Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Opretholdelse af Veterinærdirektoratets afvisning af en klage over at to dyrlægers behandling af hund. Klageren havde begrundet sin klage med, at de af de to læger foretagne undersøgelser og behandlingsforsøg ikke havde været forsvarlige eller omhyggelige, idet der syntes at være åbenbare lidelser hos hunden, der burde have været konstateret ved en grundig og fyldstgørende undersøgelse.

Den fulde tekst

Klage over dyrlægers behandling af en hund.


Gellerupparkens Retshjælp har i skrivelse af 25. april 1990, j.nr. AM 295/90, på vegne Annie Pedersen, Hasselhøj 33, Hasselager, klaget over dyrlæge Niels Stadsvold, Aarhus Dyrehospital, Lars Preisler, Silkeborgvej 156, Horsens, i forbindelse med disses behandling af klagerens hund i 1988 og 1989.

Annie Pedersen anmoder, om at sagen revurderes ud fra de nu fremkomne oplysninger, idet dyrlæge Lise Kousgaard, Jelshøj Dyreklinik, ved en efterfølgende undersøgelse har konstateret analkirtelbetændelse og en forskudt hvirvel i lænden hos Annie Pedersens hund. Subsidiært anmodes Landbrugsministeriet om at foretage en ankebehandling af Veterinærdirektoratets afgørelse af 27. februar 1990.

Ifølge skrivelsen af 25. april 1990 finder Annie Pedersen, at de tidligere foretagen undersøgelser og behandlingsforsøg ikke har været fagligt forsvarlige og omhyggelige, idet der synes at være åbenbare lideloser hos hunden i form af dels analkirtelbetændelsen og dels den forskudte lændehvirvel, der burde have været konstateret ved en grundig og fyldestgørende undersøgelse.

Sagen har været forelagt Den Danske Dyrelægeforening, klientklagenævnet, og Veterinærdirektoratet, der ikke har givet Annie Pedersen medhold i klagen.

Landbrugsministeriet har på ny forelagt sagen for Veterinærdirektoratet, ligesom der er indhentet fornyede udtalelser fra dyrlæge Niels Stadsvold og dyrlæge Lars Preisler.

Det fremgår heraf, at dyrlæge Stadsvold har foretaget en grundig røntgenundersøgelse af hunden den 13. juni 1988 og har stillet diagnose Sacroilisation, sygelige forandringer i korsbensregionen, en diagnose, der er bekræftet af en røntgenekspert på Landbohøjskolen. Efterfølgende har dyrlæge Stadsvold iværksat behandling med Artrizintabletter, som er et klassisk præparart til behandling af lidelser i knogler, led og ledkapsler.

Dyrlæge Lars Preisler har den 21. februar 1989 foretaget en generel undersøgelse af hunden samt en gennempalpering af columana, pelvis og bagben, efterfulgt af røntgenundersøgelse på 8 optagelser. Der blev ved denne undersøgelse konstateret ømhed i lumbo-sacralledet, men røntgenbillederne viste ingen abnorme forandringer. Endvidere fandt dyrlæge Preisler ikke tegn på analkirtelbetændelse hos hunden. Det blev aftalt med Annie Pedersen at se tiden an til hundens næste løbetid for at se, om symptomerne havde relation til denne.

På den baggrund af en telefonkonsultation den 24. juli 1989, hvorunder Annie Pedersen redegjorde for hundens symptomer, ordinerede dyrlæge Preisler behandling af hunden med Prednison i en nærmerebestemt periode, ligesom Annie Pedersen at lade de tidligere optagne røntgenbilleder undersøge på Landbohøjskolen.

Veterinærdirektoratet har udtalt, at de senere fremkomne oplysninger på grundlag af dyrlæge Lise Kousgaards behandling af hunden ikke giver anledning til at ændre den tidligere afgivne vurdering af dyrlæge Stadsvold og dyrlæge Preislers behandling af hunden, jfr. Veterinærdirektoratets skrivelse af 27. februar 1990.

Landbrugsministeriet skal på den baggrund af ovenfor anførte udtale:

Ifølge § 7 i bekendtgørelse nr. 312 af 25. juni 1980 af lov om veterinærvæsenet samt om udøvelsen af dyrlægegerning er en autoriseret dyrlæge under udøvelse af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed.

På baggrund af de forelagte oplysninger finder Landsbrugsministeriet ikke, at dyrlæge Niels Stadsvold og dyrlæge Lars Preisler har undladt at opfylde denne pligt, og Landbrugsministeriet finder således ikke anledning til, at der foretages videre i sagen.

P. M. V.

E. B.

Officielle noter

Lovbekendtgørelse nr. 312 af 25/06/1980 af lov om veterinærvæsenet og udøvelsen af dyrlægegerningen er ophævet og afløst af lovbekendtgørelse nr. 492 af 28/06/1990.