Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om en klagers adgang til fuld aktindsigt.

Baggrunden for sagen er, at Roxxon International Holding ApS, der er parallelimportør af plantebeskyttelsesmidler, har klaget over de autoriserede importørers anvendelse af rabat- og bonussystemer over for grossistleddet i handelen med plantebeskyttelsesmidler.

Konkurrencerådet har i den forbindelse iværksat en undersøgelse af anvendelsen af rabat- og bonussystemer i branchen. Roxxon International Holding ApS anmodede om aktindsigt, hvilket kun delvis blev imødekommet. I medfør af forvaltningslovens § 15 blev undtaget de dele af sagens dokumenter, der indeholdt detailoplysninger om importørernes forhold vedrørende enkeltkunder.

Roxxon International Holding ApS klagede derefter til Konkurrenceankenævnet over afgørelsen.

Den fulde tekst

Afgørelse om ikke at imødekomme aktindsigt fuldt ud stadfæstes (* 1)

År 1995, den 10. februar afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 94-36.177 Roxxon International ApS ctr. Konkurrencerådet sålydende:

K E N D E L S E

1. Ved skrivelse af 6. juni 1994 har Roxxon International ApS klaget over en af Konkurrencerådet den 3. juni 1994 truffet afgørelse over for Roxxon International Holding ApS, hvorved rådet ikke kunne imødekomme en anmodning om aktindsigt fuldt ud, men bestemte, at nogle oplysninger i medfør af forvaltningslovens §15 skulle undtages fra aktindsigt.

Klageren har påstået, at Konkurrencerådet skal give fuld aktindsigt.

Konkurrencerådet har påstået afgørelsen stadfæstet.

2. Konkurrencerådets skrivelse af 3. juni 1994 er sålydende:

»Roxxon International Holding ApS har anmodet om aktindsigt i alle sager vedrørende Roxxon International Holding ApS og i alle sager vedrørende 17 andre selskaber på plantebeskyttelsesmarkedet.

Roxxon har ved møde i Konkurrencerådet fået næsten alle dokumenter i de 2 sager, hvor selskabet er/har været part. I mødet blev det oplyst, at nogle af dokumenter i sag om rabat- og bonusforhold i branchen for plantebeskyttelsesmidler ikke kunne udleveres med det samme, da disse indeholdt »følsomme« oplysninger. Sekretariatet fandt det nødvendigt at gennemgå disse dokumenter.

Dokumenterne nr. 14, 15, 17, 18, 19 og 20 er herefter gennemgået, og sekretariatet har i medfør af forvaltningslovens § 15 udtaget oplysninger, der ved udlevering vil kunne medføre økonomiske skadevirkninger herunder tab af konkurrenceevne for de virksomheder, som har udleveret oplysningerne. Undtagede oplysninger i dokumenterne er markeret ved betegnelsen »KR. oplysning udtaget«. Dokumenterne vedlægges som bilag. . . .'.

2.b De omhandlede dokumenter har i deres helhed været fremlagt for ankenævnet, og de udtagne passager i breve har rådet særskilt indrammet.

2.c Konkurrencerådet har i skrivelse af 12. juli 1994 til Konkurrenceankenævnet bl.a. oplyst følgende om baggrunden for sagen:

»Baggrunden for iværksættelsen af sag om anvendelsen af rabat og bonus i plantebeskyttelsesmiddelbranchen er, at Roxxon International ApS har klaget til Konkurrencerådet. Roxxon International ApS har anført, at de autoriserede importører anvender former for loyalitetsbaserede rabat- og bonussystemer, således at grossisterne i markedet ikke kan indkøbe plantebeskyttelsesmidler hos Roxxon International ApS. Konkurrencerådet har herefter i medfør af konkurrencelovens § 6 indhentet oplysninger til belysning heraf fra de største importører i markedet. . . .«.

3. Klagerens argumentation

Klageren har anført, at ønsket om fuld aktindsigt er begrundet i et ønske om at sikre lovligheden af rådets afgørelser. Klageren ønsker tillige fuld aktindsigt for at sikre selskabets interesser økonomisk og juridisk.

Klageren er ikke overbevist om, at de pågældende selskaber har indsendt alle relevante oplysninger til brug for Konkurrencerådets vurdering og afgørelse af de pågældende selskabers eventuelle overtrædelser af EF-traktaten, artiklerne 30, 36, 85 og 86.

Endvidere er der mulighed for, at nogle af selskaberne har overtrådt den danske konkurrencelovgivning.

Det vil kun være muligt for klageren at indbringe de EF-retlige aspekter for DG-IV i Bruxelles, såfremt rådet giver fuld aktindsigt. Det er klagerens vurdering, at EF-retlige sager, der vedrører selskabers overtrædelser af EF-lovgivningen, standses i Konkurrencerådet.

Der kan have fundet vildledning af Konkurrencerådet sted. Klageren er sandsynligvis den eneste virksomhed i branchen, som er interesseret i at få sandheden frem, og det er derfor nødvendigt at få fuld aktindsigt om alle forhold.

Nogle af selskaberne har systematisk anvendt årsenderabatordninger for at kunne opnå maksimal indtjening til selskaberne samt til forhandlerne. Derved har man i praksis udelukket andre selskaber fra at kunne forhandle på markedet.

Et af selskaberne har f.eks. i flere år anvendt en praksis, hvorefter årsenderabatten kun kom til udbetaling som en del af forskudsbetalingen på hele næste års varekøb. Aftalerne var altid mundtlige. Såfremt forhandlerne ikke købte næste år, risikerede de at miste hele den store årsende-rabat. En sådan fremgangsmåde forhindrede i praksis andre i at levere til de store forhandlere.

Dette er i strid med EF-traktaten. Konkurrencerådet ser imidlertid kun på den danske konkurrencelov og undlader at tage hensyn til EFs konkurrencelovgivning, som er langt skrappere.

Fuld aktindsigt kan sikre EF-lovligheden af de trufne danske beslutninger. De pågældende virksomheder har på et afgrænset produktmarkedsområde en markedsandel på 60% og i andre tilfælde derover. Produkterne skal være forsynet med dansk registrering og miljøgodkendelse. Det tager flere år at få sådanne godkendelser, og der udstedes ikke parallelregistreringer for en stor del af produkterne. Virksomhederne har derfor i praksis monopol på markedet for disse produkter. Da kun fagfolk kan afgøre graden af substitution, indebærer dette store fordele for virksomhederne.

Antallet af samarbejdsaftaler er stort og tillige uoverskueligt for ikke-branchekyndige: det er muligvis derfor, at samarbejdet blandt de multinationale koncerner forløber relativt ubemærket og udmærket. Ingen af koncernerne har nogen interesse i, at parallelimportører opnår markedsandele af betydning.

4. Konkurrencerådets argumentation

Rådet har anført, at aktindsigt kan begrænses i det omfang, partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. forvaltningslovens § 15, stk. 1.

Rådet har henvist til, at det fremgår af den kommenterede forvaltningslov (Vogter, 1992) side 198, at det må antages, at der efter bestemmelserne normalt kun vil blive tale om at undtage oplysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold, som afgørende vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne eller i øvrigt medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger. Sådanne afgørelser træffes efter en individuel vurdering.

Klageren har modtaget samtlige dokumenter, idet Konkurrencerådet dog har foretaget en ekstrahering af oplysninger i dokumenterne 14, 15, 17, 18, 19 og 20.

Disse dokumenter indeholder besvarelser af Konkurrencerådets tidligere anmodning om oplysning om forretningsforhold fra de største autoriserede importører af plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Rådet har drøftet mulige skadevirkninger ved en eventuel udlevering af de enkelte oplysninger med selskaberne, der har lagt vægt på, at kundefortegnelser, individuelle rabatter til enkeltkunder, individuelle salgspriser til enkeltkunder og salgsvolumen til enkeltkunder vil kunne påføre selskaberne skade.

Der er få udbydere på markedet, hvilket medfører, at prisdannelsen i langt de fleste tilfælde er et resultat af individuelle forhandlinger mellem importør og grossist. En frigivelse af oplysninger om disses individuelle forhold vil derfor påvirke de økonomiske styrkeforhold mellem grossister og importører samt importørerne imellem. Forvaltningslovens krav om væsentlig økonomisk skadevirkning for virksomheder som betingelse for undtagelse fra aktindsigt må på denne baggrund anses at være opfyldt for disse oplysninger.

Rådet har ikke undtaget oplysninger af generel karakter, herunder generelle rabatter, leveringsbetingelser, forhandlerantagelsesbetingelser og lignende. Der er tale om, at følgende forhold i de enkelte dokumenter er undtaget:

I dokument 14 (Ciba-Geigy A/S):

- Grossist/forhandlerfortegnelse.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets fem største kunder.

- Internt papir om forhandlingsudgangspunkt (priser med kunder).

I dokument 15 (Shering AS):

- Passager i brev.

- Grossist/forhandlerfortegnelse.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets fem største kunder.

- Eksempel på aftale med angivelse af rabat og salgsvolumen, der illustrerer bonussystemets anvendelse over for selskabets største kunde.

- Selskabets andele af markedet for plantebeskyttelse.

I dokument 17 (Zeneca agro):

- Passager i brev.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets største kunder.

- Specifikation af individuelle rabatter for selskabets fem største kunder.

I dokument 18 (Monsanto):

- Passager i brev.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets fem største kunder.

I dokument 19 (Bayer):

- Passager i brev.

- Grossist/forhandlerfortegnelse.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets fem største kunder.

I dokument 20 (BASF Danmark):

- Passager i brev.

- Grossist/forhandlerfortegnelse.

- Specifikation af salg i volumen og kr. produkt for produkt for selskabets fem største kunder.

5. Ankenævnets bemærkninger

Med henvisning til, hvad Konkurrencerådet har anført vedrørende hvert af de omtvistede dokumenter, og i øvrigt af de grunde, der er anført i den påklagede afgørelse, stadfæster ankenævnet denne afgørelse.

Konkurrencerådets afgørelse af 3. juni 1994 stadfæstes.

Officielle noter

(* 1) Konkurrencerådet:

Dokumentation 1995-2, s. 219-224