Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2000

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang om året, og som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 165 af 10. marts 1998 (lov om leje) og Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 166 af 10. marts 1998 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene) med senere ændringer. Beløbsgrænsen i lejelovens § 46 d, stk. 2, (fravalg af programmer) er dog fastsat i 1995-niveau.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 11. februar 1999, og i § 86 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., jf. bekendtgørelse nr. 372 af 19. juni 1998, fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 1999 er følgende:

1994-95 0,7 pct.

1995-96 2,0 pct.

1996-97 1,3 pct.

1997-98 2,4 pct.

1998-99 1,5 pct.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 1999 fremgik af Bolig- og Byministeriets vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999.

For finansåret 2000 skal beløbene og beløbsgrænserne som nævnt reguleres efter nettoprisindeks. Det indebærer en regulering fra 1999-niveau til 2000-niveau med 1,9 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 1999 (det uafrundede beløb) afrundes det pågældende beløb til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2000

De i lejeloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2000 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig
vedligeholdelse

(lejelovens § 22, stk. 1) 32 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg
ved elforsyning

(lejelovens § 45, stk. 5) 110 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg
ved varmeforsyning

(lejelovens § 46 b, stk. 2) 110 kr.

4) Beløbsgrænse for
administrationsudgifter for
fællesantenneanlæg

(lejelovens § 46 c, stk. 2, nr. 6) 68 kr.

5) Beløbsgrænse for fravalg
af tv-programforsyning

(lejelovens § 46 d, stk. 2) 197 kr.

6) Gebyr for kommuners udlæg
ved vandforsyning

(lejelovens § 46 q, stk. 2) 110 kr.

7) Godtgørelse ved råderet
(lejelovens § 62 a, stk. 5)

Egenbetaling for godtgørelse 11.020 kr.

Maksimum for godtgørelse 33.060 kr.

Minimum for godtgørelse 2.204 kr.

8) § 63 a-konto for forbedring
(lejelovens § 63 a, stk. 1) 17 kr.

9) Beløbsgrænse for
beboerrepræsentanters
godkendelse af forbedringsarbejder

(lejelovens § 66 a) 71 kr.

10) Gebyr for påkrav
(lejelovens § 93, stk. 2) 110 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2000

De i boligreguleringsloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2000 til følgende:

1) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7)

2) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1)

3) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1)

Beløbene for 1999 (uafrundet) reguleres til 2000-niveau med 1,9 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af de under 1)-3) nævnte beløb til og med 1999 henvises til vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999.

4) Beløbsgrænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1) 71 kr.

5) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1) 140 kr.

6) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4) 117 kr.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2000 til 248 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2000

De i den almene lejelov angivne beløb fastsættes pr. 1. januar 2000 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2) 103 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 103 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Nedennævnte beløb og beløbsgrænser anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2000:

Godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 86, stk. 5)

Egenbetaling for godtgørelse 5.659 kr.

Maksimum for godtgørelse 39.610 kr.

Minimum for godtgørelse 2.262 kr.

By- og Boligministeriet, den 8. september 1999

Margrete Pump