Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Ankenævnet stadfæstede Direktoratets afslag og udtalte bl.a.: Det ansøgte mærke består af ikke særligt udformede bogstaver og kan - også efter det af klageren anførte - have forskellige betydninger.

Det har i sin udformning ikke været brugt på en sådan måde, at det har fået fornødent særpræg.

Den fulde tekst

Varemærket M c (ordmærke) fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg.


År 1994, den 22. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

 

              KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 46/93:  Klage fra 

              McDonald's Corporation, 

              USA, 

              v/Patentbureau Chas. Hude 

                  over 

              Patentdirektoratets afgørelse 

              af 3. september 1993 

              fra varemærkeansøgning 

              nr. 9672 1990. 

     Den 14. december 1990 indleverede klageren en ansøgning om 

  registrering af varemærket M c (ordmærke) for 

  restaurationsvirksomhed i klasse 42. 

     I skrivelse af 21. juni 1991 udtalte Patentdirektoratet: 

     »Mærket er fundet uegnet til registrering, da det ikke er 

  anset for at være i besiddelse af det til registrering som 

  varemærke fornødne særpræg jf. bestemmelsen i § 13 i 

  varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr 249 af 17 apr. 1989. 

     Begrundelsen herfor er, at mærket Mc består af ikke særligt 

  udformede bogstaver....« 

     Klageren skrev i denne anledning den 20. februar 1992 

  følgende til direktoratet: 

     »....Jeg skal anmode om, at den trufne afgørelse tages op til 

  fornyet overvejelse, idet jeg vil hævde, at betegnelsen Mc, der 

  ganske vist er en forkortelse, også samtidig har en betydning og 

  dermed kan udtales. 

     Endvidere skal jeg påberåbe mig, at betegnelsen Mc er 

  indarbejdet for mine klienter som kendetegn for så vidt angår 

  »restaurationsvirksomhed« i klasse 42, nemlig de serviceydelser 

  nærværende ansøgning omfatter. 

     Min primære påstand underbygges med henvisning til »Webster's 

  Encyclopedic Unabridged Dictonary of the English Language«, hvor 

  det på pag. 887 forklares, at Mc er synonymt med MAC, til 

  »Gyldendals Fremmedordbog«, pag. 363, hvor Mc også har 

 lighedstegn 

  med ordet Mac. 

     Det er således min påstand, at forbrugerne, når de ser 

  forkortelsen Mc straks vil sætte lighedstegn med ordet Mac og da 

  ordet Mac kan udtales og dermed også Mc, må mærket kunne nyde 

  beskyttelse i henhold til varemærkeloven. 

     Mine klienter driver som bekendt virksomhed med fast food 

  forretninger stort set over hele verden bl.a. under betegnelsen 

  McDonald's og hertil kommer, at mine klienter er indehavere af en 

  lang række varemærkeregistreringer, hvori betegnelsen Mc eller Mac 

  udgør første led og jeg kan bl.a. henvise til følgende: 

     VR 2089/63  McDONALD'S, 

     VR 509/80  MAYOR McCHEESE fig. 

     VR 1006/81  BIG MAC fig. 

     VR 4111/83  McHAPPY DAY fig. 

     VR 3364/87  RONALD McDONALD PLAYLAND 

     VR 3115/88  McMENU. 

     Karakteristisk for disse mærker er, at Mc resp. MAC udgør en 

  væsentlig bestanddel og endvidere omfatter disse registreringer 

  alle tjenesteydelser i klasse 42, herunder 

  restaurationsvirksomhed. I mine klienters koncept og markedsføring 

  ligger endvidere, at de retter, der serveres på deres fast food 

  restauranter over den ganske verden, som hovedregel er 

  karakteriseret ved, at Mc eller MAC udgør en væsentlig bestanddel 

  tillige med et beskrivende element, der refererer til den 

  pågældende vare. 

     Mine klienter har også registreret en rækker mærker med dette 

  karaktertiska, hvoraf jeg skal tillade mig at henvise til 

  følgende: 

     VR 3653/79  EGG McMUFFIN, 

     VR 779/80  MAC FRIES, 

     VR 3849/81  McCHICKEN, 

     VR 3343/82  McRIB, 

     VR 375/85  CHICKEN McNUGGETS, 

     VR 730/87  McPIZZA, 

     VR 789/89  McDONALD'S CHICKEN L. T. 

     Det er typisk for mine klienter, at man gennem en ensartet 

  brug af ordet Mc/MAC sammen med en generisk eller suggestiv 

  betegnelse har vænnet (indarbejdet) forbrugerne til, at alt i 

  restauranten har fiktive navne med et fast holdepunkt, nemlig 

  ordet Mc/MAC. Det man har opnået er, at kunden (forbrugeren) har 

  et udvisket erindringsbillede, hvor der alene er et fast 

  holdepunkt - Mc/MAC. Der vil derfor ske en genkendelse, når kunden 

  (forbrugeren) møder ordet Mc/MAC og dermed har man skabt et image 

  og slået eksistensen af betegnelsen Mc/MAC fast hos forbrugeren. 

     Til dokumentation af denne indarbejdelse kan jeg oplyse, at 

  McDonald's Corporation har eksisteret siden 1955, hvor de første 

  restauranter blev åbnet i U.S.A. og disse har stadig været drevet 

  under betegnelsen McDONALD'S samt med de ovenfor nævnte 

  forskellige retter. 

     På nuværende tidspunkt findes der mere end 6.800 restauranter 

  i U.S.A. og ialt i verden over drives der nu mere end 9.000 

  restauranter i navnet McDONALD'S og med retter som nævnt ovenfor. 

     Det skal tilføjes, at det er et særkende fra mine klienter, 

  at deres restaurationsvirksomhed drives under et identisk koncept 

  ligegyldigt hvor i verden dette sker og varemærker, udstyr m.v. er 

  fuldkommen identisk og det samme gælder kvalitet m.m. af de varer 

  der forhandles. 

     De enkelte restauranter drives på grundlag af en 

  licenskontrakt med McDONALD'S Corporation og mine klienter stiller 

  viden og varemærker til rådighed for de enkelte restauranter, samt 

  foretager kontrol af kvalitet m.m. for at opretholde denne 

  ensartede ydelse ligegyldig hvor i verden man opererer. Den samme 

  kontrol findes også for så vidt angår brugen af varemærker og man 

  lægger stor vægt på i koncernen dels at beskytte sine rettigheder 

  og dels at værne om forstavelsen MC/MAC, fordi denne udgør det 

  væsentligste element i retter, koncept og kontakt med kunderne, 

  når naturligvis bortses fra selve varens kvalitet. Al reklame, det 

  være sig i biografer, blade og lignende, vil ske under 

  fællesnavnet McDONALD'S enten ordmærket eller det kendte 

  figurmærke bestående af McDONALD'S skrevet gennem nedre del af et 

  rundbuet M. 

     Jeg kan tilføje, at en væsentlig del af den reklamering, der 

  også sker for mine klienters virksomhed, foregår centralt gennem 

  TV og man kører identiske kampagner over hele verden. For så vidt 

  angår udgifter i forbindelse med reklame kan jeg nævne, at 

  McDonald's Corporation og selskabets licenstagere i hele verden i 

  finansåret 1984 havde et reklamebudget på mere end 300 mio. 

  dollars og i 1985 på mere end 350 mio. dollars. Dette tal har 

  naturligvis været stigende op igennem årene. 

     For så vidt angår situationen i Danmark kan jeg oplyse, at de 

  første McDONALD'S restauranter blev åbnet i 1981 i København og 

  Ålborg og idag findes der udover restauranter i disse byer, 

  restauranter i Århus, Esbjerg og Odense og dernæst er der oprettet 

  en række restauranter efter amerikansk princip i nærheden af store 

  veje, så som i nærheden af Horsens, langs motorvejen til Køge og 

  mange andre steder. 

     Omsætningen McDONALD'S restauranter i Danmark har andraget 

  som følger: 

     1981  kr. .. 9.541.540,00 

     1982  kr. .. 20.607.440,00 

     1983  kr. .. 35.708.820,00 

     1984  kr. .. 57.651.230,00 

     1985  kr. .. 69.546.922,00 

     1986  kr. .. 76.359.637,00 

     1987  kr. .. 87.956.705,00 

     1988  kr. .. 99.818.793,00 

 og som det vil fremgå heraf har der været en jævn stigning. 

     I Danmark alene er der i samme periode blevet brugt følgende 

  beløb på reklamering: 

     1981  kr. ... 630.000,00 

     1982  kr. .. 1.400.000,00 

     1983  kr. .. 2.499.000,00 

     1984  kr. .. 4.275.000,00 

     1985  kr. .. 5.175.000,00 

     1986  kr. .. 6.320.000,00 

     1987  kr. .. 8.090.000,00 

     1988  kr. .. 8.930.000,00 

     Jeg vil derfor tillade mig at konstatere, at betegnelser med 

  Mc/MAC er indarbejdet på det danske marked og globalt for 

  »restaurationsvirksomhed« i mine klienters navn. Jeg skal 

  endvidere tillade mig at henvise til bogen »Brands an 

  International Review by Interbrand«, hvor der er en gennemgang af 

  verdensberømte mærker og jeg henviser til pag. 22, hvor de 10 mest 

  kendte mærker nævnes sammen med de 40 næstfølgende mærker, og som 

  det vil fremgå heraf er mine klienters varemærke McDONALD'S 

  placeret på 3. pladsen. Dette siger en hel del om den 

  bekendthedsgrad, som varemærket McDONALD'S har og dermed også 

  forstavelsen Mc for »restaurationsvirksomhed«. Jeg vedlægger 

 kopi 

  af forsiden til den pågældende bog samt kopi af den nævnte side. 

     I denne forbindelse henviser jeg også til »Lærebog i 

  Immaterialeret« 2. udgave af Professor, dr.jur. Mogens 

  Koktvedgaard, hvor det på pag. 284 nævnes, at af en nylig 

  gennemført større undersøgelse fremgår det, at de 10 mest kendte 

  varemærker i verden er følgende efter bekendthedsniveau, hvor mine 

  klienters varemærke McDONALD'S kommer ind på 8. pladsen. Jeg 

  vedlægger kopi af den pågældende side fra Lærebogen. 

     Grunden til at mine klienter søger betegnelsen Mc såvel som 

  MAC registreret som varemærke her i landet er naturligvis, at man 

  vil hævde sin eneret til den pågældende betegnelse og jeg mener, 

  at dette må karakteriseres som rimeligt, selvom betegnelsen Mc 

  aldrig af mine klienter har været brugt alene. 

     I denne forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til § 15 

  i varemærkeloven, der trådte i kraft 1. januar 1992, stk. 1, nr. 

  2, hvor det anføres, at et varemærke er udelukket fra 

  registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det 

  antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi 

  det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke 

  og varene eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. 

     Jeg skal samtidig henvise til artiklen »Varemærkeloven og 

  Fællesmærkeloven« af fuldmægtig Anders J. Andersen og 

  specialkonsulent Knud Wallberg, i JURISTEN Nr. 1, 1992, på pag. 

  36, hvor denne regel yderligere uddybes og jeg kan fuldtud 

  tiltræde de eksempler, der nævnes her, hvor det netop anføres, at 

  en serie af varemærker, hvori en bestemt forstavelse genfindes, 

  vil kunne forhindre andre i at opnå mærker registreret med denne 

  forstavelse, da dette vil kunne medføre, at et sådant varemærke 

  kunne falde ind under reglen i § 15, stk. 1, nr. 2. 

     Situationen ved indarbejdede varemærker må således være endnu 

  mere præcis og have krav på en større beskyttelse i henhold til 

  praksis og også i henhold til reglen om velkendte varemærkers 

  beskyttelse, jfr. varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 

  1. 

     Når henses til at mine klienter efter min opfattelse helt 

  klart vil kunne forhindre registrering og brug af varemærker for 

  »restaurationsvirksomhed«, hvori betegnelsen Mc resp. MAC 

 indgår 

  må det modsætningsvis også være muligt for mine klienter at 

  registrere varemærket Mc resp. MAC, da retten til monopol på denne 

  betegnelse Mc/MAC i princippet allerede eksisterer, da det vil 

  være noget hult, om man i virkeligheden har en ret i henhold til 

  varemærkeloven, men samtidig ikke kan få registreret det 

  pågældende mærke. 

     Under henvisning hertil henstilles det, at nærværende 

  ansøgning fremmes til registrering.' 

     Den 2. oktober 1992 fastholdt direktoratet, at mærket er 

  uegnet til registrering, da det består af ikke særligt udformede 

  bogstaver. 

     Direktoratet anførte følgende: 

     »Det indsendte materiale om omfanget af McDonald's 

  restaurantskæde, anvendelsen og registrering af forskellige 

  varemærker i denne forbindelse, kan ikke bevirke, at 

  registreringshindringen overvindes. De anfører i Deres brev på 

  side 5 første afsnit, at betegnelsen Mc aldrig har været brugt 

  alene. 

     Der foreligger således heller ikke dokumentation for brug 

  eller indarbejdelse. 

     De anfører, at varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 skulle 

  kunne bevirke, at mærket registreres, fordi det er en velkendt 

  varemærkedel for ansøger, og påberåber Dem en artikel i Juristen 

  skrevet af medarbejdere fra Patentdirektoratet. Den pågældende 

  artikel kan bemeldte sted ikke tages til indtægt for Deres 

  synspunkt, da den uudsagte forudsætning er, at den gennemgående 

  mærkedel selvstændigt kan registreres. Der kan ikke drages 

  modsætningsslutning til lovens ordlyd, at enhver gennemgående 

  mærkedel, der er omfattet af denne bestemmelse, kan antages til 

  registrering alene. 

     § 15, stk. 1, nr. 2 vedrører alene beskyttelsen af allerede 

  registrerede mærker overfor efterstillede ansøgninger. 

     § 15, stk. 4, nr. 1 »kodak-reglen« kan ikke finde 

 anvendelse, 

  allerede fordi der ikke er en aktuel konflikt overfor et 

  efterstillet mærke.' 

     Klageren fastholdt ved skrivelse af 4. maj 1993 sin 

  opfattelse af, at mærket er registrerbart og anførte: 

     »Jeg er glad for, at direktoratet et langt stykke ad vejen er 

  enig med mig i de argumenter, der fremføres, og jeg har forstået, 

  at mine argumenter er afhængig af den uudsagte forudsætning, at 

  den gennemgående mærkedel selvstændigt kan registreres. 

     Rent faktisk er jeg af den opfattelse, at Mc således som 

  anvendt ved nærværende, nemlig skrevet med stort 

  begyndelsesbogstav og lille andet bogstav efter dansk opfattelse 

  må anses for at være i sig selv registrerbar. 

     Det gøres gældende, at åbenbare forkortelser efter sædvanlig 

  praksis anses for i sig selv registrerbare, idet direktoratet i 

  sådanne tilfælde ikke anser bogstavkombinationen som rene 

  bogstavmærker, men rent faktisk som udtalelige ord. Der skal i den 

  anledning henvises til Registreringspraksis udgivet af 

  Patentdirektoratet, pag. 41, 2. spalte, øverst, hvor det anføres: 

 »En anden gruppe er de bogstavforbindelser, der danner kendte gængse 

  forkortelser såsom A.B.C., S.O.S., V.I.P., OK., NB. De vil normalt 

  ikke blive opfattet som ord i egentlig betydning, men dækker dog 

  på samme måde som ord et begreb. De anses derfor også som 

  registrerbare«. 

     I nærværende sag drejer det sig således om 

  bogstavkombinationen Mc, hvilket er den accepterede forkortelse 

  for Mac, der betyder søn, jfr. kopi fra Engelsk/Dansk Ordbog, hvor 

  dette anføres. 

     Ordet MAC mangler ikke efter direktoratets opfattelse 

  fornødent særpræg og anses for i sig selv registrerbar, og da der 

  er tale om den autoriserede forkortelse skrevet eksakt således, 

  som man efter engelske skriftsregler forlanger, og da det 

  endvidere er min påstand, at forbrugerne har kendskab til denne 

  autoriserede forkortelse og straks forbinder den med ordet MAC, er 

  det min opfattelse, at bogstaverne Mc bør kunne betragtes som i 

  sig selv registrerbare.' 

     Hertil bemærkede direktoratet i skrivelse af 6. maj 1993: 

     »Der henvises til Deres brev af 4. maj 1993 med bilag hvori 

  De atter anmoder om, at sagen overvejes på ny. De refererer bl.a. 

  til betydningen af Mc. 

     I denne anledning skal vi meddele, at det fortsat fastholdes, 

  at mærket er uden særpræg, og derfor uegnet til registrering, jf. 

  varemærkelovens § 13.. 

     Den indsendte fotokopi af 2 sider fra B. Kjærulff Nielsens 

  Engelsk-dansk Ordbog viser alene, at Mc på engelsk er lig med 

  ordet Mac, der som forstavelse i skotske og irske familienavne har 

  betydningen »søn af«. 

     Mc er ikke dansk og ikke så kendt her i landet, at danskere 

  automatisk opfatter bogstaverne Mc som lig med MAC. Mc kan derfor 

  ikke sammenlignes med A.B.C., S.O.S., V.I.P., OK., og NB., der er 

  almen bekendte her i landet, og som De analogiserer til i et citat 

  fra Registreringspraksis.' 

     Klageren henviste i skrivelse af 31. august 1993 til sine 

  tidligere indlæg og tilføjede: 

     »....Jeg er uenig med direktoratet i, at forkortelsen Mc ikke 

  er så kendt her i landet, at danskerne automatisk opfatter 

  bogstaverne Mc som lig med Mac. Det kan godt være, at ikke alle 

  danskere opfatter Mc som forkortelse for Mac, men det er min 

  påstand og opfattelse, at de danske forbrugere uden videre vil 

  forstå forkortelsen Mc på en eller anden måde. Forholdet er det, 

  at forkortelsen Mc i realiteten har mange betydninger og folk kan 

  læse denne og forstå den på den måde, der stemmer overens med 

  deres egen livsstil. 

     Som supplement af det tidligere indleverede vedlægger jeg 

  kopi fra Forkortelsesleksikon, Monna Cronquist, hvor der angives 

  en række forkortelser af MC, og det er min opfattelse, at langt de 

  fleste danskere fra deres uddannelse, deres dagligdag eller på 

  anden måde har en klar oversættelse i hovedet af forkortelsen Mc. 

  Folk med stærk interesse for U.S.A. vil formentlig tro, at der er 

  tale om »Member of Congress«. Folk indenfor bogholderibranchen 

 vil 

  formentlig kende udtrykket »mensis currentis«. Folk med 

 interesse 

  for motorsport og lign. vil oversætte ordet til »motor cycle« 

 og 

  sådan kunne man blive ved. 

     Jeg finder, at der er en helt klar analogi til de 

  forkortelser, jeg har henvist til fra registreringspraksis og skal 

  anmode om, at dette synspunkt bliver lagt til grund for bedømmelse 

  af sagen. 

     Endvidere skal det gøres gældende, at nærværende ansøgning 

  alene omfatter tjenesteydelsen »restaurationsvirksomhed« i 

 klasse 

  42 og jeg finder det også væsentligt, at der er lagt vægt på, at 

  forkortelsen Mc for sådanne tjenesteydelser vil blive forbundet 

  med mine klienters virksomhed, allerede fordi varemærket 

  McDONALD'S må karakteriseres som et særdeles stærkt indarbejdet 

  varemærke på det danske marked for »restaurationsvirksomhed« og 

  når hertil lægges den lange række af mærker, der er indarbejdet 

  for tjenesteydelser i mine klienters virksomhed, hvori 

  forstavelsen Mc eller MAC indgår som det bærende element, er der 

  en klar indikation af, at forbrugerne kender betegnelsen Mc for 

  »restaurationsvirksomhed«. 

     Jeg finder det derfor stadig rimeligt, at varemærkelovens § 

  15, stk. 1, nr. 2, bør kunne lægges til grund for registrering af 

  betegnelsen Mc for mine klienter, allerede fordi betegnelsen er 

  indarbejdet som sådan for disse. 

     Jeg kan ikke acceptere det synspunkt, at grundlaget for 

  indarbejdelse må være en selvstændig brug af eksakt det mærke, der 

  er til bedømmelse. Det er for mig at se ikke ualmindeligt, at dele 

  af kendte varemærker rent faktisk får en selvstændig værdi, og det 

  bedste eksempel er vel nok COCA-COLA, hvor mærkebestanddelen COCA 

  vel uomtvisteligt er indarbejdet som et kendetegn for varer 

  stammende fra The Coca-Cola Company og jeg kan i denne forbindelse 

  henvise til Højesterets afgørelse i sagen COCA-COLA vs. COCA-LINE. 

     På trods af det forhold, at der ikke var identitet mellem 

  mærkerne og på trods af det forhold, at kun en del at The 

  Coca-Cola Company's verdensberømte varemærke COCA-COLA genfandtes 

  i mærket COCA-LINE, fandt Højesteret, at brugen af betegnelsen 

  COCA-LINE var en klar krænkelse af det verdensberømte varemærke 

  COCA-COLA. Dette indikerer for mig hel klart, at dele af 

  varemærker også kan nyde selvstændig beskyttelse og anses for 

  indarbejdet for virksomheder på trods af det forhold, at disse 

  dele af varemærket aldrig er blevet brugt selvstændigt. 

     Et andet nærliggende eksempel kunne være NOVO NORDISK's 

  virksomhed, hvor man også må karakteriserer mærkebestanddelen NOVO 

  som stærkt indarbejdet på trods af det forhold, at der på 

  nuværende tidspunkt ingen som helst brug sker af ordet NOVO alene. 

     For at summere sagen skal jeg anmode om, at det bliver lagt 

  til grund for bedømmelse af nærværende ansøgning, at forkortelsen 

  Mc er kendt på det danske marked som en forkortelse for Mac eller 

  på anden måde og dermed af forbrugerne umiddelbart vil kunne 

  opfattes og udtales i lighed med andre forkortelser, der er 

  registrerbare efter Patentdirektoratets opfattelse. Endvidere 

  bedes det lægges til grund, at mine klienter gennem sin 

  verdensomspændende virksomhed har indarbejdet en række varemærker 

  indeholdende forstavelsen Mc for »restaurationsvirksomhed« og 

 at 

  dette sammenholdt med mærkets principielle registrerbarhed 

  bevirker, at mine klienter har en eneret til denne forkortelse for 

  den præciserede tjenesteydelse - restaurationsvirksomhed.' 

     Den 3. september 1993 afslog direktoratet ansøgningen under 

  henvisning til varemærkelovens § 13 og anførte endvidere som 

  følger: 

     »....Direktoratet er ikke enig i, at Mc her i landet er så 

  kendt, at bogstaverne automatisk opfattes som lig med mac. Den 

  fremsendte kopi af forkortelseslexikon side 122 til 123 viser, at 

  Mc kan stå for mange forskellige forhold, hvortil De nævner, at 

  nogen formentlig vil opfatte bogstaverne som forkortelse for 

  »Member of Congress«. 

     Det kan ikke lægges til grund, at Mc skulle kunne opfattes på 

  samme måde som Cola stammende fra Coca-cola-mærket eller Novo 

  stammende fra Novo Nordisk, som De anfører, det sker for visse 

  dele af kendte mærker. Der ligger imidlertid ikke her en accept 

  af, at det skulle forholde sig som af Dem anført med de nævnte 

  mærker. 

     Det kan heller ikke lægges til grund på det blotte udsagn 

  herom, at Mc skulle være indarbejdet her i landet som kendetegn 

  for ansøger for den søgte tjenesteydelse....' 

     Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 28. oktober 

  1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at 

  direktoratets afgørelse ændres. 

     I ankebegrundelsen skriver klageren bl.a.: 

     »....Direktoratet hævder, at varemærket Mc ikke kan 

  accepteres til registrering, idet mærket mangler det til 

  registrering fornødne særpræg, jfr. bestemmelsen i § 13 i 

  varemærkeloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989. 

     Denne afgørelse er efter min opfattelse ikke i 

  overensstemmelse med sædvanlig praksis og jeg henviser til det i 

  korrespondancen med Patentdirektoratet anførte. 

     Jeg skal ved nærværende tillade mig at opsummere sagen og 

  fremhæve de argumenter, der efter min opfattelse bør lægges til 

  grund for afgørelse af sagen. 

     Ved bedømmelse af varemærkers principielle registrerbarhed i 

  henhold til varemærkelovens § 13 henviser jeg til Betænkning 

  vedrørende en ny dansk lov om varemærker, nr. 199, 1958, pag. 118, 

  2. spalte, hvor det siges: 

 »Ved mærkets bedømmelse bør myndigheden således stille sig følgende 

  spørgsmål: Er mærket egnet til i det praktiske liv at fungere som 

  differentieringsmiddel, og kan det forbeholdes en enkelt 

  erhvervsdrivende, uden at konkurrenternes frihed til loyalt at 

  afbilde, beskrive, eller iøvrigt reklamere for varen bliver 

  utilbørlig beskåret.« 

     Såfremt et af disse spørgsmål må besvares benægtende, har 

  mærket i sig selv ikke fornøden distinctivitet. 

     Det skal anføres, at dette pricipielle, teoretiske grundlag 

  ikke er ændret ved den nu ikraftværende varemærkelov, jfr. 

  lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989, og jeg skal endvidere 

  understrege, at det er et i Skandinavien gennem mange årtier 

  accepteret registreringskriterium for varemærker. Til 

  dokumentation herfor vedlægger jeg kopi af Lærebog i 

  Immaterialret, Mogens Koktvedgaard, 1991, pag. 258 og 259, hvor 

  det bl.a. fastslås, at dette stadig er det gældende princip for 

  bedømmelse af varemærkers særpræg. 

     For mig at se, er der ingen tvivl om, at Mc må anses for at 

  være egnet til at adskille en erhvervsdrivendes varer fra andre 

  erhvervsdrivendes varer, og jeg kan henvise til, at der i 

  Registeret findes en lang række registreringer bestående af to 

  bogstaver. Endvidere kan jeg henvise til en lang række varemærker, 

  kendt fra det daglige liv, bestående af to bogstaver, f.eks. OK, 

  kendt for olie på adskillige benzinstationer landet over, MF kendt 

  som betegnelse for landbrugsudstyr og BR for legetøj. 

     Der er for mig at se ej heller nogensomhelst grund til, at 

  bogstaverne Mc skulle friholdes med henvisning til, at en eventuel 

  eneret til disse bogstaver for et enkelt firma, ville bevirke en 

  urimelig indskrænkning af den frie konkurrence. Jeg kan ingen 

  grund se til, at Mc skulle være en friholdt betegnelse for 

  »restaurationsvirksomhed«, de tjenesteydelser, der omfattes af 

  nærværende ansøgning. 

     Alene af den grund, er det min opfattelse, at direktoratets 

  afgørelse er forkert. 

     Jeg skal dernæst henvise til, at direktoratet i henhold til 

  sin egen praksis anser forkortelser, der umiddelbart er 

  forståelige for den danske forbruger, for i sig selv registrebare, 

  og jeg henviser her til mit indlæg af 4. maj 1993 samt 

  direktoratets skrivelse af 6. maj 1993. Det er min påstand, at 

  betegnelsen Mc må jævnføres med de af direktoratet fremførte og 

  viste eksempler, nemlig f.eks. OK og NB. 

     Det er uomtvisteligt, at forkortelsen Mc er en anerkendt 

  engelsk (skotsk) forkortelse for »Mac«, der står for 

 »søn« i 

  forbindelse med dannelse af personnavne. 

     Da den danske befolkning har en meget høj grad af kendskab 

  til det engelske sprog, vil jeg anse det for ganske 

  selvindlysende, at betegnelsen Mc uden videre forstås af den 

  danske befolkning. 

     Man må i denne forbindelse specielt lægge vægt på, at skotske 

  navne har haft en gennemslagskraft i det danske sprog, specielt i 

  forbindelse med markedsføringen af varer fra Skotland og film om 

  Skotland, og jeg tænker her specielt på f.eks. whiskeyprodukter, 

  der gennem mere end 50 år har været en mere eller mindre fast 

  bestanddel af den danske befolknings levevis. 

     Jeg tænker naturligvis også på en række kendte personer, der 

  uden videre må være den danske befolkning bekendt, f.eks. 

  tidligere premierminister McMillan, den amerikanske general 

  McArthur og mange flere. Endvidere er det vel også sådan, at langt 

  de fleste danskere har kendskab til sange og lignende, hvori man 

  hører om personer med navne, hvori Mc indgår, f.eks. Old McDonald 

  had a farm (Jens Hansen havde en bondegård) og mange andre. 

     Alt i alt finder jeg, at det er forsvarligt at kon- kludere, 

  at den danske befolkning uden videre vil have kendskab til 

  betegnelsen Mc som lig med Mac og dermed, at forkortelsen fuldt ud 

  er udtalelig og i henhold til Patentdirektoratets praksis 

  registrerbar. 

     Det tredie moment, som jeg mener, der bør tillægges 

  overordentlig stor vægt, er den indarbejdelse, der er sket af mine 

  klienters varemærke McDonald's og at denne indarbejdelse efter min 

  opfattelse har bevirket, at mine klienter har opnået en egentlig 

  eneret til brug af betegnelsen Mc i forbindelse med 

  »restaurationsvirksomhed«. 

     Direktoratet har naturligvis ret i, at jeg ikke har påvist 

  indarbejdelse af bogstaverne Mc som sådan, men jeg finder ej 

  heller, at dette er afgørende i nærværende sag. Det afgørende er 

  efter min opfattelse, at mine klienter gennem indarbejdelse af 

  betegnelsen McDonald's som for mig er uomtvistelig, også har 

  indarbejdet betegnelsen Mc i forbindelse med 

  »restaurationsvirksomhed«. Der er intet mærkeligt i, at dele af 

  meget kendte varemærker bliver indarbejdet selvstændigt, og jeg 

  henviser her igen til de af mig nævnte eksempler og specielt 

  lægger jeg vægt på eksemplet COCA-COLA. 

     Jeg finder det helt analogt til nærværende sag, at dele af et 

  varemærke kan indarbejdes, når bekendthedsgraden når et vist 

  stadium og jeg vil gerne erkende, at vel er varemærket McDonald's 

  ikke lige så velindarbejdet som COCA-COLA, men der er såvidt jeg 

  kan skønne alene tale om en gradsforskel. 

     Jeg henviser igen til Højesterets dom i sagen COCA-COLA 

  overfor COCA-LINE, hvoraf jeg vedlægger en kopi, og det er her 

  helt klart ud fra præmisserne, at man har fundet, at brugen af 

  betegnelsen COCA-LINE kunne forbydes med henvisning til 

  indarbejdelsen af varemærket COCA-COLA og det er endvidere helt 

  ubestridt, at det eneste særprægede ved varemærket COCA-COLA er 

  COCA og ligheden med varemærket COCA-LINE er koncentreret om denne 

  del af varemærket. Dette betyder efter min opfattelse, at dele af 

  et varemærke, når dette har en høj bekendthedsgrad, opnår en 

  selvstændig beskyttelse, og der er intet usædvanligt heri, idet 

  man gennem beskyttelse af de særlig kendte og velindarbejdede 

  varemærker, nemlig vil forhindre, at der sker udvanding af det 

  pågældende varemærke eller en utilbørlig udnyttelse af det 

  velkendte mærkes renomme. 

     For mig at se må konklusionen være, at indarbejdelsen ikke i 

  alle tilfælde kan bedømmes på så snævert et grundlag, som gjort af 

  direktoratet, men at man i vise tilfælde må gå ud over de 

  teoretiske betragtninger og se pragmatisk på en sag, således at 

  man ikke i sidste ende ender med et resultat, der bevirker en 

  indskrænkning i rettigheder, der er oparbejdet gennem et kostbart 

  og meget intensivt indarbejdelsesforløb, således at velerhvervede 

  rettigheder kan bringes i fare. 

     Jeg har ovenfor gjort rede for de tre væsentlige momenter, 

  der efter min opfattelse bør lægges til grund for afgørelsen af 

  nærværende sag, og jeg vil gerne endnu en gang understrege, at 

  disse tre elementer ikke skal ses som isolerede elementer, men må 

  sammenholdes til en helhed: nemlig at betegnelsen Mc efter dansk 

  opfattelse er registrerbar, fordi betegnelsen Mc er egnet til at 

  adskille en erhvervsdrivendes varer fra andres, og at der ikke er 

  nogen nødvendig friholdelsesgrund for disse bogstaver: at 

  betegnelsen Mc efter dansk praksis må anses for registrerbart, da 

  mærket har en velkendt betydning blandt de danske forbrugere: og 

  at betegnelsen Mc for »restaurationsvirksomhed« må anses for så 

  kendt gennem den indarbejdelse mine klienter har gjort af 

  betegnelsen McDonald's, at man herigennem har opnået en ret til 

  bogstaverne Mc, da brug og registrering af disse bogstaver for 

  andre end mine klienter, vil betyde en utilbørlig udnyttelse af 

  den good-will, mine klienter har oparbejdet til betegnelsen 

  McDonald's. 

     Når alle disse tre elementer lægges sammen, er jeg af den 

  opfattelse, at der er en overvældende dokumentation for, at 

  bogstaverne Mc for mine klienter kan monopoliseres som en særlig 

  betegnelse for »restaurationsvirksomhed«, og at mine klienter 

  derfor har en legitim interesse i at få bogstaverne registreret 

  som varemærke for sådanne tjenesteydelser. 

     Jeg skal på baggrund af ovenstående anmode Patentankenævnet 

  om at ændre direktoratets afgørelse, således at mærket Mc kan 

  registreres for mine klienter.' 

     Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 

  1994. 

     For klageren mødte souschef Claus Hyllinge, der på 

  forespørgsel anførte, at ansøgningen må bedømmes efter 

  varemærkelov nr. 341 af 6. juni 1991. 

     Klageren anførte navnlig, at forkortelsen, hvis den er gængs, 

  er registrerbar, og at den er kendt som forkortelse for motorcykel 

  samt i betydningen »Søn af«. Hertil kommer, at forkortelsen 

 »Mc« i 

  sig selv er udarbejdet som forretningskendetegn for ansøgerens 

  restaurationsvirksomhed. Dette støttes af en af fogedretten i 

  Hillerød den 16. juni 1993 afsagt forbudskendelse, der efter det 

  oplyste ikke er påkæret. 

     Ankenævnet skal udtale: 

     Det ansøgte mærke består af ikke særligt udformede bogstaver 

  og kan - også efter det af klageren anførte - have forskellige 

  betydninger. 

     Det har i sin udformning ikke været brugt på en sådan måde, 

  at det har fået fornødent særpræg. 

     Den påberåbte fogedretskendelse findes efter de i sagen 

  foreliggende konkrete omstændigheder ikke under nærværende sag at 

  kunne føre til andet resultat. 

     Herefter 

     bestemmes: 

     Den påklagede afgørelse stadfæstes. 

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Officielle noter

Ingen