Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Det er ikke en forudsætning for at træffe afgørelse i sager om adoption, at myndighederne på eget initiativ har oplyst ansøgerne om lovforarbejderne

Den fulde tekst

Adoption - Sagsbehandling - Forvaltningsloven


Samrådet fandt det ubetænkeligt at afslå at godkende ansøgerne som adoptanter på grundlag af to fællessamtaler samt det i sagen foreliggende materiale, idet ansøgerne ikke fandtes at være i besiddelse af tilstrækkelige ressourcer.

Adoptionsnævnet stadfæstede samrådets afgørelse og begrundelsen for denne.

Ansøgerne klagede til Folketingets Ombudsmand, og anførte blandt andet, at de ikke forud for samrådets afgørelse var blevet tilbudt enesamtaler og ikke var blevet orienteret om indholdet af betænkning III.

Folketingets Ombudsmand iværksatte ikke en undersøgelse i sagen, idet han på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke fandt, at der var udsigt til, at han ville kunne kritisere Adoptionsnævnets afgørelse eller sagsbehandlingen i samrådet eller Adoptionsnævnet.

Ombudsmanden udtalte, at der efter hans opfattelse ikke i ansøgningssager består en pligt for myndighederne til på eget initiativ at oplyse om lovforarbejder, forinden afgørelsen træffes. Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke, at der var udsigt til, at han ville kunne kritisere, at ansøgerne ikke blev gjort bekendt med betænkning III.

Officielle noter

Ingen