Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at de forpligtelser, som kommuner vil påtage sig ved at deltage i et interessentskab med henblik på at opnå en samlet afdækning af visse pensionsforpligtelser, herunder den kompetence, der tillægges interessentskabets bestyrelse, efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke er af en sådan karakter, at der er tale om indskrænkninger i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, jf.

styrelseslovens § 60.

Af vedtægterne for interessentskabet fremgik, at som interessenter kan optages primærkommuner, der er tilsluttet Kommunernes Landsforening. Interessentskabets øverste myndighed er Rådet, hvori samtlige interessenter er repræsenteret med delegerede, mens den overordnede ledelse af interessentskabet forestås af bestyrelsen.

Herudover fremgik det, at hver interessent skal indbetale et grundkapitalbeløb, at bestyrelsen skal indgå aftale med en ekstern administrator, som skal forestå den samlede administration, herunder opkrævning af bidrag hos interessenterne, placering af interessentskabets midler, udarbejdelse af budget og regnskab m.v., at bestyrelsen træffer beslutning om genforsikring, og at en interessent tidligst kan udtræde af interessentskabet 5 år efter interessentens indtræden.

Endvidere udtalt, at da kommunerne ved deltagelse i interessentskabet pådrages en solidarisk hæftelse, vil en kommunes indtræden i interessentskabet skulle godkendes af vedkommende tilsynsråd, jf.

bestemmelsen i § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Retsforskriften vedrører følgende lovgivning: P LBK nr 615 af 18/07/1995 § 60 P BEK nr 87 af 21/02/1996 § 10, stk. 1 Retsforskriften administreres af: Indenrigsministeriet Senere ændringer: Ingen

Den fulde tekst

om, hvorvidt deltagelse i et interessentskab kræver godkendelse efter styrelseslovens § 60 Nr 9120 af 05/09/1996 BKG i MT: 00/00/0000

5. september 1996

 

 Kommunernes Landsforening             1. k. 

 Att: Hans Otto Jørgensen             1996/1050-70 

 Gyldenløvesgade 11                mka 

 1600 København V 

I brev af 6. august 1996 (j.nr. 81.16.09-0334/95-780) har Kommunernes Landsforening anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuners deltagelse i et interessentskab som det påtænkte »Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S« vil kræve godkendelse efter den kommunale styrelseslovs regler.

I brevet er anført, at Kommunernes Landsforening tidligere har forelagt spørgsmålet for formanden for Foreningen af Statsamtmænd, der har henvist til Indenrigsministeriet.

Af det fremsendte materiale fremgår, at som interessenter i »Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S« kan optages primærkommuner, der er tilsluttet Kommunernes Landsforening. Interessentskabets øverste myndighed er Rådet, hvori samtlige interessenter er repræsenteret med delegerede, mens den overordnede ledelse af interessentskabet forestås af bestyrelsen.

Det fremgår endvidere, at interessentskabets formål er at udjævne de deltagende kommuners pensionsrisiko i forhold til en bestemt gruppe lærere i folkeskolen og genforsikre hermed forbundne risici gennem et forsikringsselskab.

Herudover fremgår af vedtægterne for interessentskabet, at hver interessent skal indbetale et grundkapitalbeløb (50.000 kr.), at bestyrelsen skal indgå aftale med en ekstern administrator, som skal forestå den samlede administration, herunder opkrævning af bidrag hos interessenterne, placering af interessentskabets midler, udarbejdelse af budget og regnskab m.v., at bestyrelsen træffer beslutning om genforsikring, og at en interessent tidligst kan udtræde af interessentskabet 5 år efter interessentens indtræden.

I den anledning skal Indenrigsministeriet vejledende udtale følgende:

Det følger af § 60 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995), at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som medfører indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, skal godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder.

De forpligtelser, som kommuner påtager sig ved at deltage i interessentskabet med henblik på at opnå en samlet afdækning af visse pensionsforpligtelser, herunder den kompetence, der tillægges interessentskabets bestyrelse, er efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke af en sådan karakter, at der er tale om indskrænkninger i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, jf. styrelseslovens § 60.

Da kommunerne imidlertid ved deltagelse i interessentskabet pådrages en solidarisk hæftelse, vil en kommunes indtræden i interessentskabet skulle godkendes af vedkommende tilsynsråd, jf. bestemmelsen i § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 87 af 21. februar 1996 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kopi af dette brev er sendt til samtlige tilsynsråd til orientering. Endvidere er sendt kopi til formanden for Foreningen af Statsamtmænd.

Med venlig hilsen

Emil le Maire

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold