Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Enfamilieshus/ejerlejlighed og tofamilieshus
  Kapitel 2Flerfamilieshus
  Kapitel 3Stuehus til en landbrugsejendom
  Kapitel 4Blandet beboelse og erhverv i enfamilieshus/ejerlejlighed, som pensionisten ejer og bebor
  Kapitel 5Enfamilieshus/ejerlejlighed, to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende
  Kapitel 6Fællesbestemmelser og ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte

 

I medfør af § 18 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Enfamilieshus/ejerlejlighed og tofamilieshus

§ 1. Boligudgiften for en pensionist, der bor i en af boligerne i et tofamilieshus, som pensionisten ejer, opgøres efter reglerne i lovens § 17. Det samme gælder boligudgiften for en pensionist, der bor i et enfamilieshus/ejerlejlighed, som pensionisten har i sameje med andre, i de tilfælde, hvor alle ejerne bor i ejendommen.

Stk. 2. Hvis en del af en bolig omfattet af stk. 1 anvendes til erhvervsformål af pensionisten eller af et andet medlem af husstanden, ansættes boligudgiften til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat.

§ 2. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et enfamilieshus/ejerlejlighed, som pensionisten har i sameje med andre, ansættes i de tilfælde, hvor alle ejerne ikke bor i ejendommen, til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat.

Stk. 2. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et tofamilieshus, som pensionisten har i sameje med andre, ansættes til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien af pensionistens bolig efter lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat.

Stk. 3. Anvendes en del af en bolig, der er omfattet af stk. 1 og 2, til erhvervsformål, og fordeles ejendomsværdien efter vurderingsloven på en del, der tjener som bolig for ejeren og på den øvrige del af ejendommen, ansættes boligudgiften til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien (af beboelsesdelen) af pensionistens bolig.

Kapitel 2

Flerfamilieshus

§ 3. Boligudgiften for en pensionist, der bor i en af boligerne i et flerfamilieshus, som pensionisten ejer eller har i sameje med andre, ansættes til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Samme fremgangsmåde anvendes (for så vidt angår beboelsesdelen), når en del af boligen anvendes til erhvervsformål, og ejendomsværdien efter vurderingsloven fordeles på en del, der tjener som bolig for ejeren og på den øvrige del af ejendommen

Stk. 2. Er ejendommen ikke omfattet af lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat, ansættes boligudgiften til den lejeværdi, skattemyndighederne senest har fastsat. Samme fremgangsmåde anvendes (for så vidt angår beboelsesdelen), når en del af boligen anvendes til erhvervsformål, og skattemyndighederne har fastsat en lejeværdi for beboelsesdelen. Har skattemyndighederne ikke fastsat en lejeværdi, fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn.

Kapitel 3

Stuehus til en landbrugsejendom

§ 4. Ved en landbrugsejendom forstås i denne bekendtgørelse en ejendom, der af vurderingsrådet er anset som en landbrugsejendom i henhold til § 33, stk. 1, i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

§ 5. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et stuehus til en landbrugsejendom, som pensionisten ejer, opgøres således:

1) 80 pct. af renter og afdrag på de lån, der er tinglyst med pant i hele landbrugsejendommen under ét på ansøgningstidspunktet, medregnes. Hvis kontantværdien af restgælden på de nævnte lån på ansøgningstidspunktet overstiger 80 pct. af den kontante ejendomsvurdering af stuehuset for året forud for ansøgningstidspunktet, nedsættes dog de nævnte 80 pct. af renter og afdrag med forholdet mellem 80 pct. af den kontante ejendomsværdi af stuehuset, og kontantværdien af restgælden.

2) Vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen, medregnes efter forholdet mellem vurderingsrådets vurdering af stuehuset og vurderingen af hele ejendommen.

3) Pålignede ejendomsskatter i det år, boligydelsen vedrører, medregnes efter forholdet mellem vurderingsrådets vurdering af den til stuehuset hørende grund og grundværdien af hele ejendommen.

4) Udgifter til stuehusets drift og vedligeholdelse medregnes med samme standardbeløb som angivet i lovens § 17, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. I boligudgiften beregnet efter stk. 1 fratrækkes indtægten ved udlejning af en del af stuehuset.

Stk. 3.Foreligger der ikke en vurdering af stuehuset som omhandlet i stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn

Stk. 4. Anvender pensionisten eller et andet medlem af husstanden en del af stuehuset til erhvervsformål, og betales der efter lov om kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat en ejendomsværdiskat af boligværdien af beboelsesdelen af stuehuset, ansættes boligudgiften til 2 gange ejendomsværdiskatten i stedet for boligudgiften som opgjort efter stk. 1.

Stk. 5. Reglerne i lovens § 19 gælder også ved opgørelse af boligudgiften efter stk. 1.

Kapitel 4

Blandet beboelse og erhverv i enfamilieshus/ejerlejlighed, som pensionisten ejer og bebor

§ 6. Boligudgiften for en pensionist, der ejer og beboer et enfamilieshus/en ejerlejlighed, hvoraf pensionisten eller et husstandsmedlem anvender en del til erhvervsformål, og fordeles ejendomsværdien efter vurderingsloven på en del, der tjener som bolig for ejeren og på den øvrige del af ejendommen, ansættes boligudgiften til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien (af beboelsesdelen) af pensionistens bolig.

Kapitel 5

Enfamilieshus/ejerlejlighed, to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende

§ 7. Boligudgiften for en pensionist, som bor i enfamilieshus/ejerlejlighed, to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende, opgøres efter reglerne i loven § 10-15.

Kapitel 6

Fællesbestemmelser og ikrafttrædelse

§ 8. Hvis der er sket væsentlige ændringer af pensionistens benyttelse af boligen til erhvervsformål i forhold til den benyttelse, som skattemyndighederne har taget stilling til, fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn.

§ 9. Anvendes en del af en bolig til erhverv, jf. §§ 1, stk. 2, 2, stk. 3, 3, stk. 1, 5, stk. 3 og § 6, og fordeles ejendomsværdien, (hvoraf ejendomsværdiskat beregnes) ikke efter vurderingsloven på en del, der tjener som bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen, ansætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn. Udlejer pensionisten en del af sin bolig, uden at der i medfør af ovenstående regler er foretaget fradrag herfor, fastsætter kommunalbestyrelsen et lejebeløb, der fratrækkes boligudgiften.

Stk. 2. Udlejer pensionisten en del af sin bolig, uden at der i medfør af ovenstående regler er foretaget fradrag herfor, fastsætter kommunalbestyrelsen et lejebeløb, der fratrækkes boligudgiften.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 129 af 8. marts 1996 om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte ophæves samtidig.

 

By- og Boligministeriet, den 9. december 1999

Margrete Pump

/Tom Meiland Hansen