Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Landbrugsministeriet afviser anvendelse af gasning af interventionskorn, også hvor sælger er lagerholder.

Den fulde tekst

Behandling af interventionskorn mod skadedyr.

DAKOFO har med skrivelse af 30. november 1990 rettet en fornyet henvendelse til Landbrugsministeriets departement vedrørende eventuel tilladelse til gasning af ikke midefrit korn tilbudt til intervention.

Det anføres bl.a. heri, at en sælger af korn til intervention, efter de gældende bestemmelser, umiddelbart før indleveringen på EF-interventionslager kan lade det pågældende parti gasse, hvorefter partiet - efter DAKOFOs opfattelse - uden videre ved kontrolundersøgelsen vil blive godkendt, som værende fri for levende mider. En sådan »forebyggende gasning« forekommer DAKOFO helt overflødig og et unødvendigt spild af ressourcer.

I forlængelse heraf foreslår DAKOFO, at der etableres en praksis, hvorefter EF-direktoratet ved konstatering af levende mider meddeler sælgeren, at partiet kun overtages, såfremt det »gasses«, og at en efterfølgende kontrol viser, at partiet er fri for omhandlede mider. Subsidiært foreslås en lignende procedure, dog begrænset til tilfælde, hvor sælger og lagerholder juridisk set er identiske.

Landbrugsministeriet skal i denne anledning henvise til de i ministeriets skrivelse af 1. november 1990 anførte betragtninger og konklusioner i relation til samme emne.

Til grund for Landbrugsministeriets fastholdelse af de tidligere anførte bemærkninger m.v. skal ministeriet dog i relation til de af DAKOFO yderligere fremførte betragtninger og forslag udtale følgende.

Vedrørende anvendelse af (præventiv) gasning af konkrete kornpartier forinden disse tilbydes til intervention og prøveudtagningen i forbindelse hermed finder sted, skal Landbrugsministeriet fortsat henholde sig til de foreliggende videnskabelige udsagn på området, nemlig at en fuldstændig og vedvarende bekæmpelse af kornmider kun kan opnås ved at holde det givne kornparti i tilstrækkelig god kondition (i.e. nedtørring). Såfremt gældende regler i øvrigt ses overholdt, i denne forbindelse især f.s.v.a. restkoncentration af gasarter, finder man, at spørgsmålet ligger uden for ministeriets indflydelsessfære, selv om man dog ikke kan anbefale en sådan »præventiv« fremgangsmåde.

Til de af DAKOFO fremførte løsningsforslag finder ministeriet, at det primære forslag - i hvert fald efter dets umiddelbare ordlyd -strider mod de foreliggende videnskabelige resultater på området, idet der ikke ses belæg for, at kornmiden bekæmpes effektivt og vel at mærke også vedvarende ved gasning.

Det subsidiære forslag strider efter ministeriets opfattelse helt klart mod en ligelig behandling af alle potentielle tilbydere af korn til intervention.

Med venlig hilsen

Mogens Kjørup

Officielle noter

Se også skrivelse af 1. november 1990 vedr. samme.