Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger

 

§ 1

I Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 1990 om administration af ældreboliger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 985 af 14. december 1993 og ved bekendtgørelse nr. 968 af 18. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11 a, stk. 2, § 17, stk. 6, § 29, stk. 2, og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 26. februar 1998 og af § 32 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 1999 fastsættes følgende: «.

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Bygge- og Boligstyrelsen« til: »By- og Boligministeriet« og »Bygge- og Boligstyrelsens« til: »By- og Boligministeriets«.

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen «, »Hypotekbankens« til: »Finansstyrelsens « og »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: » Finansstyrelsen«.

4. Overalt i bekendtgørelsen ændres »et alment boligselskab« til: »en almen boligorganisation« og »almennyttige boligselskaber« til: »almene boligorganisationer«.

5. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Boligselskabernes Landsbyggefond« til: » Landsbyggefonden«.

6. I § 8, stk. 8, indsættes efter 1. pkt. som nyt 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan i den forbindelse kræve, at institutionens bestyrelse eller pensionskassen udfylder et spørgeskema i tilknytning til budgettet svarende til det af By- og Boligministeriet udarbejdede spørgeskema om ældreboligers budgetforhold (jf. bilag 4).«.

7. § 10 affattes således:

»§ 10. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som skal opstilles i overensstemmelse med den af By- og Boligministeriet udarbejdede kontoplan (jf. bilag 1 og 2). Årsregnskabet skal give et retvisende billede på baggrund af bestemmelserne i ældreboligloven, § 20, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. samt denne bekendtgørelse af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

    Stk. 2. I tilknytning til årsregnskabet afgiver institutionens bestyrelse eller pensionskassen en årsberetning, hvori der nærmere redegøres for den økonomiske udvikling og udlejningssituationen i regnskabsåret, samt for forhold som revisor måtte have påtalt ved den løbende revision. Herudover redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer vedrørende ældreboligerne og de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til løsning af problemerne.

    Stk. 3. Samtidig med årsregnskabets aflæggelse udfylder institutionens bestyrelse eller pensionskassen et spørgeskema i tilknytning til regnskabet, svarende til det af By- og Boligministeriet udarbejdede spørgeskema om ældreboligernes drifts- og regnskabsforhold (jf. bilag 3).

    Stk. 4. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb indsende årsregnskabet i underskrevet stand tillige med bestyrelsens eller pensionskassens beretning, spørgeskemaet og udskrift af revisionsprotokollen til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal være forsynet med bestyrelsens eller pensionskassens underskrift og påtegnet af institutionens revisor.«.

8. I § 11, stk. 1, indsættes efter »registreret revisor«: », af Kommunernes Revisionsafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer« og 2. pkt. ophæves.

9. I § 11, stk. 3, indsættes efter »revisionsskik«: »og By- og Boligministeriets instruks om revision af regnskaber for ældreboliger (selvejende institutioner), (jf. bilag 5).«.

10. Efter kapitel 3 indsættes som kapitel 3A og 3B:

»Kapitel 3A

Bestyrelsen m.v.

§ 11a. Sammensætning af institutionens bestyrelse og ændringer heri skal indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 11b. Såfremt administration af ældreboligerne varetages af en forretningsfører, skal denne under udøvelsen af hvervet iagttage god forretningsførerskik.

§ 11c. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, såfremt den konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for institutionens eller ejendommens drift. Det samme gælder, hvis bestyrelsen konstaterer, at institutionen ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, eller hvis der opstår udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter.

    Stk. 2. Institutionens bestyrelse, pensionskassen, forretningsføreren og revisor skal på forlangende give kommunalbestyrelsen og By- og Boligministeriet enhver oplysning om institutionens forhold til belysning af, om den ledes og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om boliger for ældre og personer med handicap, reglerne i medfør af denne bekendtgørelse, reglerne i medfør af bekendtgørelse om revision af regnskaber for ældreboliger, der tilhører en selvejende institution eller en pensionskasse og institutionens vedtægter.

Kapitel 3B

Kapitalforvaltning

§ 11d. Ældreboligernes midler skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig.

    Stk. 2. Midler vedrørende ældreboligerne, som ikke ligger i kassebeholdningen, skal anbringes som indlån i danske kroner i pengeinstitutter i en EU-medlemsstat eller i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser eller i KommuneKredit obligationer, noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat.

    Stk. 3. Samtlige ind- og udbetalinger vedrørende ældreboligerne skal foregå direkte over en særskilt konto oprettet i institutionens navn i et pengeinstitut. Dette krav omfatter såvel indtægter, udgifter, som indbetaling af beløb fra salg eller udtrækning af obligationer.

§ 11e. Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortisering af prioritetslån eller andre lån, som har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen og som udamortiseres efter 1. januar 1999, afsættes fra og med den 1. januar 2000 på en særlig henlæggelseskonto. Anskaffelsessummen er den oprindelige totale faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere udgifter til tilbygninger, moderniseringer eller forbedringer, som kunne have været belånt på samme vilkår som nybyggeri efter realkreditloven.

    Stk. 2. Afsætning efter stk. 1 udgør et beløb, der svarer til sidste helårlige normale ydelse med fradrag af eventuel offentlig støtte før udamortisering af lånet. Afsætningsbeløbet reguleres ikke efter udamortiseringen.

    Stk. 3. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende boliger, kan afsætningen med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse helt eller delvis udelades.

    Stk. 4. Midler på institutionens henlæggelseskonto anvendes til:

1) Dækning af tab ved ældreboligernes drift.

2) Sikring af ældreboligernes fortsatte virksomhed.

3) Modernisering og forbedring af ejendommen.

4) Tilskud til nedsættelse af beboerindskud i institutionens boliger, hvis dette skønnes nødvendigt for at imødegå udlejningsvanskeligheder.

    Stk. 5. Det påhviler institutionen eller pensionskassen at indberette til Finansstyrelsen, når støttede lån udamortiseres eller ekstraordinært afdrages.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000, dog har bestemmelsen i § 1, nr. 9, vedrørende forvaltningsrevision først virkning fra og med det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni 2000.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 694 af 18. november 1988 om revision af regnskaber for ældreboliger, der tilhører en selvejende institution eller en pensionskasse for så vidt angår regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni 2000.

By- og Boligministeriet, den 16. december 1999

P.M.V.
E.B.
Vibeke Køie

/Inge Schouby Andersen


Bilag 1

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

Kontoplan til resultatopgørelse for ældreboliger

Udgifter

1. Nettoprioritetsydelser.

2. Renteudgifter i øvrigt.

3. Leje af lokaler/grund.

4. Ydelser vedrørende afviklede prioriteter m.v. overføres til henlæggelseskontoen.

Offentlige og andre faste udgifter.

5. Ejendomsskatter m.v.

6. Vand- og kloakafgifter.

7. Renovation.

8. Forsikringer m.v.

Energiudgifter.

10. Samlet beløb til el- og varmeudgifter til fællesarealer.

Administration m.v.

15. Administration.

16. Revision.

Vedligeholdelse og renholdelse.

17. Ejendomsfunktionærer.

18. Rengøring.

19. Almindelig vedligeholdelse.

20. Planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Afholdte udgifter.
Heraf dækkes af henlæggelser.

21. Fornyelser.
Afholdte udgifter.
Heraf dækkes af henlæggelser.

Henlæggelser.

25. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

26. Henlæggelser til fornyelser.

27. Afskrivninger.

Diverse.

28. Tab på huslejedebitorer.

29. Tab på fraflyttede.

30. Lejetab.

31. Diverse udgifter.

32. Beboerfaciliteter.

33. Afvikling af opsamlet underskud.

Indtægter

40. Lejebetaling fra beboelseslejerne.

41. Gebyrer m.v.

42. Andre lejeindtægter.

43. Renteindtægter.

44. Vaskeri.

45. Diverse indtægter.

46. Eventuelle tilskud.

47. Årets resultat.

a. Overført til tabs- og vindingskonto.

b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

c. Yderligere henlæggelser til fornyelser.

Balance

Aktiver.

50. Ejendommens oprindelige anskaffelsessum.

51. Senere forbedringer.

52. Regulering af prioritetsgæld.

53. Obligationsbeholdning.

54. Tilgodehavender.

55. Beholdninger.

Passiver.

Henlæggelser.

60. Planlagt og periodisk vedligeholdelse.

61. Fornyelser.

62. Kursregulering.

63. A. Tabs- og vindingskonto (ordinære underskud).

B. Tabs- og vindingskonto (ekstraordinære underskud).

C. Henlæggelseskonto vedrørende afviklede prioritetsydelser (beboerbetaling).

Langfristet gæld.

64. Prioritetsgæld vedrørende opførelsen.

A. Realkreditlån.

B. Andre lån.

65. Lån til forbedringer.

A. Realkreditlån.

B. Andre lån.

66. A. Ejendommens afskrivningskonto.

B. Afvikling af underfinansiering.

Kortfristet gæld.

68. Indskud.

69. Skyldige omkostninger.

70. Kortfristede lån.


Bilag 2

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

Fastsættelse af kontienes indhold

Resultatopgørelse

Udgifter

Kapitaludgifter.

Konto 1. Nettoprioritetsydelser.

Omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag vedrørende lån ydet til ældreboligens opførelse, eventuelle senere optagne realkreditlån og andre langfristede lån.

Såfremt der ydes offentlig støtte, modregnes denne i prioritetsydelserne. Størrelsen og arten af den ydede støtte skal oplyses i en note til regnskabet.

Konto 2. Renteudgifter i øvrigt.

På denne konto føres renteudgifter vedrørende kortfristede lån (d.v.s. med en løbetid på indtil 1 år). Eventuelle morarenter vedrørende realkreditlån og lignende føres ligeledes på denne konto.

Endvidere føres på denne konto realiserede såvel som urealiserede kurstab vedrørende obligationsbeholdningen. Kurstab skal behørigt begrundes og specificeres i en note.

Konto 3. Leje af grund.

Anvendes, hvis ældreboligen er beliggende på lejet grund.

Konto 4. Ydelser vedrørende afviklede prioriteter m.v.

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter overføres til den særskilte henlæggelseskonto, jf. konto 63 c.

Offentlige og andre faste udgifter.

Konto 5. Ejendomsskatter m.v.

På denne konto føres udgifterne til ejendomsskatter m.v.

Konto 6. Vand- og kloakafgifter.

På denne konto føres faste og variable afgifter vedrørende levering og afledning af vand. Udgiften til vand, der fordeles efter forbrugsmålere, medtages ikke. Udgiften hertil oplyses i en note. Renter og afdrag på gæld vedrørende anlæg af kloak eller lignende føres på konto 1 (nettoprioritetsydelser).

Konto 7. Renovation.

På denne konto føres udgifterne til renovation.

Konto 8. Forsikringer m.v.

Ejendommen skal holdes forsikret i et bygningsbrandforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Forsikringssummen skal i tilfælde af totalskade kunne dække genopførelsesudgiften (fuld- og nyværdiforsikring).

Der bør normalt tegnes almindelig grundejerforsikring.

Herudover må det bero på konkrete forhold, i hvilket omfang der bør tegnes forsikring.

Udgifter til forsikringer vedrørende ældreboligens ejendomsfunktionærer konteres sammen med lønudgiften.

Opkræves bidrag til brandvæsenet særskilt, konteres udgiften på denne konto.

Energiudgifter.

Konto 10. Samlet beløb til el- og varmeudgifter til fællesarealer.

På denne konto føres udgiften til el og varme til fællesarealerne.

Særskilt betaling for el og varme skal oplyses i en note til regnskabet. Tilsvarende gælder for antennebidraget.

På denne konto føres udgifter til målerpasning.

Varmeudgifterne specificeres i en note til regnskabet.

Administration m.v.

Konto 15. Administration.

Omfatter administrationshonorar eller løn til forretningsfører, jf. nedenfor, og udgifter til kontorhold, porto, papir, tryksager, regnskabsføring, opkrævning af leje, inkasso og møder.

For eget administrativt personale, skal der i en note til regnskabet redegøres for udgifter til løn, herunder det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret og eventuel fremmed assistance. Endvidere oplyses størrelsen af afholdt løn og pensionsbidrag til den administrative ledelse. Løn omfatter også særlige ordninger for telefon, repræsentation og lignende.

Konto 16. Revision.

På denne konto føres kun den rene udgift til revision. Hvis revisor udfører andre særlige administrative opgaver for ældreboligerne, skal en hertil svarende del af revisors honorar konteres på konto 15 (administration).

Vedligeholdelse og renholdelse.

Konto 17. Ejendomsfunktionærer.

På denne konto føres udgifter til aflønning af inspektør samt andre ansatte, der varetager viceværtfunktioner, renholdelse af udenomsarealer og lignende.

Udover selve lønudgiften posteres også direkte lønafhængige udgifter, såsom ATP, AUD, AMB m.v., lovpligtig arbejdsskadeforsikring og feriepenge, herunder reservation af feriepengeforpligtelse m.v. på denne konto.

Løn til ejendomsfunktionærer, der foretager egentlige vedligeholdelsesarbejder, skal konteres på konto 19 (almindelig vedligeholdelse). Der må om nødvendigt foretages skønsmæssig fordeling.

Konto 18. Rengøring.

Omfatter udgifter (løn, lønafhængige udgifter og rengøringsmidler) til rengøring af fællesarealer.

Konto 19. Almindelig vedligeholdelse.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov.

Kontoen omfatter foruden bygningsvedligeholdelse også udgifter til vedligeholdelse af inventar, tekniske installationer samt gård-, have- og vejanlæg.

Udgifterne til almindelig vedligeholdelse kan ikke dækkes af henlagte midler, men må afholdes som driftsudgifter under hensyntagen til det i budgettet afsatte beløb.

Ved budgetlægningen afsættes et beløb, som skal være realistisk set på baggrund af tidligere års erfaringer. For at sikre et rimeligt grundlag for den fornødne budgetkontrol og erfaringsopsamling, bør der ved bogføringen ske en opdeling af vedligeholdelsesudgifterne med en passende specifikation.

Konto 20. Planlagt og periodisk vedligeholdelse.

På denne konto føres afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse, som dækkes af tidligere års henlæggelser hertil, jf. konto 60.

Hvis der til et udført vedligeholdelsesarbejde ikke er fuld dækning fra de henlagte midler, udgiftsføres den manglende dækning i resultatopgørelsen for det pågældende år, medmindre anden godkendt finansiering tilvejebringes. Forbrug af midler henlagt samme år kan ikke finde sted.

Selv om resultatopgørelse normalt ikke direkte påvirkes af udgifter afholdt under denne konto, skal det som en del af budgettet fremgå, i hvilket omfang der skal ske frigørelse af de henlagte midler.

I en note til regnskabet foretages en nærmere specifikation af udgifterne.

Konto 21. Fornyelser.

På denne konto føres afholdte udgifter til fornyelser, d.v.s. udskiftninger af allerede eksisterende bygningsdele m.v., som dækkes af tidligere års henlæggelser hertil, jf. konto 61.

Kontoen omfatter også udgifter til fornyelse af inventar. Udgifter, der ikke kan dækkes af henlagte midler, udgiftsføres i det pågældende år. Forbrug af midler henlagt samme år kan ikke finde sted.

Resultatopgørelsen påvirkes normalt ikke direkte af udgifter afholdt under denne konto, da der som hovedregel årligt foretages henlæggelser til fornyelser, jf. konto 61. Det skal imidlertid fremgå af budgettet, hvorvidt og i hvilket omfang der skal ske frigørelse af tidligere henlagte midler til fornyelser.

Der skal foretages en nærmere specifikation af udgifterne i en note til regnskabet.

Henlæggelser.

Konto 25. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Hensigten med henlæggelserne er, at der sikres størst mulig udjævning af udgiften til større vedligeholdelsesarbejder, således at disse kan gennemføres med en jævn huslejeudvikling.

De henlagte beløb overføres til balancen under konto 60.

Kontoen påvirkes ikke af, at der i årets løb afholdes udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Disse beløb udgiftsføres under konto 20.

Til brug for budgetteringen udarbejdes som bilag til budgettet en plan over de enkelte vedligeholdelsesarbejder med angivelse af det forventede udførelsestidspunkt og anslåede udgifter. For at sikre den ønskede udjævning af udgifterne, skal der ved den langsigtede budgetplanlægning regnes med en budgetperiode på 10 år.

Af vedligeholdelsesrapporten skal kunne aflæses, hvor stort et beløb, der skal frigives fra de henlagte midler i de enkelte år i budgetperioden. De årlige henlæggelser skal tilrettelægges således, at de løbende udgifter udjævnes mest muligt.

De henlagte beløb, herunder reguleringen af disse som følge af ændrede skøn, skal inflationssikres, således at de bevarer deres købekraft. Det kan ske ved en forøgelse af henlæggelsesbeløbet med et beløb svarende til inflationsudhulingen af de tidligere henlæggelser.

Ved den årlige budgetlægning tages vedligeholdelsesrapporten op til revision. Endvidere forskydes rapporten et år, idet de vedligeholdelsesarbejder, der forventes at skulle udføres i det år, der nu er kommet inden for budgetperiodens tidshorisont, medtages i vedligeholdelsesrapporten.

Konto 26. Henlæggelser til fornyelser.

Der udarbejdes ligesom for planlagt og periodisk vedligeholdelse en langsigtet plan over de nødvendige udgifter til fornyelser.

Ved udarbejdelsen af planen over fornyelser kan følgende omtrentlige levetider anvendes som vejledning:

1. Centralvarmeanlæg:

a) Kedler og varmtvandsbeholder 12 år

b) Oliebrændere/gasbrændere 10 år

c) Stoker 10 år

d) Fjernvarmeaftagerinstallationer 12 år

e) Varmereguleringsautomatik 7 år

f ) Øvrige centralvarmeanlæg 25 år

2. Kaminer, kakkelovne el- og
gasradiator 12 20 år

3. Vaskerianlæg 10 år

4. El- og gasvandvarmere 10 år

5. Køle- og fryseskabe samt trinetter 10 år

6. Gas- og elkomfurer 12 år

7. Ventilationsanlæg:

a) Automatik 7 år

b) Øvrige ventilationsanlæg 12 år

8. Traktorer og andre større
redskaber 10 år

9. Fællesantenneanlæg 10 år

10. Elevatorer 25 år

11. Inventar 8-10 år

Konto 27. Afskrivninger.

I det omfang forbedringsarbejder, nyanskaffelser, udbedring af byggeskader m.v. ikke finansieres ved hjælp af tilskud, lån eller henlagte midler, er der tale om underfinansiering. På konto 27 anføres årets udgifter til afvikling heraf. Der henvises til konto 66 B.

Diverse.

Konto 28. Tab på huslejedebitorer.

På denne konto føres i henholdsvis budget og regnskab henlæggelser til imødegåelse af forventede og konstaterede tab på huslejedebitorer.

Konto 29. Tab på fraflyttede.

På denne konto føres i henholdsvis budget og regnskab henlæggelser til imødegåelse af forventede og konstaterede tab på fraflyttede.

Konto 30. Lejetab.

Udgør forskellen mellem lejeindtægten ved fuld udlejning og den forventede/faktiske lejeindtægt. Tab, som følge af at lejen for en udlejet bolig ikke kan inddrives, konteres på konto 28 (tab på debitorer).

Konto 31. Diverse udgifter.

Hvis udgifterne på denne konto udgør mere end ½ pct. af de samlede udgifter, skal udgifterne specificeres i en note.

Konto 32. Beboerfaciliteter.

Omfatter udgifter til drift af fælleslokaler m.v.

Konto 33. Afvikling af opsamlet underskud.

Et eventuelt opsamlet driftsunderskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år.

Der skal derfor på budgettet optages et beløb til afvikling af opsamlet underskud svarende til mindst 33 pct. af det opsamlede underskud på det senest afsluttede regnskab.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade, at et opsamlet underskud kan budgetteres afviklet over en længere periode, såfremt dette skønnes at være påkrævet for ældreboligernes videreførelse. Afviklingsperioden kan ikke udstrækkes over længere end 5-10 år.

Indtægter

Konto 40. Lejebetaling for beboelseslejerne.

Lejen skal fastsættes således, at den sammen med boligernes eller institutionens øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække institutionens påregnelige driftsudgifter, herunder passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til fornyelser samt henlæggelser i henhold til bekendtgørelsens § 11e, udgifter til foreskrevne bidrag og afvikling af evt. opsamlet driftsunderskud.

Som indtægt føres lejeindtægten ved fuld udlejning. Et eventuelt tab som følge af manglende udlejning konteres som udgift på konto 30 (lejetab).

Endvidere indtægtsføres på denne konto forudbetalt leje i opsigelsesperioden, jf. konto 68 B.

Da betaling for varme opkræves på grundlag af særskilt varmeregnskab, skal det fastsatte acontobeløb (budget) eller den faktiske (samlede) varmeudgift (regnskab) oplyses i en note.

Hvis der opkræves særskilt betaling for vand, skal vandudgifterne oplyses i en note.

Særskilt betaling for el (individuel måling) oplyses i en note.

Konto 41. Gebyrer m.v.

På denne konto føres indtægter vedrørende gebyr for påkrav ved for sen lejeindbetaling. I det omfang gebyr for påkrav helt eller delvis tilfalder en eventuel forretningsfører, skal der tillige posteres en tilsvarende udgift under konto 15.

Konto 42. Andre lejeindtægter.

På denne konto føres eventuel lejeindtægt vedrørende funktionærbolig, erhvervslejemål og lignende.

Konto 43. Renteindtægter.

Omfatter renteindtægter fra ældreboligernes obligationsbeholdning indestående i pengeinstitutter, herunder renteindtægter vedrørende henlagte midler. Renteindtægterne skal specificeres i en note.

Endvidere føres på denne konto realiserede kursavancer på obligationer, jf. konto 53. For så vidt angår urealiserede kursgevinster henvises til konto 62.

Konto 44. Vaskeri.

På denne konto føres indtægter fra fællesvaskeri.

Konto 45. Diverse indtægter.

På denne konto føres øvrige indtægter. Eventuelle indtægter skal specificeres i en note.

Konto 46. Eventuelle tilskud.

På denne konto føres eventuelle tilskud.

Konto 47. Årets resultat.

Der må hverken budgetteres med overskud eller underskud.

Uanset årets resultat skal henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse (konto 25), henlæggelser til fornyelser (konto 26) og beløb til afvikling af opsamlet underskud (konto 33) optages med samme beløb i regnskabet som i budgettet.

Et eventuelt overskud anvendes først til dækning af opsamlet underskud fra tidligere år. Overskuddet skal således først anvendes til udligning af en negativ konto på tabs- og vindingskontoen (konto 47 a). Der kan overføres et yderligere beløb til tabs- og vindingskontoen til udligning af fremtidige underskud. Saldoen på tabs- og vindingskontoen må dog ikke derved komme til at overstige et beløb svarende til 2 pct. af institutionens samlede årlige udgifter. Denne grænse angiver det maksimale beløb, der må henlægges til imødegåelse af fremtidige driftsunderskud.

Hvis der herefter er yderligere overskud, anvendes beløbet til yderligere henlæggelser på kontiene 60 og 61.

Overskuddet skal således fordeles på bestemte konti og må kun anvendes til det eller de formål, hvortil overskuddet er henlagt.

Fordelingen af overskuddet skal fremgå tydeligt af regnskabet.

Et eventuelt underskud overføres til tabs- og vindingskontoen (konto 63). Underskuddet skal normalt afvikles over højst 3 år, jf. konto 33.

Balance

Aktiver.

Konto 50. Ejendommens oprindelige anskaffelsessum.

På denne konto føres ejendommens bruttoanskaffelsessum (incl. eventuelt kurstab). Ejendomsværdien ved den seneste vurdering eller årsregulering skal oplyses i en note til regnskabet. Der må ikke ske opskrivning af anskaffelsessummen til ejendomsværdi.

Konto 51. Senere forbedringer.

På denne konto føres udgifter, der siden opførelsen er anvendt til forbedring af ejendommen.

Forbedringsarbejderne afskrives over en passende periode. Afskrivningerne udgiftsføres på konto 27.

Hvis forbedringsarbejderne er finansieret med langfristede lån, kan de betalte afdrag opfattes som afskrivning. I så fald udgiftsføres såvel renter som afdrag som prioritetsydelser (konto 1).

Konto 52. Regulering af prioritetsgæld.

På passivsiden føres prioritetsgælden med den aktuelle restgæld.

Konto 53. Obligationsbeholdning.

Obligationsbeholdningen skal opføres til kursværdi.

Reguleringen i forhold til anskaffelsesværdien overføres til kursreguleringskontoen (konto 62).

Der skal i en note til regnskabet gøres nærmere rede for årets bevægelser i obligationsbeholdningen (udtrækning, køb og salg). Endvidere skal anskaffelsessummen for obligationsbeholdningen ved årets udgang oplyses.

Konto 54. Tilgodehavender.

Resultatopgørelsen skal uanset betalingstidspunkt alene omfatte indtægter og udgifter for det år, som regnskabet vedrører. Forudbetalte udgifter skal derfor opføres som et aktiv.

For periodiske udgifter som f.eks. prioritetsydelser, forsikringspræmier og offentlige afgifter kan periodisering dog undlades, såfremt det sikres, at den udgift, der føres i regnskabet, vedrører en 12 måneders periode.

Tilgodehavendet skal specificeres i en note.

Konto 55. Beholdninger.

På denne konto føres bank-, sparekasse- og girobeholdninger samt kontant beholdning.

Passiver.

Henlæggelser.

Konto 60. Planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Henlagte midler må ikke anvendes til andre formål end dem, hvortil de er henlagt.

Såfremt kontoen opdeles i underkonti, kan der i nødvendigt omfang overføres midler fra én underkonto til en anden, hvis der er henlagt for meget til ét formål og samtidig for lidt til et andet.

Overførsel af midler fra konto 60 til konto 61 eller omvendt må derfor normalt ikke finde sted.

Der er ikke krav om, at de henlagte midler skal indsættes på særlige konti eller på anden måde holdes adskilt fra ældreboligernes øvrige midler.

Der er ikke krav om, at forrentningen af de henlagte midler tilskrives henlæggelseskontiene. Renten kan således indgå som indtægt i driftsregnskabet, jf. konto 43.

Konto 61. Fornyelser.

Der henvises til bemærkningerne til konto 60 (henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse).

Konto 62. Kursregulering.

På denne konto føres urealiserede gevinster ved opskrivning af obligationsbeholdningen.

Senere forekomne kurstab kan dækkes af denne konto.

Kontoen må ikke have negativ saldo og skal på balancetidspunktet tilsvare de beregnede urealiserede kursgevinster.

Konto 63 A. Tabs- og vindingskonto (ordinære underskud).

En eventuel negativ saldo skal normalt afvikles over 3 højst 10 år, jf. konto 33.

En positiv saldo må ikke overstige et beløb svarende til 2 pct. af ældreboligernes samlede årlige udgifter. Overskud herudover skal overføres til en af henlæggelseskontiene (kontiene 60 og 61).

Konto 63 B. Tabs- og vindingskonto (ekstraordinære underskud).

Der henvises til bemærkningerne til konto 63 A.

Konto 63 C. Henlæggelseskonto vedrørende afviklede prioriteter.

Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortisering af prioritetslån eller andre lån, som har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen, og som udamortiseres efter den 1. januar 1999, afsættes fra og med den 1. januar 2000 på en særlig henlæggelseskonto. Anskaffelsessummen er den oprindelige totale faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere udgifter til tilbygninger, moderniseringer eller forbedringer, som kunne have været belånt på samme vilkår som nybyggeri efter realkreditloven.

Langfristet gæld.

Konto 64. Prioritetsgæld vedrørende opførelsen.

På denne konto føres restgæld vedrørende prioritetslån optaget i forbindelse med ejendommens opførelse. Lånene specificeres som anført i kontoplanen.

Konto 65. Lån til forbedringer.

På denne konto føres restgæld vedrørende lån optaget til finansiering af forbedringsarbejder. Udgiften til forbedringsarbejderne optages som aktiv på konto 51.

Konto 66 A. Ejendommens afskrivningskonto.

På denne konto akkumuleres afdrag på prioritetsgæld, jf. kontiene 64 og 65.

Konto 66 B. Afvikling af underfinansiering.

På denne konto akkumuleres afvikling af eventuel underfinansiering (finansieringsunderskud) i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer.

Kortfristet gæld.

Konto 68. Indskud.

På denne konto føres beboerindskud.

Konto 69. Skyldige omkostninger.

Der redegøres i en note for væsentlige poster. Vedrørende periodisering henvises til konto 54 (tilgodehavender).

Konto 70. Kortfristede lån.

På denne konto føres kortfristede lån (d.v.s. med en løbetid på indtil 1 år) optaget til afhjælpning af midlertidige ekstraordinære likviditetsproblemer.

Langfristede bank- og sparekasselån, der er anvendt til opførelsen eller forbedring af ejendommen, føres på konto 64 (prioritetsgæld vedrørende opførelsen) eller konto 65 (lån til forbedringer).

På denne konto føres endvidere de trukne beløb på en eventuel kassekredit, mens kassekredittens maksimum specificeres i en note.


Bilag 3

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

Spørgeskema om ældreboligernes drifts- og regnskabsforhold, jf. § 10, stk. 3.
Vedrørende årsregnskab, jf. § 10, stk. 1, for regnskabsåret

Institutionen eller pensionskassen

Navn

Adresse

Telefon

 

Ja Nej

1. Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2 pct. af de samlede årlige udgifter?

 

 

h h

2. Overstiger lejetabet 5 pct. af den maksimale lejeindtægt?

 

h h

3. Skønnes der at være risiko for udlejningsvanskeligheder?

 

h h

4. Er der restance i relation til terminsydelser?

 

h h

5. Skønnes der at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse?

 

 

h h

6. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for ældreboligernes midler?

 

 

 

h h

7. Er der risiko for tab på tilgodehavender, herunder tilgodehavender på fraflyttede lejere, som overstiger det allerede henlagte beløb til tab på debitorer?

 

 

 

 

 

h h

 

, den

 
     

for bestyrelsen eller pensionskassen

 

Forretningsfører

Navn

Adresse

Telefon

 

Ja Nej

8. Er der i forbindelse med revisionen konstateret overtrædelser af retningslinierne for ind- og udbetalinger?

 

 

 

h h

9. Er der i årets løb registreret tilgodehavender hos forretningsfører?

 

 

h h

10. Giver bedømmelsen af soliditeten og likviditeten anledning til tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelserne?

 

 

 

 

h h

11. Vil der indenfor de næste 5 år ske udamortisering af lån, jf. bekendtgørelsens § 11e?

 

 

h h

Hvis revisor tillige er forretningsførers revisor besvares også spørgsmål 12:

 

12. Har revisor under revisionen af forretningsførers regnskaber fået kendskab til forhold, som forringer den økonomiske stilling?

 

 

 

 

h h

Besvares et eller flere af spørgsmålene med ja, skal svaret/svarene begrundes nærmere i en note på bagsiden.

 
 

, den

 
     

revisor


Bilag 4

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

Spørgeskema om budgetforhold, jf. § 8, stk. 1, for ældreboligerne.
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret

Institutionen eller pensionskassen

Navn

Adresse

Telefon

 

Ja Nej

1. Er der balance mellem indtægter og udgifter?

 

h h

2. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse?

 

 

 

h h

3. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer?

 

 

 

h h

 

, den

 
     

for bestyrelsen eller pensionskassen

 

Forretningsfører

Navn

Adresse

Telefon

 

Ja Nej

4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuel istandsættelse i forbindelse med fraflytning?

 

 

 

 

 

h h

5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?

 

 

 

 

h h

6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?

 

 

h h

7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?

 

h h

 

, den

 
     

forretningsfører


Bilag 5

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

REVISIONSINSTRUKS (ADMINISTRATION AF ÆLDREBOLIGER)
Instruks om revision af regnskaber for ældreboliger (selvejende institutioner).

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, Kommunernes Revisionafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommue eller andre kommunale revisionsorganer.

    Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

    Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte statslige og kommunale bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af regnskabet.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

    Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i Boligstyrelsens bekendtgørelse om administration af ældreboliger, jf. bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 1990 med senere ændringer, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

    Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning med hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 5. Institutionens bestyrelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af institutionens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Institutionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give institutionen meddelelse derom, samt påse at institutionen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere kommunalbestyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

    Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

    Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

    Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

1. hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt

2. væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende institutionens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for institutionens formål.

Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger, med hensyn til, om den offentlige støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om støttegrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

    Stk. 4. Bestyrelsen skal nøje gennemgå protokollen, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af institutionens bestyrelse til kommunalbestyrelsen sammen med det påtegnede årsregnskab.