Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Husstandsindkomst
    Kapitel 2Opgørelse af forventet indkomst på ansøgningstidspunktet
    Kapitel 3Opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen
    Kapitel 4Overgangsregler og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

 

I medfør af § 8 stk. 2 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 24. februar 1999 med senere ændringer, fastsættes:

Kapitel 1

Husstandsindkomst

§ 1. Boligstøtteåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

    Stk. 2. Husstandsindkomsten opgøres ved beregning af individuel boligstøtte som den forventede indkomst på årsbasis efter § 8 i lov om individuel boligstøtte.

Kapitel 2

Opgørelse af forventet indkomst på ansøgningstidspunktet

§ 2. Den forventede indkomst efter boligstøttelovens § 8, stk. 1, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgøres ved ansøgning om individuel boligstøtte som indkomsten på ansøgningstidspunktet omregnet til årsbasis. Formuetillæg efter boligstøttelovens § 8, stk. 7, opgøres på ansøgningstidspunktet efter lovens § 8 a.

Kapitel 3

Opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen

§ 3. Den forventede indkomst efter boligstøttelovens § 8, stk. 1, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer til brug for den årlige omregning pr. 1. januar efter § 43 i lov om individuel boligstøtte, opgøres på grundlag af den indkomst, der for hver enkelt er noteret af kommunen i boligstøttesagen den 1. december i året forud for boligstøtteåret .

    Stk. 2. Det enkelte husstandsmedlems personlige indkomst opgjort efter stk. 1, opreguleres med en procentsats, der fastsættes af by- og boligministeren. Det enkelte husstandsmedlems negative personlige indkomst reguleres ikke. Det enkelte husstandsmedlems kapitalindkomst og aktieindkomst som fastsat i lovens § 8, stk. 1, opreguleres ikke.

    Stk. 3. Den således beregnede indkomst betegnes »den fremskrevne indkomst«.

    Stk. 4. Formuetillæg til brug for den årlige omregning efter boligstøttelovens § 8, stk. 7, opgøres efter lovens § 8 a.

§ 4. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgjort af skattemyndighederne ved årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår er større end den fremskrevne indkomst opgjort efter § 3, stk. 1-2, lægges denne højere indkomst i stedet til grund ved den årlige omregning pr. 1. januar. Indkomsten reguleres ikke.

    Stk. 2. Dog anvendes indkomsten opgjort efter § 3, hvis der i det i stk. 1 nævnte slutlignede indkomstår eller senere er sket ændring i den personkreds, der udgør ansøgerens husstandsmedlemmer, eller hvis der i perioden er meddelt kommunen nedgange i husstandsindkomsten, der har medført omberegning af boligstøtten efter boligstøttelovens § 44.

§ 5. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1-3, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer pr. 1. januar i boligstøtteåret er faldet med mindst 10.000 kr. på årsbasis i forhold til den fremskrevne indkomst opgjort efter § 3 eller indkomsten opgjort efter § 4, stk. 1, og hvis støttemodtageren giver meddelelse til kommunen herom inden 1. februar i boligstøtteåret, beregnes boligstøtten med virkning fra 1. januar på grundlag af den ændrede indkomst.

    Stk. 2. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1-3, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer pr. 1. januar i boligstøtteåret er forøget med mindst 16.000 kr. for året i forhold til den forventede indkomst for året opgjort efter § 3, stk. 1-2, eller § 4, beregnes boligstøtten på grundlag af den ændrede indkomst omregnet til årsbasis med virkning fra 1. januar.

Kapitel 4

Overgangsregler og ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 756 af 21. oktober 1998 om (op)regulering af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte ophæves samtidig.

By- og Boligministeriet, den 15. september 1999

Margrete Pump

/Elsebeth Jarl Brunés

Redaktionel note
  • 1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 1999: "§ 11." rettes til "§ 6."