Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse, at det ansøgte varemærke QUOTRON F/X TRADER ikke fandtes forveksleligt med indsigers to varemærker VR 1648 1976 og VR 3324 1985, begge KONTRON.

Den fulde tekst

Varemærket QUOTRON F/X TRADER ikke fundet forveksleligt med to varemærker, begge KONTRON


År 1995, den 13. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

 

              KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 31/92:  Klage fra 

              Kontron Immobilien AG, 

              Schweiz, 

              v/Patentbureau Chas. Hude 

                   over 

              Patentdirektoratets afgørelse 

              af 2. juni 1992 af varemærke 

              ansøgning nr. VA 6077 1989 for 

              Quotron Systems Inc., 

              USA, 

              v/Patentbureau 

              Budde, Schou & Co A/S. 

     Den 17. august 1989 indleverede Quotron Systems Inc., USA 

  v/Patentbureauet Budde, Schou & Co. en ansøgning om registrering 

  af varemærket QUOTRON F/X TRADER (ordmærke) for alle varer i 

  klasserne 9, 16 og 36. 

     Ansøgningen blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 

  28. august 1991. 

     Ved skrivelse af 25. oktober 1991 nedlagde Kontron Immobilien 

  AG v/Patentbureauet Chas. Hude i medfør af varemærkeloven af 1959, 

  § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. 

     Som begrundelse for indsigelsen anførtes: 

     »....Indsigelsen nedlægges under henvisning til 

  varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, idet det ansøgte mærke findes 

  forveksleligt med de for Kontron Immobilien AG, Schweiz, 

  registrerede varemærker VR 1648/1976 KONTRON og 3324/1985 KONTRON. 

     Det bemærkes i denne forbindelse, at ansøgning VA 6077/1989 

  QUOTRON F/X TRADER angår alle varer og tjenesteydelser i klasserne 

  9, 16 og 36. Indsigernes registrerede mærker angår visse varer i 

  klasserne 9 og 10 samt alle tjenesteydelser i klasserne 35 og 42. 

  Der er således i hvert fald delvis direkte varekollision, hvorfor 

  der må anlægges en forholdsvis streng bedømmelse af selve 

  mærkeligheden. 

     I denne forbindelse hævdes det, at ordet QUOTRON klart er 

  forveksleligt med ordet KONTRON, ligesom det skal understreges, at 

  F/X TRADER umiddelbart må anses for at være ikke-registrerbare 

  mærkeelementer, der derfor heller ikke kan være afgørende for en 

  forvekslingsbedømmelse. I de tilsvarende anmeldelser i Sverige, 

  England, Irland og Australien er der indsat disclaimer for F/X 

  TRADER!....« 

     I skrivelse af 27. december 1991 uddybede indsiger 

  begrundelsen som følger: 

     »....På vegne af indsigerne skal jeg herved fastholde den 

  nedlagte indsigelse og påstå ovennævnte ansøgning afslået i medfør 

  af Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, primært for samtlige varer 

  og tjenesteydelser, sekundært for sådanne varer og 

  tjenesteydelser, som efter Direktoratets opfattelse kolliderer med 

  de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indsigernes 

  registreringer, nemlig 

     VR1648/1976 KONTRON kl. 9, 10 

     VR3324/1985 KONTRON kl. 35, 42 

     Som tidligere nævnt er det indsigernes og undertegnedes 

  opfattelse, at det ansøgte mærke er forveksleligt med varemærket 

  KONTRON, dels fordi der er tale om varelighed, hvilket er 

  uomtvisteligt, da der bl.a. er tale om direkte vareidentitet, og 

  dels fordi der er tale om mærkelighed som følge af, at betegnelsen 

  F/X TRADER ikke har varemærkesærpræg og derfor ikke kan medtages 

  ved en forvekslingsrisikobedømmelse. Det er i denne forbindelse 

  relevant at sammenligne ordene. 

     K O N T R O N 

     Q U O T R O N 

 og det er indsigernes og undertegnedes opfattelse, at der er en sådan 

  overensstemmelse mellem disse ord, at mærkerne ved en samlet 

  bedømmelse af mærkelighed og varelighed kan betragtes som 

  forvekslelige. 

     Der lægges naturligvis vægt på den fælles endelse -TRON men 

  tillige på det faktum, at lydbilledet af de to forstavelser vil 

  være henholdsvis KON og KVO. Jeg tillader mig i denne forbindelse 

  af henvise til Rigmor Carlsen: Varemærker-Registreringspraksis, 

  side 198, hvor følgende to afgørelser er refereret: 

     OSMITROL = FORMITROL 

     PHARMAPEN = PERMAPEN 

     Disse eksempler viser to helt parallelle situationer, hvor 

  endelserne er henholdsvis -ITROL (evt. -MITROL) og -APEN (evt. 

  -MAPEN), og ligesom der er forskelle mellem KON- og QUO-, er der 

  tilsvarende væsentlige forskellige mellem OSCI- og FORMI- (OS- og 

  FO-) samt mellem PHAR- og PER- (PHA- og PE-). 

     Det henstilles endnu engang høfligst til Direktoratet, at 

  ansøgning VA6077/1989 afslås, helt eller delvist, og Direktoratets 

  videre underretning i sagen imødeses med interesse.« 

     Ansøger kommenterede i skrivelse af 16. marts 1992 

  indsigelsen og anførte: 

     »....Indsiger gør gældende, at det ansøgte mærke findes 

  forveksleligt med de for indsiger registrerede varemærker VR 

  1648/76 og VR 3324/85 KONTRON. 

     Til støtte for dette synspunkt er dels gjort gældende, at der 

  foreligger vare-/tjenesteydelseskollision, dels at QUOTRON klart 

  er forveksleligt med KONTRON. 

     Det bemærkes hertil, at der ved vurderingen af 

  forvekslingsspørgsmålet ikke alene skal ses på de isolerede 

  bestanddele QUOTRON over for KONTRON, men på mærkerne i deres 

  helhed. Således betragtet konstateres det, at indsigers varemærke 

  ud over ordbestanddelen KONTRON indeholder et figurligt element. 

  Heroverfor skal ses det ansøgte mærke, som ud over ordbestanddelen 

  QUOTRON er tilføjet F/X TRADER. 

     Ud fra denne synsvinkel kan det næppe hævdes, at de to mærker 

  kan anses for forvekslelige. 

     Dette er vel også grunden til, at Patentdirektoratet ikke har 

  fundet anledning til, i forbindelse med ansøgningens behandling, 

  at fremdrage indsigers mærker som hindrende modhold. 

     Selv isoleret betragtet gøres det gældende, at KONTRON ikke 

  er forveksleligt med QUOTRON, idet netop forstavelserne er 

  forskellige, hvilket er af helt afgørende betydning set ud fra en 

  visuelt betragtning. 

     Det gøres endvidere gældende, at det ikke er uvæsentligt, at 

  QUOTRON indledes med Q, som i dansk sprogbrug er et usædvanligt 

  begyndelsesbogstav. 

     Endvidere er mærkerne fonetisk set heller ikke forvekslelige, 

  eftersom forstavelserne i de to mærker udtales vidt forskelligt. 

  Indsigers mærke udtales »konn«, hvorimod ansøgers mærke udtales 

  »kvo«. 

     Indsiger påberåber sig to administrative afgørelser til 

  støtte for sit anbringende om, at KONTRON-elementet er 

  forveksleligt med QUOTRON. De nævnte eksempler synes ikke at være 

  analoge tilfælde og bør derfor ikke tillægges betydning. Af andre 

  administrative afgørelser finder vi anledning til at påpege 

  lignende tilfælde: 

     DREUMEX    53     DUMEX 

     DUROC     53     EUROC 

     QUANTUM    53     TANTUM 

     Det skal endnu en gang afslutningsvis understreges, at 

  forvekslingsbedømmelsen må finde sted ud fra en helhedsvurdering. 

  I lyset heraf gøres det sammenfattende gældende, at de to mærker 

  ikke visuelt eller auditivt kan antages at være forvekslelige. 

     På denne baggrund skal vi derfor anmode Direktoratet om at se 

  bort fra den nedlagte indsigelse og gennemføre ovennævnte 

  ansøgning til registrering....' 

     Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 2. juni 1992 og 

  afviste indsigelsen med følgende begrundelse: 

     »....Der foreligger varesammenfald i forhold til indsigers 

  registrering VR 1648 1976 KONTRON i klasse 9. Det afgørende er 

  herefter, om der foreligger mærkelighed. Det er i nærværende sag 

  det ansøgte mærke i dets helhed - altså QUOTRON F/X TRADER, der 

  skal sammenlignes med ordet KONTRON og ikke alene ordet QUOTRON. 

  Uanset om F/X TRADER i sig selv er egnet til registrering eller 

  ej, kan der ikke bortses fra dette element i mærket. Når mærkerne 

  betragtes i deres helhed, foreligger der ikke mærkelighed og 

  mærkerne kan derfor ikke anses for forvekslelige. 

     Indsigelsen tages herefter ikke til følge....« 

     Denne afgørelse har klageren, Kontron Immobilien AG, Schweiz 

  v/Patentbureauet Chas. Hude, indbragt for Patentankenævnet med 

  påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse omgøres. 

     Klageren har den 2. oktober 1992 indleveret en 

  ankebegrundelse, hvor der anføres følgende: 

     »....Det fastholdes, at det ansøgte mærke VA 6077/1989 

  QUOTRON F/X TRADER er forveksleligt med VR 1648/1976 KONTRON og VR 

  3324/1985 KONTRON. 

     Der foreligger utvivlsomt varesammenfald, hvilket heller ikke 

  er bestridt af Patentdirektoratet. Det fastholdes imidlertid, at 

  der også foreligger mærkelighed, idet det efter min opfattelse 

  udgør en afvigelse fra praksis, når Patentdirektoratet i 

  afgørelsen anfører, at der ikke kan bortses fra ikke registrerbare 

  elementer, men at mærkerne må bedømmes i deres helhed. En 

  gennemgang af praksis viser således, at Patentdirektoratet i 

  lignende tilfælde må antages at have set bort fra ikke særprægede 

  elementer, nemlig i 

   VA 4337/1971 DISKO IS      = VR 280/1948 FRISKO 

   VR 3330/1972 IBO-LEGEHUSE    = IBOLITH (brug) 

   VR 840/1979 INTER-ALPHA INVEST = bl.a. VR 2951/1966 ALFA 

     I samtlige tilfælde indeholder mærkerne et rent beskrivende 

  element, nemlig IS, LEGEHUSE samt INVEST, hvorfor det gøres 

  gældende, at Patentdirektoratet for at kunne statuere 

  forvekslelighed ikke kan have anvendt en helhedsbedømmelse, idet 

  hovedreglen ifølge Rigmor Carlsen Varemærker Registreringspraksis 

  s. 58, sp.1, ved mærker, der består af flere ord går ud på, at 

  disse kun anses for forvekslelige med mærker, der består af et af 

  ordene, hvis det er identisk med dette ord. Dette er jo ikke 

  tilfældet i de viste eksempler DISKO/FRISKO, IBO/IBOLITH og 

  INTER-ALPHA/ALFA. 

     Jeg gør derfor gældende, at der også i nærværende sag bør ses 

  bort fra elementet F/X TRADER, således at det alene er 

     KONTRON   overfor 

     QUOTRON 

 der bedømmes, og jeg tillader mig i den forbindelse at henvise til 

  mit indlæg i indsigelsessagen dateret den 27. december 1991, side 

  2, hvor jeg begrunder mine argumenter for forveksleligheden mellem 

  de to betegnelser. For en ordens skyld vedlægges kopi heraf. 

     Til støtte for min påstand om, at F/X TRADER er beskrivende, 

  vedlægger jeg kopier fra Engelsk-Dansk ordbog, hvoraf fremgår, at 

  begge ord er ganske almindelige betegnelser/forkortelser, der kan 

  slås direkte op. FX er således en kendt forkortelse for »foreign 

  exchange«, der betyder »valuta« og »trader« 

 betyder bl.a. »en der 

  handler på børsen....«, og samlet betyder FX trader altså en 

  børsmægler, et ord der vel næppe kan opnås nogen eneret til. 

     Desuden vedlægges brochure fra modparten, hvoraf fremgår, at 

  de ikke selv betragter det ansøgte mærke som et varemærke, idet 

  det bruges beskrivende, jf. de af mig highlightede steder og ikke 

  mindst på 3. sidste side, hvor det angives, at det er QUOTRON, der 

  er et registreret varemærke og ikke QUOTRON F/X TRADER. 

     På grundlag af det ovenfor anførte henstiller jeg høfligst, 

  at Patentdirektoratets afgørelse af 2. juni 1992 omgøres, således 

  af VA 6077/1989 QUOTRON F/X TRADER afvises fra registrering....' 

     Ansøgeren har ved skrivelse af 10. februar 1993 nedlagt 

  påstand om stadfæstelse og har knyttet følgende bemærkninger til 

  klagerens ankebegrundelse af 2. oktober 1992: 

     »....Indledningsvis bemærker klager, at patentdirektoratets 

  afgørelse af, at ovenanførte mærker ikke kan anses for 

  forvekslelige, udgør en afvigelse fra hidtidig praksis. 

     Vi bemærker hertil, at dette ikke med rette kan siges at være 

  tilfældet, idet følgende øvrige administrative afgørelser, som 

  klager har undladt at henlede opmærksomheden på, er et klart 

  eksempel i modsat retning: 

   BIO STRUCTUR      53     STRUCTUREL 

   BURE AKTIEBOLAG    53     BURDA 

   FAMOUS AMOS      53     AMO 

   TUBORG KNIGHT     53     KNÆGT. 

     På denne baggrund ses det, at der således ikke kan tillægges 

  denne betragtning fremsat af klager nogen særskilt afgørende vægt 

  ved afgørelsen af forvekslingsspørgsmålet mellem mærkerne QUOTRON 

  F/X TRADER og KONTRON. 

     Dernæst gør klager gældende, at man ved 

  forvekslingsbedømmelsen i nærværende sag bør se på elementerne 

  KONTRON over for QUOTRON og således ikke foretage en 

  helhedsbedømmelse af mærkerne. Begrundelsen herfor angives at 

  være, at elementet F/X TRADER alene må anses at være et 

  beskrivende element eller med andre ord betegnelsen for en 

  valutahandler. 

     Denne påstand må klart afvises, idet der naturligvis må 

  anlægges en helhedsbedømmelse, hvilket jo også patentdirektoratet 

  har gjort. Derudover må man spørge sig selv, om man med rimelighed 

  kan forvente eller gå ud fra, »den almindelige dan- sker« 

 skulle 

  kende til betydningen af begrebet F/X TRADER. Denne betegnelse er 

  næppe kendt uden for valuta/børskredse. Det må her tilføjes, at 

  det er væsentligt at understrege, at indklagedes mærke er anmeldt 

  for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 16 og 36. 

     Der vedlægges med nærværende skrivelse fotokopier af 

  indklagedes amerikanske ordmærkeregistreringer for henholdsvis 

  varemærket F/X TRADER og QUOTRON, idet vi særligt skal henlede 

  opmærksomheden på, at F/X TRADER omfatter »computerized financial 

  exchange services« i klasse 36. 

     Den omstændighed, at ordmærket F/X TRADER er fundet 

  registrerbart i USA (engelsktalende land ), peger således i klar 

  modsat retning af hvad klager hævder, nemlig at betegnelsen skulle 

  betragtes om deskriptiv. Det må nu kunne lægges til grund, at 

  dette ikke kan være rigtigt, men at betegnelsen tværtimod har det 

  til varemærkeregistrering fornødne særpræg. Dette er da også 

  begrundelsen for, at der skal anlægges en helhedsvurdering, når 

  mærkeligheden skal vurderes, og ikke kun ses på det isolerede 

  element QUOTRON. 

     Til støtte for at mærkebestanddelene enkeltvis ikke kan 

  antages at være forvekslelige, henvises til tidligere lignende 

  tilfælde fra administrativ praksis: 

     AIRAM    53    OSRAM 

     ATRO     53    KARTRO 

     DOXON    53    EXXON 

     DUROC    53    EUROC 

     NUDRIN    53    RUKRIN 

     PYKRIN    53    RUKRIN 

     Opmærksomheden henledes på, at i ovennævnte administrative 

  afgørelser var mærkeligheden væsentligt større end den kan antages 

  at være i nærværende tilfælde mellem KONTRON og QUOTRON, hvorfor 

  det så meget desto mere er bemærkelsesværdigt, at mærkerne ikke 

  ansås for forvekslelige. Så meget desto mere bør mærkebestanddelen 

  QUOTRON og KONTRON heller ikke anses som værende forvekslelige. 

     Disse omstændigheder betyder samtidig, at samtlige de af 

  klager anførte administrative afgørelser nederst side 1 i 

  skrivelse af 2. oktober 1992 ikke kan tillægges betydning eller er 

  anvendelige til støtte for den nedlagte påstand. 

     Klagers bemærkninger om, at indklagede ikke selv skulle 

  betragte det ansøgte mærke som et varemærke og hvilket efter 

  klagers opfattelse er bevist gennem en henvisning til indklagedes 

  brochure, må ligeledes tilbagevises. Som ovenfor anført er 

  indklagede indehaver af varemærkeregistrering både for så vidt 

  angår F/X TRADER og QUOTRON og en anvendelse af disse betegnelser 

  enkeltvis er således alene udtryk for en helt almindelig 

  varemærkemæssig brug af mærkerne. Herudover er der naturligvis 

  ikke noget til hinder for, at en varemærkeindehaver kan 

  sammensætte to registrerede varemærker og anvende disse som et, 

  som f.eks. ved anvendelsen af QUOTRON F/X TRADER. 

     Endelig gøres det gældende fra indklagedes side, at der ikke 

  i praksis heller kan antages at kunne foreligge en 

  forvekslingsrisiko mellem de to mærker. Markedet eller 

  kundekredsen må her tages i betragtning, idet vi her kan henvise 

  til, at man fra klagers side i forbindelse med en tysk 

  indsigelsessag mellem parterne har defineret sit virkeområde med 

  henvisning til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af 

  klagers internationale varemærkeregistrering for mærket KONTRON 

  ELEKTRONIK. Vi vedlægger til orientering en kopi af denne 

  internationale registrering af 18. december 1991 bilagt en engelsk 

  oversættelse af varefortegnelsen. 

     Klagers virkeområde afviger således klart fra indklagedes, 

  som jo fremgår i den af klager fremlagte brochure, hvor det med al 

  tydelighed fremgår, at indklagedes virkeområde ligger inden for 

  det financielle og forsikringsmæssige område. 

     Endelig gøres det gældende, såfremt patentankenævnet mod 

  forventning måtte finde, at der skal anlægges en isoleret 

  vurdering af mærkebestanddelen QUOTRON over for mærket KONTRON, at 

  disse to ikke kan antages at være forvekslelige. I den forbindelse 

  skal vi ikke gentage hvad der tidligere er anført over for 

  patentdirektoratet i denne anledning, men alene henvise til vort 

  indlæg til patentdirektoratet herom af 16. marts 1992....' 

     Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 

  1994. 

     Ingen af parterne gav møde. 

     Ankenævnet skal udtale: 

     Efter en helhedsvurdering af det ansøgte og modholdte mærke 

  sammenholdt med mærkernes meget forskelligartede stavemåde samt 

  under hensyn til det af Direktoratet iøvrigt anførte 

          bestemmes: 

     Den påklagede afgørelse stadfæstes. 

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Officielle noter

Ingen