Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Det forhold, at indstævntes advokat havde meddelt, at advokaten og indstævnte ikke ville give møde under nævnsmøde, var ikke til hinder for, at sagen blev fremmet. Klageren tillagt erstatning, idet det blev lagt til grund, at denne ikke havde modtaget en tilfredsstillende undervisning i henhold til uddannelsesplanen.

Den fulde tekst

Udeblivelse - Erstatning


Udskrift af protokol for det i henhold til § 14, stk. 1, i lov nr. 291 af 7. juni 1972 om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser nedsatte nævn.

Mandag den 5. april 1976 afholdtes møde i sagen vedrørende efg-elev A i den af hende mod firmaet B, rejste sag.

Nævnet var for nærværende sag, jfr. § 14, stk. 2, bistået af forretningsfører C, HK og direktør D, BKA (Butiks- og Kontorvirsomhedernes Arbejdsgiverforening).

Der fremlagdes klageskrift af 3. februar 1976 med bilag fra Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund og et svarsskrift af 19. februar 1976 fra advokat B. M., på indklagedes vegne.

For og med klageren mødte sekretær E, HK. Indklagede var ikke mødte. Sekretæren oplyste, at advokat B.M. kort før mødet i dag telefonisk havde meddelt, at der ikke ville blive givet møde.

Sekretær E forelagde sagen, og der blev afgivet forklaring af klageren.

Efter forudgående rådslagning afsagde Nævnet følgende

KENDELSE: Den 12. august 1974 blev der mellem firma B og klageren A, indgået aftale om praktikuddannelse inden for kontorfaget, all-round kontoruddannelse. Praktiktiden blev aftalt til 2 år fra den 12. august 1974 at regne.

Ved klageskrift af 3. februar 1976 har Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark for klageren A påstået praktikaftalen ophævet på grund af mangelfuld oplæring samt tilkendt en erstatning på kr. 20.000,-, jfr. § 14 i loven om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser nr. 291 af 7. juni 1972.

Ifølge praktikaftalen, der er godkendt af Arbejdsformidlingen den 24. september 1974, er den af Forsøgsudvalget for de erhvervsfaglige grunduddannelser inden for handels- og kontorfagene udarbejdede uddannelsesplan for all-round kontoruddannelse gældende for praktikforholdet.

Klageren har forklaret, at hun der har været sygemeldt fra den 14. august 1975, i den tid hun var beskæftiget hos firma B hovedsagelig har arbejdet med kodning og edb-kørsel af kodebånd, telefonpasning, arkivering af kodestrimler i edb-poser og postbesørgelse. Hun har kun skrevet fakturaer og ganske enkelte breve og har ikke modtaget nogen form for uddannelse i bogholderi.

Indklagede har uanset behørig indkaldelse ikke givet møde ved den mundtlige forklaring i Nævnet den 5. april 1976. Indklagedes advokat B.M. har i dag telefonisk meddelt, at der ikke ville blive givet møde.

Efter det således foreliggende må Nævnet lægge til grund, at klageren ikke har modtaget en tilfredsstillende undervisning i henhold til den fremlagte uddannelsesplan i all-round kontoruddannelse, og Nævnet kan derfor tiltræde, at praktikforholdet ophæves fra den 5. april 1976, og at der tilkommer hende erstatning efter lovens § 14, stk. 3. Erstatningen vil være at fastsætte til 20.000 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede firma B bør til klageren A betale 20.000 kr.

Det mellem klageren og indklagede indgåede praktikforhold af 12. august 1974 ophæves pr. 5. april 1976.

Officielle noter

Ingen