Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse.

Direktoratet afviste indsigelsen, da betegnelsen CAPE COLONY ikke ses i direktoratets opslagsværker, og da man ikke fandt CAPE COLONY forvekseligt med CAPE COUNTRY.

Ankenævnet henviste til direktoratets begrundelse.

Den fulde tekst

Varemærket CAPE COLONY ikke forvekseligt med mærket CAPE COUNTRY. Mærket ikke en geografisk betegnelse.


År 1996, 24 april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

 

                   KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 22/94:       Klage fra 

                   Edward Cavendish & Sons Limited, 

                   Storbritannien, 

                   v/Chas. Hude A/S 

                      over 

                   Patentdirektoratets afgørelse 

                   af 28. februar 1994 af 

                   gyldigheden af varemærkeregi- 

                   strering nr. VR 10540 1992 for 

                   Jan Kallberg, 

                   Sverige, 

                   v/Per Ditman Pedersen, 

                   Ålborg. 

Den 15. juli 1992 indleverede Jan Kallberg, Sverige, v/Per Ditman Pedersen, en ansøgning om registrering af varemærket Cape Colony for alle varer i klasse 33.

Varemærket blev registreret den 13. november 1992.

Den 16. december 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 15. februar 1993 nedlagde klageren, Edward Cavendish & Sons Limited, Storbritannien, v/Chas. Hude, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

»....Indsigelsen baseres på varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2, idet det gøres gældende, at varemærket CAPE COLONY kan forveksles med mine klienters varemærke CAPE COUNTRY, som er registreret under VR 8858/1991.

Jeg er bekendt med, at Direktoratet støtter mit ovennævnte synspunkt, idet mine klienter, der er indehavere af VA 5359/1992 CAPE COUNTRY & fig., i denne ansøgning fik modholdt VA 5108/1992 CAPE COLONY (nu registreret som ovenfor angivet).

Det gøres endvidere gældende, at betegnelsen CAPE COLONY ikke er registrerbart som varemærke, jfr. varemærkelovens § 13 stk. 2 nr. 1 og § 14 stk. 1 nr. 2.

Cape Colony er det tidligere navn på den sydlige provins i Sydafrika, Cape of Good Hope (Kap det gode Håb), nu Cape Province. Til nærmere belysning heraf vedlægges kopi af »Encyclopeadia Brittanica Vol. 4 1953 edition« af siderne 778-788.

Som det er Direktoratet bekendt, har der været sanktioner i Danmark i form af en handelsembargo mod Sydafrika, og denne embargo blev løftet i marts 1992, helt nøjagtigt den 21. marts 1991. For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at handelsembargoen i Sverige mod Sydafrika ikke er løftet, hvorfor sanktioner stadig er i kraft i Sverige.

For fuldstændighedens skyld skal det endvidere bemærkes, at der ikke kan herske nogen som helst tvivl om, at modparten, Jan Kallberg, er i ond tro for så vidt angår betydningen af CAPE COLONY som geografisk betegnelse.

Som det er Direktoratet bekendt, har Jan Kallberg anmeldt ikke mindre end 30 varemærker til registrering, jfr. vedlagte oversigt. Alle disse navne tilkommer sydafrikanske vinproducenter/forhandlere/organisationer, bortset fra et enkelt, der tilhører et britisk selskab.

Det skal endvidere nævnes, at Jan Kallberg har været i Sydafrika, hvor han har besøgt i hvert fald en vinfarm - hvis varemærke han ligeledes har anmeldt som et af de 30 nævnte. Det kan således udelukkes, at mærkerne er tilfældigt valgt ud, hvilket også understreges af det faktum, at Købmandstandens Oplysningsbureau A/S den 23. november 1992 på opfordring har meddelt mit kontor, at »hr. Per Ditmann Pedersen oplyser, at der p.t. undersøges muligheder for oprettelse af et dansk afdelingsagentur for Kehlburg & Mayer med det formål at importere sydafrikansk vin«.

På ovennævnte baggrund skal jeg høfligst anmode om, at VR 10540/1992 CAPE COLONY erklæres ugyldig og ophæves i medfør af de refererede bestemmelser i varemærkeloven....'

Mærkeindehaver har ikke udtalt sig i anledning af indsigelsen.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 28. februar 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

»....I medfør af varemærkelovens § 13, stk. 2, er varemærker, der kan tjene til at betegne bl.a. varens geografiske oprindelse, udelukket fra registrering. I medfør af lovens § 14, nr. 2 er varemærker, som er egnet til at vildlede f.eks. med hensyn til varens geografiske oprindelse, udelukket fra registrering. CAPE COLONY er i følge engelsk/dansk ordbog den historiske betegnelse for Kapkolonien. Betegnelsen CAPE COLONY ses ikke i direktoratets opslagsværker som en eksisterende geografiske betegnelse. Under hensyntagen hertil samt til, at betegnelsen CAPE COLONY efter direktoratets vurdering ikke i al-mindelighed vil blive forbundet med provinsen Cape Province i Sydafrika, findes CAPE COLONY ikke at kunne tjene til at betegne varens geografisk oprindelse. Indsigelsen nedlagt under henvisning til varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 2 kan derfor ikke tages til følge.

To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, når der foreligger mærkelighed og varesammenfald. Der forligger sammenfald af varer omfattet af den foreliggende registrering og indsigers registrering under VR 8858 1991, CAPE COUNTRY. Det er derimod Direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede.

Begge mærker består af to ord, hvoraf det ene - ordet CAPE indgår i begge mærker. Dette ord optræder i flere varemærker omfattende klasse 33. De to mærkers øvrige bestanddele, ordet COLONY henholdsvis ordet COUNTRY, indledes begge med bogstaverne CO og afsluttes med vokalen Y. Imidlertid indebærer ordenes forskellige opbygning, herunder det forskellige antal stavelser, at ordenes udtale adskiller sig væsentlig fra hinanden. Endvidere har begge ord en på dansk velkendt betydning, der yderligere adskiller disse fra hinanden. Efter en samlet vurdering af mærkerne i deres helhed findes disse ikke at ligne hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling er til stede....«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 28. april 1994 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse af 28. februar 1994 omgøres.

I skrivelse af 27. juni 1994 har klageren nærmere begrundet anket og udtalt:

»Indledningsvis fastholdes det, at mærkerne CAPE COLONY/CAPE COUNTRY er forvekslelige udfra et almindeligt varemærkemæssigt synspunkt.

De mest indlysende ligheder er naturligvis de visuelle og auditive, nemlig det forhold, at begge mærker indledes med betegnelsen CAPE.

Erfaringsmæssigt og iflg. teorien er det den indledende del af et mærke forbrugeren fæstner sig ved, og i et tilfælde som det foreliggende, hvor ordet CAPE er ganske langt, består af fire bogstaver og iøvrigt fungerer som et selvstændigt, fra resten af mærket adskilt ord, er det forhold alene tilstrækkeligt til at gøre de to mærker forvekslelige.

De to efterfølgende ord i hvert mærke COUNTRY og COLONY er også selvstændigt forvekslelige.

Dels har de to ord, særlig visuelt, men også auditivt, stærke ligheder og dels har de rent betydningsmæssigt og associationsmæssigt store ligheder.

De visuelle ligheder er indlysende: begge ord indledes med bogstaverne CO og slutter med en usædvanlig vokal, bogstavet Y. Dette betyder også, at lyden og rytmen i de to ord COUNTRY/COLONY er ens, da de har den samme opbygning.

Associationen vil i begge tilfælde gå på noget med »land« idet begge ord betyder eller angiver »land, område, region« eller tilsvarende og COLONY selvfølgelig »koloni«.

Sammenknytningen med ordet CAPE bevirker så, at der rent naturligt ikke vil være nogen forskel rent associationsmæssigt på de to betegnelser, CAPE COUNTRY/CAPE COLONY: Forbrugeren vil opfatte begge betegnelser som angivende Cape re- gionen/området i Sydafrika. Man vil ikke opfatte, at der er nogen forskel i geografiske reference - det er der heller ikke - CAPE COUNTRY eller CAPE COLONY refererer til det samme geografiske område i Sydafrika.

Der er således ingen tvivl om, at de to mærker CAPE COLONY/CAPE COUNTRY er forvekslelige ud fra et varemærkemæssigt synspunkt. Jeg henviser iøvrigt til følgende af Direktoratets ældre afgørelser:

VA 4550/1978 GOLDEN GREEN = VR 0291/1951 GOLDEN DREAM

VA 0728/1981 LA CARPE = VR 2343/1977 LE CRABE

VA 5647/1982 PANSER GÆLLER = VR 0320/1981 PANSER TOP

VA 1609/1971 BIO STRUCTUR = VR 2549/1963 BIO-KUR

VA 0414/1971 DAN-TRAILER = VR DAN-TRANSPORT (brug)

VA 4340/1973 SANT JUAN = VR 0282/1959 SAINT JOHN

Det gøres endvidere gældende, at betegnelsen CAPE COLONY er uegnet til registrering i medfør af Varemærkelovens § 13, idet mærket udelukkende består af angivelser der i omsætningen kan tjene til at betegne varens geografiske oprindelse, således at det fornødne særpræg ikke er til stede.

Direktoratet bemærker i sit afslag af 28. februar 1994 at den geografiske betegnelse CAPE COLONY ikke ses i Direktoratets opslagsværker som en eksisterende geografisk betegnelse.

I den forbindelse vedlægges kopi af siderne 778-788 i værket Encyclopaedia Britannica, hvoraf fremgår at betegnelserne »Colony of Cape« eller »Cape Colony« er selvstændige geografiske betegnelser.

Derudover skal jeg bemærke, at det forhold, at betegnelsen CAPE COLONY ikke optræder som en selvstændig geografisk destination i Direktoratets opslagsværker, ikke kan være afgørende for, om Varemærkelovens regler i § 13 finder anvendelse. Loven nævner, at et mærke, som udelukkende består af tegn eller angivelse, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens geografiske oprindelse ikke kan registreres. Det afgørende kriterium er således, om mærket udelukkende betegner en vares geografiske oprindelse, ikke om den geografiske destination forefindes i den ene eller den anden ordbog. Masser af geografiske »område« betegnelser vil måske ikke kunne forefindes i et geografisk opslagsværk, og masser vil forefindes, uanset at de ikke betegner præcis en by, en skov, et bjerg el.lign., men er en mere »flydende« angivelse. Betegnelser som »sydfyn«, »nordsjælland« osv. betegner ikke en fuldstændig afgrænset geografisk angivelse, men vil dog utvivlsom være registreringsuegnede i medfør § 13. Sådanne betegnelser vil man muligvis kunne slå op i nogle opslagsværker og ikke i andre, men det ændrer ikke det faktum, at der er tale om, at det er et ord der »udelukkende består af tegn eller angivelser der i omsætningen kan tjene til at betegne varens geografiske oprindelse.«

Ordet CAPE alene angiver en geografisk oprindelse, uanset om det er kombineret med PROVINCE, REGIO, COLONY osv. og derfor er sammensætningen CAPE COLONY, jf. ovenfor, registreringsuegnet i medfør af Varemærkelovens § 13.

Endelig gøres det gældende, at VR 10540/1992 CAPE COLONY er vildledende i medfør at Varemærkelovens § 14, stk. 1, no. 2, idet der ikke er overensstemmelse mellem den geografiske angivelse, Sydafrika, og indehaveren, der er svensk.

Direktoratet bemærker, at betegnelsen CAPE COLONY iflg. Direktoratets vurdering, ikke i almindelighed vil blive forbundet med provinsen Cape Province i Sydafrika. Det fremgår ikke, på hvilken baggrund Direktoratet støtter sin vurdering, men min vurdering ville være den modsatte: CAPE COLONY eller en hvilken som helst andet geografisk orienteret kombination hvori ordet CAPE indgår, vil få forbrugeren til at tro, at de pågældende varer stammer fra Cape provinsen (Cape området i Sydafrika). Der kan således ikke være tvivl om betegnelsen CAPE COLONY regi-streret med en svensk indehaver vil være vildledende i medfør af Varemærkelovens § 14, stk. 1, no. 2.

Sammenfattende skal det således høfligst henstilles, at Direktoratets afgørelse af 28. februar 1994 omgøres, således at registreringen VR 10540/1992 kendes ugyldig i medfør af Varemærkelovens §§ 13-14-15, idet betingelserne herfor synes at være til stede.'

Mærkeindehaver har ikke udtalt sig i anledning af anken.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 23. januar 1996.

For klageren (indsigeren) mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen.

Varemærkeindehaveren gav ikke møde.

Klageren anførte i overensstemmelse med de skriftlige indlæg, at der foreligger manglende særpræg efter varemærkelovens § 13 og vildledning efter varemærkelovens § 14, idet CAPE COLONY er en geografisk oprindelsesbetegnelse og i øvrigt er forvekslelig med indsigers mærke CAPE COUNTRY, jf. varemærkelovens § 15. Ankenævnet skal udtale: Med bemærkning, at det anfægtede mærke ikke findes at indeholde en aktuel geografisk betegnelse og i øvrigt af de af Direktoratet anførte grunde bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen S. Gulmann

Officielle noter

Indsigelsessag