Krøll

Hans Henrik Huss

Ole Bertelsen

Peter Willadsen

Officielle noter

Ingen