Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Udbetaling af en måneds ekstra pension efter § 3, stk. 7, i lov nr. 914 af 16. december 1998 om ændring af lov om social pension

 

Ved lov nr. 914 af 16. december 1998 er fastsat, at social pension og invaliditetsydelse samt tillæg efter pensionsloven fremover udbetales bagud til personer, der opnår ret til social pension eller invaliditetsydelse efter lovens ikrafttræden, jf. orientering af 11. december 1998 fra Socialministeriet til samtlige kommuner.

Ved ændringslovens § 3, stk. 7, er indført en kompensationsordning for de persongrupper, der modtager forudbetalt løn/offentlig ydelse. Disse personer vil efter lovændringen få forudbetalt en ekstra måneds pension for den første måned, fra hvilken der udbetales pension.

Denne ekstra måneds pension indgår som anden personlig indkomst i husstandindkomsten ved boligstøtteberegningen.

Indkomsten vedrører den første måned, fra hvilken der udbetales pension. Hvis der som følge af udbetalingen af den ekstra måneds pension sker en indkomststigning for en boligstøttemodtager, vil der være tale om en midlertidig indkomststigning for denne måned.

By- og Boligministeriets meddelelser om individuel boligstøtte udsendes til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S. Meddelelserne kan ligeledes findes i ministeriets regelbaser under det statslige EDB-baserede juridiske informationssystem, Retsinformation.

Redaktionel note
  • Meddelelse om individuel boligstøtte nr. 30 januar 1999