Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et selskab M A/S ønskede at tilføre to virksomhedsgrene til to eksisterende datterselskaber D 1 A/S og D 2 A/S. Det ene datterselskab D 2 A/S havde en gæld til et andet koncernselskab. I forbindelse med tilførslen overtog M A/S tilgodehavendet mod D 2 A/S. Ved Ligningsrådets behandling af sagen var gælden helt nedbragt. Lånemuligheden hos moderselskabet skulle fungere som en løbende kassekredit. Kassekreditforholdet blev ført på markedsvilkår. Ligningsrådet gav tilladelse til tilførslen.

Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver

Sagens omstændigheder var følgende

Et selskab M A/S ønskede at tilføre aktiver vedrørende selskabets entreprenørafdeling til datterselskabet D 1 A/S. Samtidigt ønskedes selskabets stål- og metalafdeling tilført D 2 A/S. ..... .....

Som bilag 1 var vedlagt en opstilling over de tilførte aktiver og passiver. Af opstillingen fremgik, at D 2 A/S fik en gæld til koncernselskabet I A/S på kr. 7.425.000. Gælden blev dog ved tilførslen indfriet af moderselskabet M A/S, der herefter havde tilgodehavendet på D 2 A/S. D 2 A/S's gæld til moderselskabet var på tidspunktet for Ligningsrådets behandling helt nedbragt, idet der var indgået betaling på selskabets tilgodehavender hidrørende fra salg og tjenesteydelser. Mellemværendet med moderselskabet skulle i øvrigt fungere som en form for kassekredit for datterselskabet.

Der tilførtes aktiver til D2 A/S for ca. 16,2 mio. kr. Selskabets egenkapital var på 2.145.000 kr.

Som bilag var tillige vedlagt et tilbud fra en bank om at stille en driftskredit på 7 mio. kr. til rådighed for det modtagende selskab.

Såvel den lokale skatteforvaltning som den pågældende told- og skatteregion indstillede, at tilladelsen blev givet. Der var herved henset til, at de tilførte aktiviteter hver især udgjorde en gren af en virksomhed. Der var videre henvist til, at tilførselsdatoen var skæringsdagen for de modtagende selskaber samt at moderselskabet udelukkende blev vederlagt med aktier i de modtagende selskaber.

Told- og Skattestyrelsen indstillede ligeledes, at ansøgningen blev imødekommet. I den forbindelse bemærkedes, at styrelsen ikke fandt, at gælden pr. balancedatoen på kr. 7.425.000 til moderselskabet gav anledning til en anden bedømmelse af sagen. Der var herved henset til, at beløbet ikke stod i misforhold til selskabets økonomiske forhold i øvrigt.

Ligningsrådet gav tilladdelsen uden fastsættelse af vilkår.

Officielle noter

Ingen