Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En kommune havde afvist, at betale befordringsgodtgørelse i henhold til § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse til et kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med dennes rejser fra sit tjenestested i Nordjylland til møder i kommunalbestyrelsen på Bornholm.

Udtalt at uanset bestemmelsen i § 16, stk. 10, litra a, og forarbejderne hertil ikke indeholder udtrykkelige begrænsninger i kommunernes pligt til at yde godtgørelse, finder Indenrigsministeriet, at bestemmelsen må antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Indenrigsministeriet vil dog ikke afvise, at der efter bestemmelsen tillige kan være krav på godtgørelse af transportomkostninger også fra et arbejdssted uden for kommunegrænsen til mødestedet, hvis det under hensyn til transporttiden og de hermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mødet m.v.

I den foreliggende sag, hvor der var tale om transport mellem Nordjylland og Bornholm, fandt Indenrigsministeriet - henset til den ganske betydelige afstand mellem arbejdssted og mødested og de hermed forbundne omfattende rejseudgifter - imidlertid ikke, at kommunen havde tilsidesat lovgivningen ved ikke at ville godtgøre de pågældende udgifter.

Samtidig bemærket, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem i de perioder, hvor han gjorde tjeneste i Nordjylland, måtte antages at have lovligt forfald.

Den fulde tekst

Befordringsgodtgørelse

(Indenrigsministeriets brev af 28. marts 1996 til et kommunalbestyrelsesmedlem - 4. k.kt. j.nr. 1996/1342/405-1).

I brev af 12. januar 1996 har De rettet henvendelse til Indenrigsministeriet og anmodet om en udtalelse om, hvem der skal afholde Deres rejseomkostninger i forbindelse med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelselsmedlem i Nexø Kommune.

Det fremgår af Deres henvendelse, at De i 1993 blev indvalgt i Nexø Kommunalbestyrelse, hvor De tillige varetager hvervet som formand for Børne- og Kulturudvalget.

Det fremgår endvidere, at De er ansat som tjenestemand på et redningsskib og siden juni 1995 har gjort tjeneste i Skagen 12 dage om måneden. Den resterende del af måneden har De tjenestefri.

Nexø Kommune og Deres arbejdsgiver har meddelt, at man ikke ønsker at godtgøre Deres rejseomkostninger fra Skagen til Bornholm i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder og andre møder som led i Deres kommunale hverv.

I henhold til § 61 i den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995) fører de almindelige kommunale tilsynsmyndigheder - Indenrigsministeriet og de for hvert amt nedsatte tilsynsråd - tilsyn med, om kommunerne og amtskommunerne overholder lovgivningen.

Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt Nexø Kommune har pligt til at afholde Deres rejseomkostninger, kan indbringes for Tilsynsrådet for Bornholms Amt, der varetager tilsynet med Nexø Kommune.

Det fremgår af sagens oplysninger, at spørgsmålet ikke har været forelagt tilsynsrådet.

Henset til at reglerne om vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. i § 16 og § 16 a i lov om kommunernes styrelse henhører under Indenrigsministeriets ressort, og at reglerne først er trådt i kraft den 1. januar 1996, har ministeriet - uanset, at tilsynsrådet ikke har haft lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet - fundet det hensigtsmæssigt at udtale sig vejledende i sagen.

§ 16, stk. 1, og stk. 10, i lov om kommunernes styrelse er sålydende:

»§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, ...

Stk. 10. I forbindelse med deltagelse i de stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbestyrelsesmedlemmer

a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet, ...«

Efter disse bestemmelser skal kommunalbestyrelsen bl.a. yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i møder i kommunalbestyrelsen, dennes udvalg samt underudvalg.

Uanset, at bestemmelsen i § 16, stk. 10, litra a, og forarbejderne hertil ikke indeholder udtrykkelige begrænsninger i kommunernes pligt til at yde godtgørelse, finder Indenrigsministeriet, at bestemmelsen må antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Indenrigsministeriet vil dog ikke afvise, at der efter bestemmelsen tillige kan være krav på godtgørelse af transportomkostninger også fra et arbejdssted uden for kommunegrænsen til mødestedet, hvis det under hensyn til transporttiden og de hermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mødet m.v.

I den foreliggende sag, hvor der er tale om transport mellem Skagen og Nexø, finder Indenrigsministeriet - henset til den ganske betydelige afstand mellem Deres arbejdssted og mødestedet og de hermed forbundne omfattende rejseudgifter - imidlertid ikke, at Nexø Kommune har tilsidesat lovgivningen ved ikke at ville godtgøre de pågældende udgifter.

Det tilføjes, at hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, jf. den kommunale valglovs § 5 modsætningsvis og § 92. Mødepligten modificeres imidlertid af, at det er fast antaget, at et medlem kan have lovligt forfald.

Et kommunalbestyrelsesmedlem antages således at være lovligt forhindret i at møde på grund af sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af ansættelsesforhold eller lignende.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må Deres eventuelle udeblivelse fra møder i de perioder, hvor De gør tjeneste i Skagen - henset til afstanden og de faktiske transportmuligheder mellem Skagen og Nexø - anses som lovligt forfald. Dette gælder, uanset om møderne afholdes på tidspunkter, hvor De ikke er på vagt på redningsskibet.

Indenrigsministeriet skal afslutningsvis bemærke, at der ikke i den kommunale styrelseslov er regler om pligt for arbejdsgivere til at betale rejseomkostninger for ansatte, der samtidig er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Indenrigsministeriet kan ikke tage stilling til om, der på andet grundlag måtte bestå en sådan pligt for Deres arbejdsgiver.

Kopi af dette brev er sendt til Tilsynsrådet for Bornholms Amt og Nexø Kommune.

Med venlig hilsen

Torben Sørensen