Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse, at mærket VENT-LONG ikke er forveksleligt med mærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG, VENT-LONG er dog forveksleligt med VENTOLONG, men der er ikke indsendt materiale, der dokumenterer den angivne brug, eller for, at ansøger kendte eller burde kende brugen ved indgivelse af ansøgningen.

Den fulde tekst

Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG


År 1994, den 20. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

 

              KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 43/92:  Klage fra 

              Glaxo Group Limited, 

              Storbritannien, 

              v/Patentbureau Chas. Hude 

                  over 

              Patentdirektoratets afgørelse 

              af 4. september 1992 af varemærke 

              ansøgning nr. 7475/1988 fra 

              ASTA Pharma Aktiengesellschaft, 

              Tyskland, 

              v/Patentbureau 

              Plougmann & Vingtoft A/S. 

     Den 26. oktober 1988 indleverede ASTA Pharma 

  Aktiengesellschaft, Tyskland, v/Plougmann & Vingtoft A/S, en 

  ansøgning om registrering af varemærket VENT-LONG for 

  farmaceutiske præparater mod sygdomme i luftvejene og/eller øjnene 

  i klasse 5. 

     Ansøgningen blev den 27. december 1989 bekendtgjort i Dansk 

  Varemærketidende. 

     Ved skrivelse af 23. februar 1990 nedlagde klageren i medfør 

  af § 20, stk. 2, i varemærkeloven af 11. juni 1959 indsigelse mod 

  registrering af det ansøgte mærke. 

     Som begrundelse for indsigelsen anførtes: 

     »....Indsigelsen nedlægges under henvisning til 

  Varemærkelovens § 14, idet indsigerne det engelske selskab Glaxo 

  Group Limited har ældre rettigheder til varemærker, hvormed det 

  ansøgte og offentliggjorte mærke VENT-LONG findes at være 

  forveksleligt. 

     Der er tale om rettigheder inden for klasse 5, nærmere 

  betegnet farmaceutiske præparater, og der henvises i denne 

  forbindelse til de danske varemærkeregistreringer VR2113/1969 

  VENTOLIN og VR3210/1969 VENTOLINE. 

     Herudover henvises til indsigernes rettigheder til varemærket 

  VENTOLONG, der er ansøgt/registreret i en række lande, omend ikke 

  i Danmark. 

     At der er tale om forvekslelige mærker, findes at være 

  utvivlsomt, og situationen skærpes derved, at der er tale om varer 

  af stort set samme art....« 

     Ansøger bestred i skrivelse af 3. oktober 1990 

  forveksleligheden og udtalte bl.a.: 

     ».... Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed må det 

  tillægges vægt, at det ansøgte mærke indeholder en binde 

 streg, der deler ordene VENT og LONG. Bindestregen bevirker, at det 

  ansøgte mærke udtales med en klar »kunstpause«, hvorfor 

  udtalerytmen bliver klart forskellig fra udtalerytmen i indsigers 

  mærker. Endvidere gør bindestregen, at mærket visuelt klart 

  adskiller sig fra de registrerede mærker. 

     Desuden må mærkernes forskellige antal stavelser tillægges 

  vægt: det ansøgte mærke indeholder to stavelser, mens de modholdte 

  indeholder henholdvis tre og fire stavelser. Der er ingen 

  stavelse, der er identisk i det ansøgte mærke og de regi 

 strerede mærker, hvilket gør, at mærkerne visuelt ikke kan anses for 

  forvekslelige. Stilles mærkerne op over for hinanden fremgår dette 

  klart: 

 VENT-LONG 

 VEN-TO-LIN 

 VEN-TO-LI-NE 

     Vi finder derfor ikke, at mærkerne i deres helhed er 

  forvekslelige, hvorfor vi anmoder direktoratet om at afvise den 

  nedlagte indsigelse og gennemføre det ansøgte mærke til 

  registrering....' 

     I skrivelse af 4. november 1991 supplerede ansøger ovennævnte 

  og udtalte: 

 »....I begrundelsen for indsigelsen den 23. februar 1990 henvises til 

  »indsigernes rettigheder til varemærket VENT-LONG, der er 

  ansøgt/registreret i en række lande, om end ikke i Danmark«. 

     Vi formoder, at denne bemærkning er sket under henvisning til 

  Varemærkelovens §14 stk. 1 nr. 7. I denne forbindelse har indsiger 

  ikke dokumenteret brug af mærket i udlandet og vi finder det i 

  øvrigt højst tvivlsomt, om en sådan brug kan dokumenteres. 

     Indsiger er indehaver af en tysk varemærkeregistrering 

  VENTOLONG. Uagtet dette nedlagde indsiger ikke indsigelse mod 

  registreringen af mærket VENT-LONG i Tyskland, utvivlsomt fordi 

  mærket ikke er brugt....' 

     Klager fastholdt i skrivelse af 13. november 1991 indsigelsen 

  og anførte følgende: 

     »....Indsigerne er indehaver af en række VENT-mærker i 

  Danmark, nemlig: 

   Reg. nr. 705/1985 VENTADUR 

   Reg. nr. 706/1985 VENTAVENT 

   Reg. nr. 3836/1978 VENTIDE 

   Reg. nr. 3428/1983 VENTIDE 

   Reg. nr. 2283/1989 VENTODISK 

   Reg. nr. 2235/1989 VENTODISKS 

   Reg. nr. 3084/1986 VENTOFORIE 

   Reg. nr. 2113/1969 VENTOLIN 

   Reg. nr. 3209/1969 VENTOLINA 

   Reg. nr. 3210/1969 VENTOLINE 

   Reg. nr. 2857/1987 VENTOMAX 

   Reg. nr. 124/1987 VENTRETARD 

   Reg. nr. 707/1985 VENTSALVENT 

     Vedrørende VENTOLINE kan jeg oplyse, at dette mærke bruges 

  for præparater til inhalation og injektion i forbindelse med astma 

  bronchiale og anden brokospasme samt desuden ved truende præmatur 

  fødsel (truende for tidligt igangsættende fødsel) og vestorm under 

  fødslen. Til orientering vedlægger jeg kopier af side 288 og 623 

  ff fra Lægeforeningens Medicinfortegnelse 1990. Jeg vedlægger 

  endvidere kopi af indholdsfortegnelsen, hvoraf det fremgår, at der 

  ikke er andre VENT-præparater inden for lægemiddelområdet end 

  VENTOLINE-præparater. Desuden vedlægger jeg nogle emballager 

  visende det aktuelle VENTOLINE-præparat, der blev lanceret i 

  Danmark helt tilbage i 1972. 

     Dernæst skal det anføres, at det ansøgte mærke VENT-LONG 

  blandt andet er anmeldt for »præparater mod sygdomme i 

  luftvejene«, hvilke direkte kolliderer med de præparater, som 

  sælges under VENTOLINE, jfr. ovenfor, og der er derfor ingen tvivl 

  om vareligheden. 

     Hvad angår selve mærkeligheden er der efter min opfattelse 

  væsentlig visuel lighed mellem det ansøgte mærke VENT-LONG og 

  indsigernes mærker VENTOLIN henholdsvis VENTOLINE, hvilket ses 

  nedenfor: 

   VENTOLINE 

   VENTOLIN 

   VENT-LONG 

     Også fonetisk vil der være en ikke ubetydelig lighed mellem 

  mærkerne. 

     Det gøres således gældende, at det ansøgte mærke efter en 

  helhedsbedømmelse er forveksleligt med VENTOLIN/VENTOLINE, 

  specielt på grund af den absolutte varekollision, og der er efter 

  indsigers opfattelse en særdeles stor risiko for forveksling både 

  blandt det købende publikum og blandt fagfolk (på recepter og ved 

  indtelefonering heraf). 

     Risikoen for forveksling selv af receptpligtige præparater 

  bør ikke undervurderes, og der har på det seneste været debat om 

  dette emne. Mange recepter indtelefoneres faktisk til apoteker, og 

  risikoen for fejltagelser er derfor stor - og kan være 

  katastrofal. 

     Der bør også med rimelighed lægges vægt på indsigers lange 

  brug af varemærket VENTOLINE her i landet, samt på det faktum at 

  indsiger har registreret mange varemærker med forstavelsen VENT-. 

  Det understreges atter, at der ikke findes andre præparater på 

  markedet under et varemærke med forstavelsen VENT-. Specielt et 

  mærke som VENTRETARD forekommer relevant. da -RETARD i realiteten 

  betyder det samme som -LONG i medicinsk sammenhæng. Det forekommer 

  sandsynligt, at selv læger, apotekere og sygeplejersker vil kunne 

  tage fejl af to så nærliggende varemærker - visuelt såvel som 

  fonetisk. 

     Det skal til slut anføres, at indsiger faktisk har 

  anmeldt/registreret ordet VENTOLONG i 12 lande, omend ikke i 

  Danmark, og det forekommer nærliggende at antage, at ansøger har 

  haft kendskab også til dette varemærke på 

  ansøgningstidspunktet....' 

     Ansøger fremkom i skrivelse af 28. januar 1992 med følgende 

  bemærkninger: 

     »....Vi finder fortsat, at VENT-LONG ikke er forveksleligt 

  med VENTOLIN eller VENTOLINE. Ej heller finder vi, at det ansøgte 

  mærke er forveksleligt med de i nævnte indlæg opregnede, 

  registrerede varemærker. Det bemærkes, at registrering i VR 

  3428-1983 VENTIDE alene omfatter varer i klasse 10. 

     Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed bør der lægges 

  vægt på, at VENT er et svagt varemærkeelement for varer i klasse 

  5, idet VENT er en almindeligt anvendt forkortelse i varemærker 

  for varer, der vedrører ventilation. Der henvises i denne 

  forbindelse til klinisk ordbog. Til belysning af det store antal 

  varemærker, der indholder ordet VENT enten som præfiks eller 

  suffiks, vedlægges kopi fra Skriptors microfilm. 

     Da VENT må betragtes som et svagt varemærkeelement, bør der 

  lægges begrænset vægt på dette mærkeelement ved bedømmelsen af 

  mærkeligheden. Tilstedeværelsen af elementet VENT i de pågældende 

  varer kan ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at mærkerne 

  findes forvekslelige. 

     I den forbindelse bemærkes det, at Glaxo ikke er det eneste 

  selskab, der har registreret varemærker med præfikset VENT. 

  Indsiger er indehaver af varemærket VENTILASTIN, medens Bohringer 

  er registreret indehaver af VENTIPULMIN og VENTIBRONC. 

     Endvidere bemærkes, at de varemærker, som indsiger har 

  henvist til, alle, med undtagelse af VENTRETARD og VENSALVENT, 

  begynder med VENT efterfulgt af en vokal, henholdsvis »a«, 

 »i« og 

  »o«. Heroverfor består det ansøgte mærke af ordet VENT sat 

 sammen 

  med ordet »LONG« med bindestreg....' 

     Klager henviste i skrivelse af 31. marts 1992 til sit indlæg 

  af 13. november 1991 og tilføjede: 

     »....Hertil kommer indsigers tidligere rettigheder til 

  varemærket VENTOLONG, der er anmeldt/registreret i 12 lande, 

  nemlig: Østrig, Australien, Chile, Finland, Tyskland, Irland, 

  Japan, New Zealand, Sydafrika, Spanien, Sverige og 

  Storbritannien....« 

     Ansøger meddelte i skrivelse af 1. juni 1992, at man ønskede 

  indsigelsen afgjort på det foreliggende grundlag. 

     Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 4. september 

  1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: 

     »....Der foreligger varesammenfald i forhold til indsigers 

  registreringer VR 2113 1969 VENTOLIN og VR 3210 1969 VENTOLINE i 

  klasse 5. Det afgørende er herefter, om der foreligger 

  mærkelighed. Dette er efter direktoratets opfattelse ikke 

  tilfældet, hverken i forhold til mærkerne VENTOLIN-VENTOLINE eller 

  de andre VENT-mærker, der er anført i Deres skrivelse af 13. nov. 

  1991. Mærkedelen må betragtes som et ret svagt element i de 

  mærker, der skal sammenlignes i nærværende sag, og slutdelene 

  efter Vent- er meget forskellige, nemlig -long og -olin og -oline. 

  Det ansøgte mærke indeholder en bindestreg, som medfører en klar 

  visuel og auditiv forskel. Desuden er der tale om et forskelligt 

  antal stavelser i det ansøgte mærke og i indsigermærkerne, og der 

  er ingen identiske stavelser. Indsigelsen nedlagt i medfør af 

  bestemmelsen i § 14 stk. 1 nr. 6 tages ikke til følge, da mærkerne 

  ikke er forvekslelige. 

     Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14 nr. 7 

  tages heller ikke til følge, da betingelserne for at anvende 

  bestemmelsen ikke er opfyldt. VENT-LONG er forveksleligt med 

  VENTOLONG, men der er ikke indsendt materiale, der dokumenterer 

  den angivne brug eller for at ansøger kendte eller burde kende 

  brugen....« 

     Denne afgørelse har klageren, Glaxo Group Limited, v/Chas. 

  Hude, ved skrivelse af 2. november 1992 indbragt for 

  Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse 

  omstødes. 

     Som ankebegrundelse anføres følgende: 

   »....Indsigelsen mod VA 7475/1988 VENT-LONG blev nedlagt på 

  grundlag af indsigers registrerede rettigheder til VR 2113/1969 

  VENTOLIN og VR 3210/1969 VENTOLINE, og det blev gjort gældende at 

  det ansøgte mærke er forveksleligt med indsigers 2 nævnte mærker 

  og yderligere henvist til udenlandske registreringer af indsigers 

  mærke VENTOLONG, nemlig i Østrig, Australien, Chile, Finland, 

  Tyskland, Irland, Japan, New Zealand, Sydafrika, Spanien, Sverige 

  og Storbritannien. Kopier heraf vil blive fremsendt snarest. 

     Jeg vedlægger kopi af indsigelsen af 23. februar 1990 samt af 

  mit yderligere indlæg af 13. november 1991, hvor jeg blandt andet 

  henviste til indsigers øvrige mærker indeholdende præfikset VENT-, 

  nemlig 

   VR 705/1985 VENTADUR 

   VR 706/1985 VENTAVENT 

   VR 3836/1978 VENTIDE 

   VR 3428/1983 VENTIDE 

   VR 2283/1989 VENTODISK 

   VR 3235/1989 VENTODISKS 

   VR 3048/1986 VENTOFORTE 

   VR 2113/1969 VENTOLIN 

   VR 3209/1969 VENTOLINA 

   VR 3210/1969 VENTOLINE 

   VR 2857/1987 VENTOMAX 

   VR 124/1987 VENTRETARD 

   VR 707/1985 VENTSALVENT 

     Jeg vedlægger endvidere kopi af indekset i Lægeforeningens 

  Medicinfortegnelse 1992 samt af de relevante sider 275 og 626, 

  hvoraf fremgår, at der ikke findes andre VENT-præparater på det 

  danske marked end dem, der fremstilles og sælges af indsiger under 

  mærket VENTOLINE. 

     Det gøres gældende, at VENT-LONG er forveksleligt med 

  indsigermærkene VENTOLIN og VENTOLINE, idet mærkerne såvel visuelt 

  som auditivt ligger tæt på hinanden. Den visuelle lighed består i, 

  at mærkerne har fælles forstavelse samt at det andet led i alle 

  tilfælde begynder med bogstavet L og på trediepladsen har et N. 

  Auditivt er dette også af betydning, idet det vil være 

 de første stavelser, henholdsvis det første bogstav, der først høres. 

  Hertil kommer, at bogstavet O i indsigermærkerne er trykløst og i 

  realiteten har samme funktion som en bindestreg, nemlig en pause. 

  Dette kan visualiseres som følger: 

   VENT - LONG 

   VENTOLINE 

     Forveksleligheden mellem VENT-LONG og VENTOLONG er utvivlsom 

  og statueret af Direktoratet. 

     Med hensyn til vareligheden er der utvivlsomt varesammenfald, 

  hvilket bør medtages som et afgørende moment ved bedømmelsen af 

  forveksleligheden, ikke mindst da VENTOLINE netop anvendes til 

  præparater til inhalation og injektion i forbindelse med astma 

  brochiale og anden brokospasme, jfr. de vedlagte kopier af 

  emballage (originalpakningen er indleveret til Direktoratet under 

  indsigelsessagen). 

     Efter indsigers opfattelse er der af de anførte grunde risiko 

  for forveksling både blandt den endelige forbruger og blandt 

  fagfolk (på recepter og ved indtelefonering heraf). 

     Hvad angår indsigers påståede rettigheder til varemærket 

  VENTOLONG i de ovenfor anførte lande, er det nærliggende at 

  antage, at ansøger har haft kendskab til dette på 

  ansøgningstidspunktet, idet både indsiger og ansøger er firmaer, 

  der opererer på internationalt plan.« 

     Klageren har med skrivelse af 1. december 1992 fremsendt 

  kopier af registreringsbeviser for VENTOLONG i følgende lande: 

     »....Østrig - registreret i 1984 

       Australien - registreret i 1982 

       Chile - registreret i 1983 

       Tyskland - registreret i 1985 

       Spanien - registreret i 1983 

       Finland - registreret i 1989 

       Irland - registreret i 1984 

       U.K. - registreret i 1982 

       New Zealand - registreret i 1984 

       Sverige - registreret i 1983 

       Sydafrika - registreret i 1984....« 

     Ansøgeren har ved skrivelse af 15. februar 1993 nedlagt 

  påstand om stadfæstelse og har anført: 

     ».... Vedrørende varemærkerne VENTOLINE og VENTOLIN 

     Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem VENT-LONG 

  på den ene side og VENTOLINE/VENTOLIN på den anden side må 

  tillægges betydelig vægt, at ansøgte mærke VENT-LONG indeholder en 

  bindestreg, der adskiller ordene VENT og LONG. Det forhold, at der 

  er tale om to adskilte ord, bevirker, at det ansøgte mærke udtales 

  med en klar »pause«, hvorfor udtalerytmen bliver helt 

 forskellig 

  fra udtalerytmen i indsigers mærker. Endvidere gør bindestregen, 

  at mærket visuelt klart adskiller sig fra de registrerede mærker. 

     I Patentdirektoratets brev af 4. september 1992 begrundes da 

  også den manglende forvekslelighed mellem mærkerne bl.a. med, at 

  »det ansøgte mærke indeholder en bindestreg, som medfører en klar 

  visuel og auditiv forskel«. 

     Vi skal henvise til nedennævnte tidligere afgørelser, som 

  Patentdirektoratet har truffet i indsigelssager, hvori mærkerne 

  ikke blev fundet forvekslelige: 

   NICOLUX    53    NIC-TEX 

   FLUOCARIL   53    FLUO-CALCIN 

   ELLO      53    JELL-O 

   GORI      53    GOR-RAY 

     Det er således Patentdirektoratets praksis at lægge betydelig 

  vægt på tilstedeværelsen af bindestreg i mærker, når disses 

  forvekslelighed med mærker, der ikke indeholder bindestreg, skal 

  bedømmes. 

     Desuden må mærkernes forskellige antal stavelser 

 tillægges vægt. Det ansøgte mærke indeholder to stavelser, mens 

 de modholdte indeholder henholdsvis tre og fire stavelser. Der er 

  ingen stavelse, der er identisk i det ansøgte mærke og de 

  registrerede mærker, hvilket gør, at mærkerne visuelt ikke kan 

  anses for forvekslelige. Stilles mærkerne op over for hinanden, 

 fremgår dette klart: 

   VENT-LONG 

   VEN TO LIN 

   VEN TO LI NE 

     Det bør endvidere tillægges vægt, at VENT er et svagt 

  varemærkeelement for varer i klasse 5, idet VENT er en almindeligt 

  anvendt forkortelse for ventilation, og elementet er således svagt 

  for varer, der vedrører ventilation. Vi vedlægger til orientering 

  kopi fra Klinisk Ordbog side 727. Til belysning af det store antal 

  varemærker, der indeholder elementet VENT enten som præfiks eller 

  suffiks, vedlægges kopi fra Skriptors mikrofilm. 

     I denne forbindelse bemærkes det, at de i mikrofilmen anførte 

  VENT-mærker tilhører flere forskellige selskaber. Ansøger er 

  indehaver af varemærket VENTILASTIN og VENTIBRONC. 

     Da VENT som nævnt må betragtes som et svagt varemærkeelement, 

  bør der ved bedømmelsen af mærkeligheden lægges begrænset vægt på 

  dette mærkeelement, og det er derfor suffikserne -LONG henholdsvis 

  OLIN og OLINE, der bør lægges vægt på ved bedømmelsen af, om 

  mærkerne er forvekslelige. Suffikserne har ingen væsentlige 

  lighedspunkter. 

     Indsigers øvrige registrerede varemærker indeholdende 

  ordelementet VENT 

     De øvrige af indsiger i Danmark registrerede varemærker, som 

  indsiger har henvist til, har ingen lighedspunkter med det 

  ansøgte. Der er således ingen bindestreg i indsigers registrerede 

  mærker, der er ingen lighedspunkter mellem mærkernes suffikser, 

  ligesom alle indsigers mærker har enten tre eller fire stavelser, 

  mens det ansøgte mærke kun har to. Endelig henvises til vore 

  kommentarer om, at VENT er et svagt varemærkeelement. 

     Vedrørende varemærket VENTOLONG 

     En forudsætning for, at indsigers varemærke VENTOLONG kan få 

  betydning ved bedømmelsen af registrerbarheden af VENT-LONG er, 

 - at der forligger en dansk varemærkeregistrering af VENTOLONG, jf. 

  varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 6: 

 - at det kan godtgøres, at der er opnået varemærkeret til VENTO 

 LONG gennem brug af mærket i Danmark forud for indleveringen af 

  nærværende ansøgning, jf. varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 

  6., eller 

 - at det kan godtgøres, at indsigers varemærke VENTOLONG var taget i 

  brug i udlandet, da ansøgning om registrering af VENT-LONG blev 

  indgivet, og vedvarende anvendes der, og at ansøger på 

  ansøgningstidspunktet kendte eller burde kende dette, jf. 

  varemærkeloven af 1959 §14 stk. 1 nr. 7. 

     Ingen af de to første betingelser er opfyldt, da indsiger 

  ikke ejer en dansk registrering af mærket VENTOLONG, ligesom det 

  ikke er dokumenteret, at mærket skulle være anvendt i Danmark. 

     Ved at fremlægge af kopier at registreringer af varemærket 

  VENTOLONG i udlandet har indsiger selvfølgelig ikke godtgjort, at 

  mærket faktisk er i brug i udlandet. Indsiger nedlagde ikke 

  indsigelse mod ansøgers ansøgning om registrering af VENT-LONG i 

  Tyskland. Indsigers passivitet i denne forbindelse skyldes 

  formentlig, at indsiger ikke kunne dokumentere brug af varemærket 

  VENTOLONG. 

     Ej heller kan man med rimelighed antage, at tilstedeværelsen 

  af varemærkeregistreringerne skulle kunne dokumentere, at ansøger 

  »kendte eller burde kende« til en brug, der ikke er 

 dokumenteret. 

     Det kan fastslås, at ansøger på intet tidspunkt har haft 

  kendskab til brug af mærket VENTOLONG, og indsigerne har da heller 

  ikke dokumenteret, at en sådan brug har fundet sted....' 

     Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 16. juni 1994. 

     For klageren mødte cand.jur. Charlotte Munch. 

     For ansøgeren mødte cand.jur. Anne-Mette Ellermann. 

     Parterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt 

  sig til de skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet. 

     Ankenævnet skal udtale: 

     I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde, og 

  idet det overfor Ankenævnet fremførte ikke findes at kunne føre 

  til andet resultat 

     bestemmes: 

     Den påklagede afgørelse stadfæstes. 

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Officielle noter

Ingen