Senere ændringer til afgørelsen
Resume

En borgmester vedtog et meddelt bødeforelæg på 25.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen ved i forbindelse med ombygningen af et ferie- og aktivitetscenter at have genanvendt 115 asbestholdige eternitbølgeplader, omlagt et antal eternitbølgeplader samt bearbejdet ikke under 267 løbende meter asbestholdige eternitbølgeplader. Den pågældende havde endvidere udlejet lokaler, uagtet at der ikke forud var indhentet ibrugtagningstilladelse. Den pågældende havde endelig som arbejdsgiver været ansvarlig for, at der på byggepladsen blev anvendt en kombineret sav, uden at denne var indrettet og anvendt således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og hvorved der var sket personskade. Efter en konkret vurdering ansås den pågældende for valgbar.

Den fulde tekst

Skrivelse om, hvorvidt en borgmester, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af Arbejdsmiljølovgivningen, er valgbar

(Fra Valgbarhedsnævnet (j.nr. 474/1993) til en kommunalbestyrelse)

I skrivelse af 29. juni 1993 har kommunalbestyrelsen i henhold til § 101, stk. 4, i den kommunale valglov indberettet, at borgmester NN har vedtaget et af Politimesteren i X-by meddelt bødeforelæg på 25.000 kr. for overtrædelse af § 49, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, stk. 1, jf. § 7 og § 4 i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest, § 30, stk. 1, litra a, jf. § 2, stk. 1, litra b, og § 16, stk. 2, i byggeloven jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 og § 82, stk. 1, nr. 1, i arbejdsmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, jf. § 37, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om tekniske hjælpemidlers indretning og anvendelse.

Det fremgår af sagen, at den pågældende i forbindelse med ombygning af et ferie- og aktivitetscenter havde genanvendt 115 gamle asbestholdige eternitbølgeplader, omlagt et antal eternitbølgeplader og ved tilskæring med vinkelsliber havde bearbejdet ikke under 267 løbende meter asbestholdige eternitbølgeplader.

Det fremgår endvidere af sagen, at den pågældende på ferie- og aktivitetscentret i tiden fra omkring den 5. maj 1992 til den 29. maj 1992 havde udlejet lokaler til to skoler og et hvilehjem for et samlet beløb på 14.110 kr. uagtet at pågældende forud for udlejningerne ikke havde indhentet ibrugtagningstilladelse hos kommunen.

Det fremgår endelig af sagen, at den pågældende som arbejdsgiver var ansvarlig for, at der på byggepladsen ved ferie- og aktivitetscentret den 10. april 1992 blev anvendt en kombineret afkortersav/geringssav/flæksav, uden at denne var indrettet og blev anvendt således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at sikringsdelen ikke blev anvendt efter hensigten. En tømrer kom på grund heraf i berøring med den roterende savklinge ved indstilling af saven til smigskæring, hvorved han mistede de to yderste led på en finger og fik en anden savet halvt over samt fik kødsår.

I denne anledning skal man meddele, at Valgbarhedsnævnet har fundet, at den begåede handling - uanset de krav, der må stilles til personer, der beklæder hverv som medlem af kommunale råd - ikke i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale råd, jf. den kommunale valglovs § 4.

Den pågældende må derfor anses for valgbar.

Officielle noter

Ingen