Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Uden for nævnets kompetence at behandle den del af klagen, der vedrørte klientforholdets omfang og udstrækning. Indklagede havde ikke efterkommet en anmodning fra klageren om specifikation af indklagedes faktura og heller ikke efter indbringelse for nævnet fundet anledning hertil. Indklagede blev herfor pålagt en bøde på 5.000 kr.

Den fulde tekst

God revisorskik samt nævnets kompetence


Under denne sag har Torben Petersen ved skrivelser af 9. og 20.

september 1994 fremsat en klage over statsautoriseret revisor

Kurt Christensen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Kurt Christensen blev

meddelt beskikkelse som statsautoriseret revisor den 3. marts 1983.

Indklagede har fra 1990 udført forskellige revisionsopgaver dels for klageren og dennes hustru, dels for Rørtek A/S, hvor klageren, der er uddannet smed, var administrerende direktør, bestyrelsesmedlem og aktionær, og dels for klagerens virksomhed P.L. Rustfri ApS.

Aktieselskabet Rørtek blev stiftet den 1. september 1988, og selskabets formål var at drive handel, håndværk, industri samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets bestyrelse bestod i øvrigt af advokat Leo John Jantzen, ingeniør Jan Hvid Christensen, regnskabschef Jan Kurt Friis, smedemester Peter Holm, og selskabets revisor var Gam Revision.

Det fremgår af sagen, at klageren rettede henvendelse til indklagede i juli 1990. Klageren havde tidligere anvendt selskabets revisor, registreret revisor Sven Aage Gam hos Gam Revision, fra hvem klageren ved skrivelse af 16. juli 1990 rekvirerede sit materiale, og som blev udleveret den 10. december 1990. Ved en telefax samme dag til skatteforvaltningen i Bramsnæs Kommune meddelte klageren, at indklagede var hans nye revisor.

Af et referat fra en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 30. august 1990 fremgår det, at indklagede var mødt som bisidder for og med klageren, og at han på grund af klagerens usikkerhed på forskellige områder blev valgt som supplerende revisor for selskabet til » medvirken til revision af årsregnskabet m.v. », hvilket blev anslået til at kunne gøres for max. kr. 30.000.

På et bestyrelsesmøde den 2. oktober 1990, hvor Peter Holm, Jan Kurt Friis, John Jantzen, Sv. A. Gam, Jørgen Kjældgaard, Jan Hvid, advokat Preben Kønig (der er klagerens advokat) og klageren samt indklagede deltog, blev bl.a. drøftet klagerens eventuelle overtagelse og videreførelse af selskabet som eneaktionær. Det fremgår af sagen, at indklagede bistod klageren i denne anledning.

Ved en skrivelse af 1. november 1990 til klageren meddelte indklagede, at han for klageren havde udført » Særlige revisionshandlinger for Rørtek A/S vedr. 1989/90 ... der er ikke er omfattet af, hvad der opfattes som normal revision » og aflagde i skrivelsen beretning herom. Det drejede sig nærmere om produktudviklingsomkostningernes størrelse for en ismaskine, gennemgang af sager, som aktionærerne havde indført i selskabet med henblik på goodwill-beregning, indtægter fra Roskilde Tekniske Skole samt hvorvidt en faktura på 483.890 kr. var korrekt indgået til selskabet.

På generalforsamlingen den 22. november 1990 i selskabet, hvor Peter Holm, John Jantzen, Jan Friis, Jan Hvid og klageren deltog, blev årsregnskab godkendt, og revisor Sv. Å. Gram blev genvalgt som selskabets revisor. Endvidere blev bestyrelsen genvalgt og Jan Hvid Christensen indvalgt i bestyrelsen. På et bestyrelsesmøde den 15. januar 1991 blev klagerens mellemregning med selskabet drøftet, herunder tilførsel af varelager til selskabet, og klageren meddelte, at han ved indklagede ville rykke for svar hos selskabets revisor. På bestyrelsesmødet den 15. januar 1991 blev revisorregninger, herunder indklagedes, gennemgået og godkendt. Af et referat fra et bestyrelsesmøde den 18. januar 1991 fremgår det vedrørende en skrivelse af 16. januar 1991 fra Revisionsfirmaet Gam Revision, at » udelukkende kan faktureres Rørtek A/S for revisionsarbejde bestilt af Rørtek A/S... » samt at klageren oplyste » at hans revisor Kurt Christensen, indtil flere gange havde tilskrevet Revisor Sv. Aage Gam - senest den 17 januar 1991 ».

Den 5. april 1991 blev der afholdt et møde hos advokat Preben Kønig, hvorunder A/S Albertsen & Holm indgik aftale med klageren om dennes køb af de A/S Albertsen & Holm tilhørende aktier i Rørtek A/S. Det bemærkes, at Peter Holm, der sad i bestyrelsen for Rørtek A/S, er direktør i A/S Albertsen & Holm.

Det fremgår af referatet fra et bestyrelsesmøde den 30. april 1991 med deltagelse af John Jantzen, Jan Hvid, Jan Friis, Peter Holm og klageren, at Jan Hvid i forbindelse med drøftelserne vedrørende regnskabsafslutning foreslog » at man på baggrund af Torben Petersen's ønske om at overtage og videreføre Rørtek A/S, valgte Revisionsfirmaet Edelbo & Dalgaard til selskabsrevisorer. Dette på baggrund af at revisionsfirmaet har fungeret og stadig fungerer som Torben Petersen's økonomiske rådgivere i sagen ... », hvilket Peter Holm og Jan Friis modsatte sig, og det blev således ikke gennemført.

Den 28. august 1991 gav klageren Revisionsfirmaet Edelbo & Dalgaard uigenkaldeligt transport i returmoms for årene 1989, 1990 og 1991.

Rørtek A/S blev imidlertid erklæret konkurs den 17. oktober 1991. Indklagede anmeldte et krav på ca. 151.000 kr. i boet som et § 94-krav, hvilket blev afvist som et sådant af konkursboet.

Klageren fremsendte ved skrivelse af 7. april 1992 til indklagede frivilligt forlig underskrevet den 7. februar 1992 og frivilligt forlig og håndpantsætningserklæring af 7. april 1992, hvorved klageren erkendte at skylde indklagede 378.794,19 kr. og meddelte indklagede sekundær håndpant i et ejerpantebrev stort 500.000 kr. med pant i klagerens ejendom, til indklagede og anførte følgende:

» Vi har aftalt, at der ikke beregnes renter.

Vi har aftalt, at I ikke kræver pengene, før de forskellige sager er faldet på plads, samt at du vil medvirke aktivt i mine sager, f.eks. i sagen mod Sv. Aa. Gam. ...«.

Det fremgår af sagen, at indklagede ifølge revisionserklæringer af henholdsvis den 10. september 1990, 17. januar 1991 og 12. april 1991 efter aftale har ydet bistand med opstilling af budgetter for Rørtek A/S for perioden 1. oktober 1990 til 30. april 1992 til brug for kreditansøgning, samt at indklagede udfærdigede en udviklingsplan for Rørtek A/S for 1991 - 1996 med indklagede som revisor for selskabet.

Det fremgår videre af sagen, at indklagede

* over klientnr. 41141

- til klageren den 30/4 1991 udskrev faktura nr. 2947 på 85.000 kr. vedrørende Rørtek A/S » a conto honorar for assistance i perioden 11.02. - 20.02.91 ».

- til klageren den 31/12 1991 udskrev faktura nr. 3690 på 72.712,00 kr. vedrørende momsregnskab for januar og april kvartal 1991 samt for 1990, udarbejdelse af årsregnskab for 1990, ændring af årsregnskab for 1989, gennemgang af bilagsmateriale, skattekorrespondance, selvangivelser for 1986-1989, deltagelse i møder og gennemgang af notater vedrørende revisor Svend Aage Gam samt rådgivning vedrørende skattemæssig behandling af patenter.

- til klageren den 31/12 1991 udskrev faktura nr. 3691 på 3.294,00 kr. vedrørende forskudsskema og anmeldelse af krav i Rørtek A/S.

- til klageren den 31/12 1991 udskrev faktura nr. 3689 på 1.220,00 kr. vedrørende selvangivelser for 1990.

Af kontoudtog vedrørende kontonr. 41141 til klageren for perioden 30. april 1991 til 1. maj 1992 fremgår ovennævnte fakturaer tillige med rentetilskrivninger og en indbetaling den 10. september 1991 på 71.369,00 kr., hvilket beløb udgjorde indklagedes for meget betalte skat, som indklagede ved transporterklæring af 28. august 1991 havde givet indklagede transport i. Pr. 1. maj 1992 udgjorde indklagedes tilgodehavende vedrørende denne konto 127.679,84 kr.

* over klientnr. 41142

- til Rørtek A/S den 29/10 1990 udskrev faktura nr. 2409 på 30.600 kr. vedrørende revision af årsregnskab for 1989/90.

- til Rørtek A/S den 19/12 1990 udskrev faktura nr. 2579 på 170.800 kr. vedrørende » A conto honorar, rådgivingsmæssig assistance herunder deltagelse i møder ».

Af kontoudtog vedrørende kontonr. 41142 til Rørtek A/S for perioden 31. marts 1991 til 1. maj 1992 fremgår, at saldoen pr. 25. september 1991 var 285.886,02 kr., og at der samme dag indbetaltes 51.235,00 kr., således at saldoen pr. 30. september 1991 tillige med rentetilskrivning udgjorde 239.438,11 kr. Det fremgår videre, at kontoudtog pr. 31. oktober 1991 og fremefter blev fremsendt til klageren med det opgjorte beløb tillige med renter.

* til P.L. Rustfri ApS

- den 30. november 1992 udstedte faktura nr. 1699 for bogføring samt årsregnskab for 1991 på 12.500 kr.

- den 4. december 1992 udstedte faktura nr. 1705 for bogføring og momsangivelse for 1992 på 7.500 kr.

- den 23. juni 1993 udstedte faktura nr. 2827 vedrørende momsregnskab m.v. på 18.750 kr.

- den 3. december 1993 udstedte faktura nr. 3712 vedrørende assistance i perioden 15. april - 30. november 1993 på 21.287,50 kr.

Klageren meddelte ved skrivelse af 29. november 1993, at indklagede ophørte som revisor for P.L. Rustfri ApS og anmodede om et time/sagsregnskab til dokumentation af indklagedes faktiske tilgodehavende. Der foreligger i sagen en oversigt over indklagedes tidsanvendelse vedrørende P.L. Rustfri ApS, men det fremgår ikke, hvornår denne er tilsendt klageren.

Indklagede redegjorde nærmere i en skrivelse af 25. maj 1994 til klagerens advokat for assistancen til klageren.

Klageren har anført følgende 3 klagepunkter:

1. at det af indklagede udførte arbejde er rekvireret af og faktureret til Rørtek A/S over klientkonto nr. 41142, men indklagede har efter dette selskabs konkurs den 17. oktober 1991 opkrævet betalingen herfor hos klageren personligt og har i den forbindelse samtidig ændret betegnelsen for klientkontoen fra selskabet til klageren personligt.Klageren har nærmere henvist til, at det fremgår bl.a. af de af indklagede udarbejdede budgetter for perioden 1.10.1990 - 30.04.1992 samt udviklingsplan for perioden 1991-1996, at bestyrelsen i Rørtek A/S har anmodet om indklagedes assistance. Endvidere blev indklagedes faktura på 170.800 kr. godkendt på et bestyrelsesmøde i Rørtek A/S den 15. januar 1991, hvorfor selskabet og ikke klageren hæfter for beløbet.

2. at et til klageren tilbagebetalt momsbeløb vedrørende klagerens eget firma er krediteret selskabets konto hos indklagede. Klageren har nærmere henvist bl.a. til, at kontoopdelingen mellem klageren og Rørtek A/S bortfalder ved selskabets konkurs, at klagerens indbetaling af 51.235,00 kr. krediteres ikke klagerens klientkonto 41141, men derimod selskabets klientkonto 41142, samt at kontoen vedrørende selskabet ændrer navn fra Rørtek A/S til klagerens navn i oktober 1991, da Rørtek A/S går konkurs.

3. at alle indklagedes honorarkrav til såvel klageren som selskabet er uspecificerede, trods det at klageren gentagne gange har anmodet indklagede om fremsendelse af time- /sagsspecifikationer.

Indklagede har anført

Ad punkt 1: at han i perioden fra juli 1990 til november 1993 har bistået klageren personligt og ydet klageren assistance med undersøgelser vedrørende Rørtek A/S med henblik på klagerens eventuelle overtagelse af en medaktionærs aktiepost, bogføringsmæssig assistance og regnskabsmæssig assistance for klagerens virksomhed P.L. Rustfri ApS samt personlige selvangivelser for klagerens og dennes ægtefælle. Arbejdet er rekvireret af og ydet klageren. Endvidere blev han i forbindelse med bistanden til klageren valgt som ekstra revisor i Rørtek A/S med henblik på revision af årsregnskabet for 1989/1990. Honoraret herfor blev faktureret til Rørtek A/S og er betalt af selskabet. Bestyrelsen i Rørtek A/S har aldrig anmodet indklagede om at udarbejde bugetter, men dette gjorde klageren for at få et grundlag, der kunne danne grundlag for finansiering af klagerens køb af aktiepost i selskabet. Med hensyn til udviklingsplanen har indklagede alene assisteret med en renskrift heraf. Der var i firmaets timeregnskab oprettet en særlig konto for assistancen til klageren, der omfattede »Rørtek sagen«, en konto for assistance til klageren og en konto til P.J. Rustfri v/klageren. Der var ingen skarp adskillelse mellem disse konti, idet man derved kunne fremlægge størrelsen af assistancen til klageren, som vedrørte Rørtek A/S og som klageren ville fremsætte erstatningskrav om mod sin medaktionær og tidligere revisor. Samtidig kunne en del af honoraret blive refunderet af Rørtek A/S, såfremt klagerens overtagelsesinitiativ lykkedes.

Ad punkt 2: Klageren havde rekvireret indklagedes assistance og hæftede herfor, og da klageren skulle have moms og skat retur, blev der givet transport heri til indklagede, idet han var ansvarlig for betalingen af indklagedes honorar.

ad punkt 3: Timespecifikation foreligger naturligvis, men er ikke tilsendt klageren, dels fordi han aldrig har anmodet herom før i 1994, og dels fordi han alligevel ikke kunne betale. Timespecifikation vil blive udleveret, når det er fastlagt, at klagen er uberettiget.

Disciplinærnævnet skal udtale:

Ad klagepunkt 1 og 2:

Indklagede førte i sit bogholderi to klientkonti, konto nr. 41141 lydende på klageren og konto nr. 41142 lydende på Rørtek A/S. Det lægges videre til grund, at indklagede den 25. september 1991 - kort før selskabets konkurs den 17. oktober 1991 - anvendte et beløb på 51.235 kr., der udgjorde returmoms til klageren personligt og af denne var transporteret til indklagede, til nedskrivning af gælden på Rørtek-kontoen, hvorefter indklagede, da konkursen var indtrådt, tillige ændrede klientbetegnelsen på denne konto fra selskabet til klageren personligt.

Det er ubestridt, at der mellem klageren og indklagede har været et klientforhold, der blev ført over konto nr. 41141. Der er derimod uenighed om, hvorvidt klageren - uanset den formelle betegnelse for Rørtek-kontoen nr. 41142 - var den reelle rekvirent af det over denne konto fakturerede arbejde.

Tvisten, herunder om anvendelsen af returmomsen, angår således reelt spørgsmålet, om klageren tillige hæfter for gælden på sidstnævnte konto. Dette er et spørgsmål om klientforholdets omfang og udstrækning og må anses for et honorarspørgsmål, som nævnet efter § 18, stk. 3, 2. pkt., i lov om statsautoriserede revisorer ikke har kompetence til at tage stilling til, og som derfor henhører under domstolene. Som følge heraf afvises sagen for så vidt angår klagepunkterne 1 og 2.

Ad klagepunkt 3:

Det er fra indklagedes side ubestridt, at der foreligger en anmodning fra klageren om specifikation af indklagedes fakturaer, og at denne anmodning ikke er blevet efterkommet. Nævnet lægger derfor til grund, at indklagede har overtrådt § 4, stk. 3, i faktureringsbekendtgørelsen (779/1990) og derved har tilsidesat god revisorskik. Da indklagede end ikke efter sagens indbringelse for nævnet har fundet anledning til at efterkomme klagerens anmodning, findes den efter § 18 a, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer forskyldte disciplinærstraf passende at kunne fastsættes til en bøde på 5.000 kr.

Thi Bestemmes:

Statsautoriseret revisor Kurt Christensen pålægges en bøde på 5.000 kr.

Officielle noter

Ingen