Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ændringer af boligstøtteloven med virkning for 1999
Ændringer af boligstøtteloven vedrørende årene 2000-2004

 

Folketinget har den 18. december 1998 vedtaget lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (lovforslag L 47). Lovændringen omfatter primært et nyt beregningssystem BS-2000 for den fremtidige boligstøtte samt en række forenklinger.

Loven omfatter en lang række ændringer af boligstøtteloven, der træder i kraft den 1. januar år 2000.

Herudover indeholder loven et begrænset antal ændringer, der træder i kraft den 1. marts 1999.

Boligstøtteloven er således uændret 1. januar 1999 i forhold til december 1998 bortset fra ophævelsen af den hidtidige § 75, stk. 2, der blev gennemført ved lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. boligstøttemeddelelse nr. 27.

Lovændringer, der træder i kraft 1. marts 1999.

Boligstøtteloven ændres fra 1. marts 1999 på tre punkter.

1. Progressionsgrænsen for grænsebeløbet nedsættes fra de gældende 148.800 til kr. 123.500 kr. (1999-niveau).

2. Fradraget på 3.200 kr. (1999-niveau) for hver pensionist i husstanden bortfalder.

3. Der gælder en forbedret kompensationsordning vedrørende lovændringer pr. 1. marts 1999, 1. januar 2000 og senere. Ingen støttemodtager kan herefter miste mere end 1.000 kr. på årsbasis i boligstøtte på grund af ændringer i loven. For pensionister, hvis husstandsindkomst ikke overstiger 113.200 kr. (i 1999-niveau) før pensionistfradrag efter § 8 , stk. 4, er det højeste tab fastsat til 500 kr. på årsbasis.

Ændringerne indebærer, at der pr. 1. marts 1999 skal ske ny beregning af boligstøtten for alle omfattende støttemodtagere med nyt grænsebeløb, ny indkomst uden fradrag for pensionister og evt. kompensationsbeløb efter den nye model herfor.

Kompensationsbeløbet for 1999 beregnes pr. 1. marts 1999 som forskellen mellem på den ene side boligstøtten på årsbasis opgjort efter de gældende regler i februar 1999 og på den anden side boligstøtten på årsbasis opgjort efter de nye regler, der gælder fra 1. marts 1999. I begge tilfælde udregnes støtten på basis af de oplysninger om faktisk indkomst, faktisk boligudgift, husstandssammensætning m.v., der har ligget til grund for den faktiske beregning af boligstøtte i februar 1999. Kompensationsbeløbet udgør den beregnede forskel med fradrag af 1.000. kr. på årsbasis. Dog fradrages kun 500 kr. på årsbasis for boligydelsesmodtagere, hvis husstandsindkomst ved udgangen af februar 1999 højst udgør 113.200 kr. før pensionistfradrag efter § 8, stk. 4.

For de meget få boligstøttemodtagere, der modtager kompensationsbeløb efter den hidtidige ordning ved udgangen af december 1998, indebærer ændringen, at kompensationsbeløbet nedsættes efter den hidtidige ordning - med 2.000 kr. årligt pr. 1. januar 1999. For at sikre, at disse støttemodtagers boligstøtte ikke reduceres mere end andre støttemodtagers i forbindelse med lovændringerne pr. 1. marts 1999, foreslås, at kompensationsbeløbet for disse pr. 1. marts 1999 udregnes således, at det udgør forskellen mellem på den ene side boligstøtten efter de gældende regler i februar 1999 med tillæg af kompensationsbeløbet for december 1998 og på den anden side boligstøtten opgjort efter de gældende regler pr. 1. marts 1999. Fra denne forskel trækkes 500 kr. for pensionister med en indkomst op til 113.200 kr. og 1.000 kr. for alle øvrige støttemodtagere. Hermed sikres, at det samlede tab som følge af tidligere lovændringer og lovændringer pr. 1. marts 1999 i alt ikke kan overstige 1.000 kr., og at tabet ikke kan overstige 500 kr. for pensionister med en husstandsindkomst til og med 113.200 kr.

For så vidt angår efterregulering af boligstøtten for 1999 indbærer lovændringen pr. 1. marts 1999, at eventuelle tilbagebetalingskrav for hver af perioderne 1.1.-28.2.1999 og 1.3.-31.12.1999 skal opgøres på grundlag af de beregningsregler, der gælder for den pågældende periode.

Lovændringer, der træder i kraft 1. januar 2000

Fra den 1. januar 2000 påbegyndes indførelsen af det nye beregningssystem BS-2000 for boligsikring og boligydelse. En del ændringer træder fuldt ud i kraft 1. januar 2000, mens andre ændringer indføres gradvist i perioden 1.1.2000-1.1.2004.

Fra den 1. januar 2000 indføres herudover en række forenklinger af administrativ og forståelsesmæssig karakter.

Endelig indføres samtidig enkelte andre ændringer.

Hovedelementerne i lovændringerne fra 1. januar 2000 er følgende:

1. Et nyt beregningssystem BS-2000 for boligsikring og boligydelse:

1.1. Nedsat udbetalingsprocent for boligydelse og boligsikring.

1.2. Forenklet indkomstafhængig aftrapning - ingen aftrapning for lave indkomster.

1.3. Tillæg til lejen for pensionister.

1.4. Afvikling af indkomstfradrag for pensionister.

1.5. Omlægning af indkomstfradraget for børn til et tillæg til progressionsgrænsen.

1.6. Indførelse af en mindste egenbetaling.

1.7. Formuetillæg til husstandsindkomsten.

1.8. Overgangsregler.

1.9. Forbedret kompensationsordning fra 1999 videreføres.

2. Forenklinger af administrativ og forståelsesmæssig karakter med følgende elementer:

2.1. Ophævelse af reglerne om gunstighedsberegning for børn med højere indtægter.

2.2. Ét husstandsindkomstbegreb frem for to.

2.3. Ændring af reglerne om fastsættelse af størrelsen af indkomstudsving for omberegning af boligstøtten i løbet af året eller tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte.

2.4. Indførelse af udtrykkelige regler om engangsbeløb og om visse feriepenge, der beskattes før udbetalingen.

3. Øvrige ændringer:

3.1. Øget medregning af aktieindkomst i husstandsindkomsten.

3.2. Solidarisk hæftelse for tilbagebetalingskrav.

3.3. Stramning af undtagelsesbestemmelse om udbetaling af boligstøtte udover lovens maksimum.

3.4. Forskellige tekniske ændringer og præciseringer.

Nærmere vejledning herom vil senere blive udsendt.

Til foreløbig orientering vedlægges en oversigt over hovedprincipperne for beregning af boligydelse og boligsikring 1999-2004.

Endvidere vedlægges de almindelige bemærkning til det vedtagne lovforslag med en beskrivelse af de nævnte elementer. Det bemærkes, at der i forhold hertil er foretaget en ændring af kompensationsordningen, således at den maksimale støttenedsættelse for visse pensionister er 500 kr. årligt, jf. ovenfor vedrørende ændringer for 1999. Der er endvidere ved et ændringsforslag fra 1.1.2000 indført en forøgelse af arealnormen med 10 m2 for modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om social service.

By- og Boligministeriets meddelelser om individuel boligstøtte udsendes til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S. Meddelelserne kan ligeledes findes i ministeriets regelbaser under det statslige EDB-baserede juridiske informationssystem,
Retsinformation.


Bilag

Hovedprincipper for beregning af boligydelse og boligsikring 1999-2004

Boligsikring

*(Alle beløb er anført i 1999-niveau)

1.3.1999

Boligsikring = 75 pct. af (huslejen grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 16 pct. af indkomst op til 123.500 kr. 26 2/3 pct. af indkomst over 123.500 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 8.400 kr.

 

2000

Boligsikring = 72 pct. af (huslejen grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 9 pct. af indkomsten op til 111.100 kr. + 25 pct. af indkomst over 111.100 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 6.700 kr.

Modtageren skal altid selv betale mindst 16.500 kr.

 

2001

Boligsikring = 69 pct. af (huslejen grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 7 pct. af indkomst op til 106.000 kr. + 26,1 pct. af indkomst over 106.000 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 5.000 kr.

Modtageren skal altid selv betale mindst 16.500 kr.

 

2002

Boligsikring = 66 pct. af (huslejen grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 5 pct. af indkomst op til 102.900 kr. + 27,3 pct. af indkomst over 102.900 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 3.300 kr.

Modtageren skal altid selv betale mindst 16.500 kr.

 

2003

Boligsikring = 63 pct. af (huslejen grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 2 pct. af indkomst op til 98.000 kr. + 28,6 pct. af indkomst over 98.000 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 1.700 kr.

Modtageren skal altid selv betale mindst 16.500 kr.

 

Modtageren skal altid selv betale mindst 16.500 kr.

 

Boligydelse

*(Alle beløb er anført i 1999-niveau)

1.3.1999

Boligydelse = 90 pct. af huslejen grænsebeløbet, hvor

grænsebeløbet = 10 pct. af indkomst op til 123.500 kr. + 20 pct. af indkomst over 123.500 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 5.300 kr.

 

2000

Boligydelse = 87 pct. af (huslejen + 1.000 kr. grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 10,1 pct. af indkomst op til 118.300 kr. + 23,6 pct. af indkomst over 118.300 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 4.200 kr.

Modtageren skal altid selv betale et beløb svarende til 11 pct. af indkomsten, dog mindst 10.300 kr.

 

2001

Boligydelse = 84 pct. af (huslejen + 1.500 kr. grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 7,9 pct. af indkomst op til 113.200 kr. + 25,0 pct. af indkomst over 113.200 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 3.100 kr.

Modtageren skal altid selv betale et beløb svarende til 11 pct. af indkomsten, dog mindst 10.300 kr.

 

2002

Boligydelse = 81 pct. af (huslejen + 2.100 kr. grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 5,5 pct. af indkomst op til 108.000 kr. + 26,5 pct. af indkomst over 108.000 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 2.100 kr.

Modtageren skal altid selv betale et beløb svarende til 11 pct. af indkomsten, dog mindst 10.300 kr.

 

2003

Boligydelse = 78 pct. af (huslejen + 2.600 kr. grænsebeløbet), hvor

grænsebeløbet = 2,9 pct. af indkomst op til 102.900 kr. + 28,2 pct. af indkomst over 102.900 kr.

Grænsebeløbet udgør altid mindst 1.000 kr.

Modtageren skal altid selv betale et beløb svarende til 11 pct. af indkomsten, dog mindst 10.300 kr.

 

2004

Boligydelse = 75 pct. af huslejen + 4.100 kr. 22,5 pct. af indkomst over 97.800 kr.

Modtageren skal altid selv betale et beløb svarende til 11 pct. af indkomsten, dog mindst 10.300 kr.

 

Redaktionel note
  • Meddelelse om individuel boligstøtte nr. 28 december 1998