Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2000

 

1. Reguleringsprocent til brug for opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte.

I henhold til § 3, stk. 2, i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte opreguleres husstandsmedlemmernes personlige indkomst, som noteret af kommunen i boligstøttesagen den 1. december 1999 ved den årlige omregning af boligstøtten pr. 1. januar 2000 med en procentsats, som er fastsat i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2000. Til brug for opregulering af 1999-indkomster til 2000-indkomster er der fastsat en opreguleringsprocent for pensionister på 3,2 og for andre på 3,5.

2. Skat af overskud/underskud på ejendom.

Ved opgørelse af boligudgiften for ejere medregnes i 2000 skat for 1999 af et beløb opgjort som lejeværdien af boligen i 1999 med fradrag af et eventuelt standardfradrag efter ligningslovens § 15 j, jf. § 2, stk. 4, i lov om ændring af lov om individuel boligstøtte nr. 1002 af 23. december 1998. Som skatteprocent anvendes bl.a. satsen for almindelig indkomstskat, der for indkomståret 1999 udgør 7,5, jf. personskattelovens § 6, stk. 2, 5. pkt. Hertil lægges satsen for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter for 1999.

3. Beboerindskudslån - grænsebeløb for 2000.

Efter reglerne i § 56 i lov om individuel boligstøtte beregnes et grænsebeløb for ydelse af beboerindskudslån. På baggrund af oplysninger fra Socialministeriet om pensionen for 2000 kan grænsebeløbene beregnes til 151.402 kr. for lejligheder og 103.635 kr. for enkeltværelser.

4. Grænsen for ophør af rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån, ydet før 1. januar 1993.

For beboerindskudslån, som er ydet før 1. januar 1993, gælder en indkomstgrænse, som medfører ophør af rente- og afdragsfrihed, jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 82 a i den fra 1. januar 1993 gældende lov om individuel boligstøtte. Denne grænse svarer til den indkomstgrænse, der indtil udgangen af februar 1999 var gældende for opgørelse af grænsebeløb ved beregning af boligydelse efter den dagældende lov om individuel boligstøtte. Dette beløb udgjorde i 1998-niveau 144.600 kr. Indkomstgrænsen for 2000 er reguleret til 154.000 kr.

5. Boligstøttelovens satser og grænsebeløb for 2000.

Efter reglerne i § 72 i lov om individuel boligstøtte reguleres en række beløb årligt. Ved bekendtgørelse nr. 649 af 12. august 1999 er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansår 2000 udgør 1,5. Reguleringen pr. 1. januar 2000 sker med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten, det vil sige i alt 3,5 pct. Beløbene afrundes i henhold til lovens § 72, stk. 2. I 1998 og senere år anvendes ved regulering med tilpasningsprocenten beløbsstørrelser, reguleringstal m.v. for 1996 svarende til en tilpasningsprocent for 1996 på 0,0.

Herefter udgør boligstøttelovens beløb for 2000:

1) Fradragsbeløbet for enlige pensionister (§ 8, stk. 4, 3. pkt.)

22.300 kr.

2) Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 5)

14.300 kr.

3) Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

- 500.000 kr.

- 1.000.000 kr.

 

532.500 kr.

1.065.000 kr.

4) Fradragsbeløb for udgifter til (§ 10, stk. 2)

- varme

- varmt vand

- elforbrug

 

54,25 kr.

17,25 kr.

41,00 kr.

5) Standardbeløb for vandtillæg til (§ 10, stk. 3)

- vandafgift

- vandafledningsafgift

 

9,00 kr.

13,00 kr.

6) Standardbeløb for vedligholdelsestillæg (§ 10, stk. 4)

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

41,00 kr.

20,50 kr.

7) Standardbeløb for varmetillæg (§ 10, stk. 5)

20,75 kr.

8) Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14)

56.800 kr.

9) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)

8.200 kr.

10) Tillægget til boligudgiften (§ 21 a, stk. 4)

1.100 kr.

11) Indkomstgrænserne for

- boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

 

122.500 kr.

115.000 kr.

12) Forøgelsen af indkomstgrænsen (§ 21 a, stk. 3, § 22 a, stk. 3 og § 56, stk. 1, 2. pkt.)

 

26.600 kr.

13) Mindstebeløb for årlig egenbetaling

- boligydelse (§ 21 a, stk. 5)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 5)

  Grænsebeløbets mindstebeløb

- boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

 

10.700 kr.

17.000 kr.

 

4.300 kr.

6.900 kr.

14) Maksimumsbeløb for årlig boligstøtte (§ 23, stk. 1)

29.940 kr.

15) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift (§ 24 d, stk. 2)

18.900 kr.

16) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte (§ 24 e, stk. 3)

9.984 kr.

17) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (§ 25, stk. 9)

8.600 kr.

18) Minimumsbeløbet for boligsikring og boligydelse som tilskud (§ 33)

2.196 kr.

19) Minimumsbeløb for boligydelse som lån (§ 34)

2.196 kr.

20) Indkomststigningsgrænsen ved omberegning eller efterregulering (§ 46, stk. 2 og

§ 47, stk. 1)

 

17.000 kr.

21) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (§ 47, stk. 8)

744 kr.

22) Indkomstgrænsen for fradrag i kompensationsbeløb (§ 83, stk. 2, 3 og 4)

117.200 kr.

 

 

 

 

 

By- og Boligministeriet, den 26. oktober 1999

Margrete Pump

/Tom Meiland Hansen