Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Tilladelse til skattefri aktieombytning efter ABL § 13 gjalt ikke for en aktionær, som ikke var fuldt skattepligtig. Denne aktionærs ombyttede aktier måtte derfor anses for afstået ved ombytningen.

Den ved fraflytningen pålignede skat bortfalder derfor ikke ved genindtræden af fuld skattepligt til Danmark. Ved genindtræden af fuld skattepligt vil aktionæren være omfattet af KSL § 9, og hans aktier, som anses for anskaffet mens han var begrænset skattepligtig, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Ved fornyet fraflytning vil han være omfattet af ABL § 13 a, hvis han har været fuldt skattepligtig efter KSL § 1, eller § 2, stk. 1, litra d i en eller flere perioder på i alt mindst 5 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret.

Den fulde tekst

Aktieombytning - ikke fuldt skattepligtig - genindtræden af skattepligt - fornyet fraflytning


Spørgsmål:

Ligningsrådet blev spurgt om følgende:

1. Er P omfattet af successionsbestemmelserne i ABL § 13, således at en i henhold til ABL § 13 a, stk. 1, pålignet skat bortfalder, jf. bestemmelsens stk. 8, ved genindtræden af fuld skattepligt til Danmark?

2. Vil P i henhold til KSL § 9, få tildelt indgangsværdier, for så vidt angår sine aktier i S A/S, i tilfælde af genindtræden af fuld skattepligt til Danmark?

3. Vil P ved fornyet fraflytning efter genindtrådt fuld skattepligt blive omfattet af ABL § 13 a, stk. 1, uanset om den fornyede fraflytning sker inden for 5 år regnet fra det tidspunkt, hvor den fule skattepligt genindtrådte?

Svar:

1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

2. Ja.

3. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Sagsfremstilling og begrundelse:

P flyttede den 1. august 1983 fra Danmark til Schweiz og tilbage til Danmark igen i juli 1986.

Han flyttede den 10. august 1990 påny fra Danmark til Schweiz, og har ikke siden været fuldt, men kun begrænset skattepligtig til Danmark, som følge af en andel af et sommerhus, jf. KSL § 2, stk. 1, litra e.

I forbindelse med fraflytningen den 10. august 1990 blev der betalt fraflytningsskat i henhold til ABL § 13 a, stk. 1, af de aktier på nominelt 60.000 kr., som P på dette tidspunkt ejede i S A/S.

I forbindelse med en omstrukturering af S koncernen gav Ligningsrådet ved skrivelse af 27. november 1995 tilladelse til skattefri aktieombytning efter bestemmelserne i ABL § 13. Ved omstruktureringen indskød P aktierne i S A/S i S ApS.

Ad spørgsmål 1.

P blev i forbindelse med sin fraflytning fra Danmark i 1990 omfattet af ABL § 13 a. P's aktier i S A/S blev derfor i overensstemmelse med denne bestemmelse anset for afståede ved ophøret af den fulde skattepligt, og der blev opgjort en skattepligtig avance.

P kunne herefter i tilfælde af en efterfølgende afståelse af aktierne vælge at få den foretagne opgørelse af avancen omberegnet, således at den faktiske afståelsessum blev lagt til grund, jf. ABL § 13 a, stk. 6.

De omhandlede aktier måtte efter Told- og skatteregionens opfattelse principielt anses for afståede i 1995 i forbindelse med ombytningen med anparter i S ApS.

Imidlertid ansøgte P m.fl. om tilladelse til skattefri aktieombytning efter ABL § 13, og denne ansøgning blev imødekommet af Ligningsrådet, jf. skrivelse af 27. november 1995 fra Told- og Skattestyrelsen.

Told- og Skattestyrelsen bemærker følgende:

»I den omtalte skrivelse - vedrørende aktieombytning - af 27. november 1995 står bl.a. følgende:

»Ligningsrådet kan imødekomme ansøgning om aktieombytning, jf. ABL § 13. ......

Endelig er det oplyst, at P er fraflyttet til Schweiz og at P ved fraflytningen kontant har betalt fraflytningsskat i henhold til ABL § 13 a, stk. 1.

Om bestemmelserne i ABL § 13 a, stk. 6-8 finder anvendelse på ved ombytningen erhvervede aktier, er et ligningsmæssigt spørgsmål, der hører under den kommunale skattemyndighed.«

I den forannævnte tilladelse til skattefri aktieombytning er der ikke taget stilling til, hvilken betydning tilladelsen har for de aktionærer, der ikke på ansøgningstidspunktet var fuldt skattepligtige.

I henhold til praksis er det således, at aktionærer som ikke er fuldt skattepligtige, ikke kan anvende reglerne om succession i ABL § 13.

Da tilladelsen til skattefri aktieombytning således ikke gjalt for P, må P's aktier i S A/S, som var omfattet af ABL § 13 a, stk. 1, anses for afstået ved aktieombytningen.

P kunne ved afståelsen i henhold til ABL 13 a, stk. 6, have valgt at opgøre fortjenesten eller tabet på grundlag af afståelsessummen, henholdsvis handelsværdien på dette tidspunkt.

I denne forbindelse skal man gøre opmærksom på ABL § 13 a, stk. 9, hvor der står følgende:

»Er aktierne afstået før den fornyede indtræden af skattepligt efter stk. 8, uden at der er indgivet selvangivelse i forbindelse med indtræden af skattepligt efter stk. 1-2 og givet meddelelese til skattemyndighederne om afståelsen, anses aktierne for afstået ved fraflytningen.«

Ligningsrådet kan tiltræde Told- og Skattestyrelsens indstilling og konklusion, hvorefter det stillede spørgsmål må besvares benægtende.

Ad spørgsmål 2.

P har siden 1990 ikke været fuld skattepligtig til Danmark og vil følgelig i tilfælde af, han påny bliver fuldt skattepligtig, være omfattet af KSL § 9, hvorefter aktier - herunder alle hans aktier, idet de alle anses for erhvervet mens han var begrænset skattepligtig - skal anses for anskaffede på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Ligningsrådet er enig i ovennævnte udtalelse.

Ad spørgsmål 3.

I tilfælde af at P efter genindtrådt fuld skattepligt påny fraflytter Danmark, vil P være omfattet af reglerne i ABL § 13 a om fraflytningsbeskatning, i det omfang disse regler finder anvendelse iht. bestemmelsens stk. 4.

Efter denne bestemmelse finder reglerne i stk. 1 og 2 om beskatning ved fraflytning alene anvendelse for personer, der har været fuldt skattepligtige efter KSL § 1 eller § 2, stk. 1, litra d i en eller flere perioder på i alt mindst 5 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret.

Ligningsrådet kan tiltræde Told- og Skattestyrelsens udtalelse.

Officielle noter

Ingen