Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Afvisning af for sent modtaget ansøgning.

Den fulde tekst

Støtte til mindre kornproducenter.

Hr. gdr. Preben Jensen

Stormgade 6

Kølkær

7400 Herning

Ved brev modtaget d. 26 april 1990 har De klaget over, at De ikke har modtaget støtte efter ordningen for støtte til mindre kornproducenter for høståret 1988/89.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at De har leveret 20,7 t korn i høståret, og at Deres dyrkede areal udgør 27 ha. Efter det oplyste opfylder De således de grundlæggende betingelser for at opnå støtte.

Ansøgningen er imidlertid indgivet for sent, idet den først er modtaget af EF-direktoratet d. 4. oktober 1990.

Landbrugsministeriet skal bemærke følgende:

Ifølge Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 442 af 22. juni 1989 om ydelse af en særlig støtte til mindre kornproducenter for markedsåret 1988/89, § 5, stk. 1, skulle ansøgningen være modtaget i EF-direktoratet senest klokken 16, d. 2. oktober 1989. Det fremgår udtrykkeligt af bekendtgørelsen, at ansøgninger, der indkommer senere end den angivne frist, ikke kan tages i betragtning. Dette fremgår ligeledes af ansøgningsskemaet og den hertil knyttede vejledning.

Det absolutte krav om overholdelse af ansøgningsfristen har baggrund i ordningens særlige karakter.

Det fremgår af Landbrugsministieriets ovennævnte bekendtgørelse, § 3, stk. 2, at ansøgninger om ydelse af støtte i henhold til bekendtgørelsen kun imødekommes i det omfang, ansøgningerne kan finansieres af det beløb, som stilles til rådighed af De Europæiske Fællesskaber. Ifølge bekendtgørelsen § 3, stk. 1, har mindre producenter prioritet forud for de større opgjort efter det samlede dyrkede areal. For høståret 1988/89 udgjorde det af EF til rådighed stillede beløb kr. 57.594.950,11.

På grundlag af de ved udløbet af ansøgningsfristen d. 2. oktober 1989 indkomne ansøgninger og de heri oplyste bedriftsarealer beregnede EF-direktoratet hvilke bedriftsaraler, der kunne danne grundlag for bevilling af støtte.

Hvis EF-direktoratet ud af de ca. 45.000 ansøgere også skulle imødekomme for sent indkomne ansøgninger, kunne konsekvensen blive, at fordelingskriterierne ville blive ændret, og at rettidigt indgivne ansøgninger ikke ville komme i betragtning.

Det kan oplyses, at direktoratets modtagne post datostemples i overensstemmelse med en særlig instruks, der er godkendt af Rigsrevisionen.

De danske udbetalingskriterier, herunder datoen for ansøgningsfristen, er forelagt EF-Kommissionen, der har godkendt disse.

Landbrugsministeriet stadfæster således EF-direktortets afgørelse, hvorefter der ikke for høståret 1988/89 kan udbetales Dem støtte efter ordningen for støtte til mindre kornproducenter.

P.M.V.

e.b.

Tage Siboni

Officielle noter

Nugældende lov er nr. 414 af 13. juni 1990.