Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af den hidtidige og nuværende boligudgift efter § 27 i lov om individuel boligstøtte

 

I medfør af § 27 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, fastsættes:

§ 1. Ved beregning af boligstøtte i medfør af   § 27 i lov om individuel boligstøtte opgøres den hidtidige og nuværende boligudgift for lejere og andelshavere efter lovens §§ 10, 11, 14 og 16.

§ 2. Ved opgørelse af den hidtidige boligudgift for ejeren af én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, der udelukkende anvendes til beboelse, medregnes følgende beløb:

1)   50 pct. af udgifterne til renter og afdrag på lån i ejendommen,

2)   vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen,

3)   pålignede ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes med den endeligt opgjorte ejendomsværdiskat for året forud for det år, boligstøtten vedrører. Ejendomsskat i øvrigt medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligstøtten vedrører,

4)   udgifter til ejendommens drift og vedligeholdelse med et beløb, svarende til standardbeløbet for ejendomme, jf. lov om individuel boligstøtte, § 17, stk. 1, nr. 4, og

5)   beregnet skat af overskuddet på ejendommen for det indkomstår, hvor genhusningen finder sted.

Stk. 2. I boligudgiften, beregnet efter stk. 1, fratrækkes følgende beløb:

1)   beregnet skat af underskuddet på ejendommen for det indkomstår, hvor genhusningen finder sted,

2)   indtægt ved udlejning af en del af ejendommen.

Stk. 3. Renter på boligydelseslån i henhold til lov om individuel boligstøtte samt renter på lån i henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven medregnes ikke ved opgørelse af boligudgiften.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. § 2, stk. 4, i lov nr. 1002 af 23. december 1998 gælder også ved opgørelse af boligudgiften efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 614 af 8. juli 1992 om opgørelse af den hidtidige og nuværende boligudgift efter § 27 i lov om individuel boligstøtte ophæves.

By- og Boligministeriet, den 10. december 1999

Margrete Pump

/Tom Meiland Hansen