Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

En arbejdsgiver modregnede udgifter til chaufførers brug af biltelefon i de pågældendes løn m.v. Da det efter bevisførelsen for Arbejdsretten fandtes betænkeligt at forkaste arbejdsgiverens forklaring om, at det var aftalt med chaufførerne, at de skulle betale telefonregningerne i det omfang, de oversteg 1.000 kroner pr. kvartal, frifandtes arbejdsgiveren og hans organisation for en påstand om bod for uretmæssigt at have foretaget den anførte modregning.

Den fulde tekst

Bod 2.3.2. Organisationsansvar 4.2. Arbejdsgivers modregning i løn m.v. for ansattes brug af telefon fundet berettiget(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Vognmænd på egne vegne og for John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro (advokat Helge Werner) Dommere: Bollerup-Jensen, Brink, Arnold Hansen, Kjærgaard, Erik Nielsen, Riis (retsformand) og Westergaard.


Under denne sag har Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark indklaget Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Vognmænd på egne vegne og for John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro, for Arbejdsretten og nedlagt følgende påstande:

Indklagede, John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro, har begået brud på gældende overenskomst ved uretmæssigt at have tilbageholdt løn samt ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse til forbundets medlemmer Niels Carlsen, Brian Knudsen og Ib Christensen.

Indklagede, John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro, tilpligtes for overenskomstbrud at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Specialarbejderforbundet i Danmark indeholdende 42.880,30 kroner, der udgør de ovenfor nævnte medlemmers tilgodehavende løn m.m.

Indklagede, Danske Vognmænd, tilpligtes for delagtighed i overenskomstbrud at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Specialarbejderforbundet i Danmark.

De indklagede, der har anerkendt størrelsen af de trukne beløb, har påstået frifindelse.

Sagen har været behandlet på et lokalt møde den 17. august 1993. Mødereferatet herfra er sålydende:

»Der har d.d. været afholdt mæglingsmøder vedr. sager i SID. Sydthy Brian Knudsen, Ulfborg/Vemb Ib Christensen og Per F. Josefsen. Niels Karlsen Holstebro afd. C.

SID Sydthy: afdelingen gjorde krav på manglende opsigelsesvarsel jvf. overenskomsten på 2.950,75 kr. + løn for ugerne 19 og 20 - 1993 netto 9.930,86 kr. manglende ferie/sh-godtgørelse 2.493,35 og 1.203,45 kr. i alt 15.339,10 kr.

John Simonsen fastholder der er givet korrekt opsigelsesvarsel.

Ulfborg/Vemb: Krav manglende lønudbetaling Ib Christensen 4.231,66 kr. modregning i løn for brug af telefon.

Per F. Josefsen manglende lønudbetaling 3.000 kr. samt forkert tilbageholdelse af valuta 1.000,00 kr. i alt 8.231,66 kr.

John Simonsen fastholder der er sket en rigtig lønudbetaling, men hvis der er sket en fejl omkring valuta (1.000,00 kr.) udbetales disse til Per Josefsen.

Endvidere fastholder han samtlige krav. (John Simonsen)

SID. Holstebro afd. C: Rejste et samlet krav på 22.243,00 kr. for afd. medlem Niels Carlsen. Modregning i løn samt SH- Godtgørelse. Vognmanden fastholdt modregningen i henhold til mundtlig aftale. Niels Carlsen tidligere været indforstået med betaling af beløb på personlige samtaler - men mener kravet er urimeligt.

Afdelingen er vidende til, at medlemmet har givet tilsagn om, at indbetale et rimeligt beløb for brug af telefon (privat). ......

PS. Niels Carlsen har på et foregående møde tilkendegivet over John Simonsen og Peter Schøning, at han var bekendt med gældende regler for privat samtaler af biltelefon.«

Sagen har været behandlet på et mæglingsmøde den 6. oktober 1993. Mødereferatet herfra er sålydende:

»Sagerne drøftedes ud fra SiDs mæglingsbegæringer af 3. september angående Brian Knudsen, Ib Christensen og Per F. Josephsen og 7. september angående Niels Carlsen.

Enighed kunne ikke opnås.

Fra SiDs side blev det fastholdt, at firmaet uretmæssigt har tilbageholdt løn, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse for udført arbejde af de pågældende chauffører, hvilket er klart brud på gældende overenskomster.

Da der ikke kunne opnås enighed om, at firmaet straks betaler de tilbageholdte beløb, tilkendegav forbundet, at sagen uopholdeligt vil blive videreført for Arbejdsretten, samt at organisationsansvar vil blive gjort gældende.

Firmaet fastholdt, at kravene over for chaufførerne, for disses private telefonsamtaler fra vognmandens mobiltelefoner, berettiget var modregnet i den optjente løn. Firmaet medbragte på mødet telefonlister og dermed dokumentation for kravene.

Chaufførerne opfordredes af firmaet endvidere til i det omfang de ikke var enige i kravenes størrelser, at komme på kontoret og sammen med firmaet at gennemgå materialet, alt i overensstemmelse med tidligere opfordringer.

DV bestred på denne baggrund og i øvrigt organisationsansvar.

SiD bestred det af DV fremførte, idet firmaet ikke på mæglingsmødet kunne dokumentere de stillede krav for årene 1991, 1992 samt 1993.

De af firmaet påberåbte bilag, dokumenterer ikke private telefonsamtaler alene ud fra, at de enkelte telefonnumre ikke kan identificeres i mangel af de to sidste cifre.

I øvrigt tilkendegav SiD, man i det hele forbeholder sig sin stilling mht. yderligere krav i sagen.

DV henholdte sig til det ovenfor anførte, samt det i øvrigt på mødet fremførte, og forbeholdt sig i det hele sin stilling.«

Sagen har været behandlet på et fællesmøde den 26. november 1993. Mødereferatet herfra er sålydende.

»Ved et fællesmøde d.d. i Dansk Arbejdsgiverforening behandledes en af Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark rejst klage over, at virksomheden John Simonsen Køle- og Frysetransport, Parkvej 186, 7500 Holstebro, har tilbageholdt løn samt ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse for Niels Carlsen, Brian Knudsen, Ib Christensen og Per Fabricius Josephsen.

Sagen forhandledes.

Fra arbejdsgiverside blev der på fællesmødet udleveret detaljeret dokumentationsmateriale for omfanget af private telefonsamtaler.

Fra arbejdstagerside blev det bestridt, at det var dokumenteret, at de private telefonsamtaler havde det fra arbejdsgiverside påståede omfang, ligesom sagen vedrørende betaling for telefon i øvrigt henhørte under de civile domstole. På denne baggrund fastholdt man de i sagen rejste krav.

Fra arbejdsgiverside blev det bestridt, at der var sket nogen modregning i feriepenge.

Fra arbejdstagerside forbeholdt man sig at videreføre sagen for Arbejdsretten, herunder at gøre organisationsansvar gældende.

Fra arbejdsgiverside blev det bestridt, at der var grundlag for at gøre organisationsansvar gældende, ligesom man var af den opfattelse, at sagen i givet fald skulle afgøres ved faglig voldgift. Man gav i forlængelse heraf tilsagn om at ville medvirke til en hurtig fagretlig behandling.

Fra arbejdstagerside bestred man det af arbejdsgiversiden fremførte, idet sagen omhandler brud på gældende overenskomst og dermed brud på Hovedaftalens bestemmelser.«

I den indklagede virksomheds nyhedsbrev nr. 2 af juli 1992 hedder det blandt andet:

»Biltelefoner

Vi henstiller til at i begrænser samtalerne på biltelefoner. Nogle regninger er meget store.«

Der er under domsforhandlingen blevet afgivet forklaring af afdelingsformand i Specialarbejderforbundet i Skive Mads Østergaard og vognmand John Simonsen.

Afdelingsformand Mads Østergaard har forklaret, at han har været afdelingsformand i Skive siden 1985-1986. De tre i påstanden nævnte eksportchauffører kan på grund af kørsel i udlandet ikke være til stede ved domsforhandlingen. Chaufførerne siger, at de hverken har indgået skriftlig eller mundtlig aftale om betaling af telefonregninger. De bestrider endvidere at have fået besked om fremtidig at betale for private samtaler. Han finder det mærkeligt, at den indklagede virksomhed med de mange kunder og chauffører kun anerken der syv telefonnumre som numre for erhvervsmæssige telefonsamtaler.

Vognmand John Simonsen har forklaret, at han har drevet vognmandsvirksomhed siden 1979. Han har tolv biler og 13-14 chauffører. Han foretager kun kørsel til destinationer syd for Alperne. Han har haft biltelefoner siden 1984. Der blev da indgået en mundtlig aftale med chaufførerne om, at der kun blev betalt 1.000 kroner pr. kvartal pr. telefon. Telefonregningerne blev lidt store i 1991. Det påtalte han mundtligt overfor chaufførerne. Første skriftlige reaktion kom ved nyhedsbrevet i juli 1992, som skyldes et hensyn til chaufførerne. Den mundtlige aftale blev ikke bestridt ved mæglingsmøderne. Jysk Telefon kan ikke udlevere det fulde opkaldte nummer til private numre. Baggrunden for sagen er, at Brian Knudsen blev afskediget på grund af spirituskørsel. Vognmanden har svært ved at huske, om de 1.000 kroner pr. kvartal pr. telefon blev præciseret ved ansættelserne, men finder det mest sandsynligt, at chaufførerne da er blevet gjort opmærksomme på ordningen. Chaufførerne har hverken brug for tjenstlige samtaler indbyrdes eller med rederi eller kunder. Han har kun haft problemer med tre-fire chauffører. Han kunne i 1991-93 ikke spærre telefonerne for andre numre end de erhvervsrelevante.

Klageren har anført, at de tre chauffører blev ansat i begyndelsen af 1991, og at der ikke er indgået nogen skriftlig aftale om, at de skulle betale for samtaler, der kostede mere end 1.000 kroner pr. kvartal. Vognmanden har tværtimod i 2 1/2 år betalt telefonregningerne uden at tage forbehold overfor chaufførerne om refusion af en del af telefonregningerne. Vognmanden har dermed ved stiltiende aftale eller passivitet mistet retten til at få de omtvistede beløb refunderet. De omtvistede beløb er i øvrigt ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Der bør derfor både pålægges virksomheden og Danske Vognmænd bod.

De indklagede har anført, at det er tilstrækkeligt bevist, at der er indgået en mundtlig aftale mellem virksomheden og chaufførerne om betaling for telefonsamtaler over 1.000 kroner pr. kvartal. Aftalen blev hverken bestridt under det lokale møde eller under mæglingsmødet, og vognmanden er den eneste, der under domsforhandlingen har afgivet en relevant forklaring.

ARBEJDSRETTEN SKAL UDTALE:

Efter bevisførelsen findes det betænkeligt at forkaste

vognmand John Simonsens forklaring om, at det var aftalt med chaufførerne, at de skulle betale telefonregningerne i det omfang, de oversteg 1.000 kroner pr. kvartal. De indklagede må derfor frifindes.

Thi kendes for ret

De indklagede, John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro, og Danske Vognmænd, frifindes.

Klageren, Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark, skal betale 2.000 kroner i sagsomkostninger til Arbejdsretten.

Officielle noter

(* 1) Henvisninger: Kommentar, s. 66.

Redaktionel note
  • (* 2) Offentliggjort i Arbejdsretligt Tidsskrift 1995, side 74