Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter den nedlagte indsigelse fra musikgruppen U2 blev taget til følge, og registreringen erklæret ugyldig. Indsigelsen var nedlagt under henvisning til utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til musikgruppens varemærke U2.

Ankenævnet henviste i sin kendelse til Patentdirektoratets begrundelse.

Den fulde tekst

Varemærket U 2 SOCK (figurmærke) kunne ikke registreres efter indsigelse fra musikgruppen U2.


År 1996, den 25. april afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

 

                   KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 61/94:       Klage fra 

                   Martin E. Nielsen, 

                   Haderslev 

                   v/Advokatfirmaet Svend Boll 

                   & N. Bisgaard-Frantzen, 

                   Sønderborg 

                     over 

                   Patentdirektoratets afgørelse 

                   af 23. september 1994 vedrø- 

                   rende gyldigheden af varemærke 

                   registrering VR 0069 1993 

                   efter indsigelse fra 

                   Not Us Limited, 

                   Irland 

                   v/Patentbureauet 

                   Hofman-Bang & Boutard A/S. 

Den 16. januar 1992 indleverede klageren, Martin E. Nielsen v/advokatfirmaet Svend Boll & N. Bisgaard-Frantzen en ansøgning om registrering af varemærket U 2 SOCK (figurmærke) for alle varer i klasse 25. Varemærket blev registreret den 1. januar 1993. Den 3. februar 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 5. april 1993 nedlagde Hofman-Bang & Boutard A/S på vegne Not Us Limited, Irland, indsigelse imod registreringens gyldighed.

I skrivelse af 7. juni 1993 fremsendte indsiger forskellige bilag og udtalte:

»I fortsættelse af vor indsigelsesskrivelse af 5. april 1993 skal vi hermed henvise til vedlagte bilag 1) hvoraf fremgår, at brug af varemærket U2 for t-shirts har fundet sted i 1992, jvf. de med kryds mærkede varer på bilaget. Betegnelsen under titelkolonnen angår det figurlige motiv, der er anført på t-shirten.

Som bilag 2) vedlægges fakturakopi af 25. maj 1993 hvoraf fremgår, at U2 stadig er i brug for de med kryds markerede varer.

Det gøres endvidere gældende, at varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse, idet vor klients varemærke U2 er et vitterlig kendt varemærke her i landet for U2 musikgruppen. Vi henviser her til bilag 3), som gengiver en af musikgruppens CD'er.

Til orientering vedlægger vi endvidere bilag 4), som er en nylig omtale af U2 i amerikansk dagspresse.

Vi er imidlertid af vor klient blevet informeret om, at denne for så vidt angår varer der henføres til klasse 25 har skiftet distributør flere gange de sidste par år, og dette forhold har derfor forsinket indsamlingen af yderligere dokumentation for brug af U2 for varer i klasse 25.

Vi anmoder derfor Direktoratet om at tilstille os en yderligere frist på 2 måneder til at fremsende yderligere dokumentation for brug samt yderligere dokumentation for, at vor klients mærke er vitterlig kendt her i landet.«

Klageren udtalte i skrivelse af 17. juni 1993 som følger:

»I fortsættelse af Deres skrivelse af 11. juni 1993 kan jeg oplyse, at jeg ikke finder at der er behov for at meddele Hofman-Bang & Boutard A/S yderligere frist på at fremskaffe dokumentation m.v.

Såvidt jeg kan skønne er indsigelsen fra indsigeren fremkommet efter indsigelsesfristens udløb og en yderligere udsættelse på indhentelse af materiale, vil forøge min klients usikkerhed/forringelse af distribueringsmulighederne m.v. vedrørende det omhandlede figurmærke.

Jeg har endvidere bemærket, at der i det fremsendte materiale ikke er nogen egentlig sammenhæng mellem indsigeren »Not Us Limited«, Irland og angivelsen på det fremlagte materiale.

Min klients anmeldelse af figurmærket er fremsendt og modtaget i Patentdirektoratet den 16. januar 1992, hvilket tidspunkt ligger forud for dels datoen i de nu fremkomne bilag og dels datoen i bilag 2.

Med hensyn til bemærkninger om varemærke lovens § 15, stk. 4, gøres det på det foreliggende gældende, at den anførte popgruppe, ikke er »vitterlig kendt« her i landet i den i artikel 6b i pariserkonventionens angivne betydning.'

Vedrørende påstanden om for sen nedlæggelse af indsigelsen skrev Patentdirektoratet den 9. juli 1993 følgende til klageren:

»I brev af 30 jun 1993 har De i fortsættelse af direktoratets brev af 29 jun 1993 fastholdt, at indsigelsen fra Hofman-Bang & Boutard A/S på vegne Not Us Limited, Irland, er fremkommet for sent til Patentdirektoratet.

De skriver, at indsigelsen er udarbejdet efter fristens udløb, og at den omstændighed, at 2-månedersfristen udløber en lørdag ikke medfører, at der yderligere bliver »1 arbejdsdag« til at udarbejde indsigelsen og fremsende denne.

I den anledning kan direktoratet oplyse, at det fremgår af direktoratets modtagelsesstempel på indsigelsen, at denne er kommet frem til direktoratet den 05 apr 1993. Registreringen var offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 03 feb 1993, og fristen udløb således lørdag den 03 apr 1993.

Da indsigelsen er kommet frem til Patentdirektoratet den første søgnedag efter fristens udløb, nemlig mandag den 05 apr 1993, betragtes indsigelsen rettidigt nedlagt.

Indsigelsen vil derfor blive realitetsbehandlet af Patentdirektoratet.'

Indsigeren sendte med skrivelser af 30. og 31 august 1993 mere dokumentationsmateriale og begrundede indsigelsen yderligere som følger:

»Det registrerede varemærke VR 69-1993 består af bogstaverne U2 i figurlig udformning og ordet SOCKS«(S) ligeledes i figurlig udformning. Det fremtrædende og markante mærkeelement er U2 og udgør således den væsentligste del af mærket. VR 69-1993 er ansøgt den 16. januar 1992. Før denne dato var vor klients mærke allerede både velkendt her i landet og vitterligt kendt, således at brugen af det under VR 69-1993 registrerede mærke og opretholdelse af registrering vil udgøre en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til vor klients varemærke U2 .

I brev af 17. juni 1993 har registreringshaver med rette bemærket, at der ikke klart er redegjort for relationen mellem musikgruppen U2 og indsiger, Not Us Limited, og vi skal derfor oplyse, at gruppen U2, der er dannet af og stadig består af personerne Adam Clayton, Paul Hewson, Larry Mullen og David Evans har overdraget alle rettigheder herunder brugs- og varemærkerettighederne til selskabet Not Us Limited. Vi henviser til den som bilag A vedlagte Declaration af 16. august 1993. De fire ovennævnte personer ejer i øvrigt 25% af aktierne Not Us Limited. Deklarationen af 16. august 1993 er underskrevet for notar og på vegne Valbella Trust Company, der er company secretary for Not Us Limited og derfor indestå for oplysningernes rigtighed. Om nødvendigt kan det dokumenteres, at Valbella Trust Company er company secretary for Not Us Limited.

Vi anmoder Direktoratet om at lægge det til grund for afgørelsen, at vor klients varemærke er vitterligt kendt og velkendt her i landet, således at brugen og varemærkeregistreringen af U2 SOCK'(S) vil udgøre en utilbørlig udnyttelse af brugen af vor klients varemærkes goodwill.

Som dokumentation for at U2 er vitterligt og velkendt her i landet henviser vi til dokumentationen, som vedlægges som bilag 1-19.

Til den vedlagte dokumentation 1, der er en kopi af U2 World Service Magazine »Propaganda« nr. 16, skal vi særligt bemærke følgende. Eksempelvis indeholder magasinet på siderne 30 og 31 artikler, der gengiver samarbejdet mellem Amnesty International og U2. Endvidere er der på siderne 32, 34, 35 og 36 gengivet adresser på personer i hele verden, som søger pennevenner og andre fans af U2. Specielt bemærkes på side 35, tredje spalte fra venstre nederst, at også en i Silkeborg er optaget på listen.

Bilag 2-13 består af presseomtale fra lokalaviser og landsdækkende aviser. Presseklippene er indsamlet i 1993, men det ville være utænkeligt, at en koncert i Danmark i 1993 skulle medføre en så massiv pressedækning uden at U2 allerede har været særdeles velkendt mange år i forvejen endog helt tilbage til 1982, hvor gruppen havde sin første koncert her i landet på Roskilde Festivalen. Det vil også af presseklippene fremgår, at også landsdækkende TV har bragt indslag i nyhedsudsendelser om gruppen og uddrag fra den i juli afholdte koncert. Vi skal endvidere fremhæve nogle eksempler på, at U2 er uhyre velkendt. Det fremgår således af bilag 2, at mange kendte danske navne inkl. Kronprins Frederik overværede koncerten. Vi har i de forskellige bilag fremhævet nogle afsnit med gult, således omtale af U2 som »verdens største rockband« (se f.eks. bilag 5).

Bilag 14 er en oversigt over U2 udgivne CD'ere, hvor også den varemærkemæssige brug af U2 på omslagene bemærkes. Det sidst nævnte fremgår ligeledes af bilag 15, som er pladeanmeldelser af den af U2 seneste udgivne CD ZOOROPA. Disse pladeanmeldelser har fået spalteplads i lokale og landsdækkende dagblade, således som det fremgår af bilagene.

Vi skal endvidere henvise til, at varemærket U2 er brugt varemærkemæssigt i forbindelse med varer i klasse 25, hvilket bl.a. fremgår af bilag 16. I de udklip, der er gengivet på bilag 16 A er annoncerne klippet ud af firmaet Apple Copenhagen's katalog fra 1991, 1992 og 1993. I den vedlagte kopi af kataloget fra 1991 vil De bemærke, at der i kataloget er klippet afbildninger f.eks. skuldermærker. Det er det, der er klistret op på bilag 16 A.

Denne fremgangsmåde skyldes, at der ikke findes flere eksemplarer af kataloget fra 1991, hvorfra der kopieres. Derimod findes der vedlagt kopier af katalogerne fra 1992 og 1993 henholdsvis bilag 17 og 18.

I bilag 18 gør vi specielt opmærksom på kopi af side 11, hvor der er en grafisk gengivelse af en kasket påtrykt U2, U2 skuldermærker på side 36, U2 rygmærker side 38, U2 flag til tøj på side 9.

Bilag 19 viser brugen af u2 som varemærke på en kopieret T-shirt samt faktura fra august 1993 for indkøb af samme T-shirt.

Det må herefter anses for dokumenteret, at U2 er et vitterligt kendt varemærke, og at det er velkendt her i landet. Denne berømmelse, som U2-gruppen har opnået er det relevant at udstrække til varer, som gøres til genstand for merchandising netop på grund af berømmelsen. Det drejer sig især om varer i klasse 25, herunder navnlig T-shirts men også sådanne varer, som der er dokumenteret brug af U2 som varemærke for, nemlig kasketter, skuldermærker, mærker til påsyning på tøj m.v.

Opretholdelse af VR 69-1993 som en gyldig varemærkeregistrering vil derfor skade det renomme, som U2 har oparbejdet og vil begrænse deres muligheder for selv at udnytte den oparbejdede goodwill f.eks. gennem licenstager.'

Klageren kommenterede det fremsendte dokumentationsmateriale i skrivelse af 17. september 1993 og udtalte:

»I fortsættelse af Deres skrivelse af 2. september 1993 kan jeg oplyse, at jeg ikke på det foreliggende finder nogen dokumentation for, at mærket U2 før den 16. januar 1992 var velkendt og vitterligt kendt her i landet, og således at en registrering af min klients varemærke derved på utilbørlig måde skulle udnytte den goodwill, der måtte være på ansøgningstidspunktet.

Jeg bestrider, at den fremlagte dokumentation på det foreliggende kan bringes i anvendelse, idet der dels er tale om publikationer, der i tid ligger efter den 16. januar 1992, og den omstændighed, at gruppen U2 i den seneste periode har opnået en ikke uvis popularitet, kan ikke medføre, at man derved får rettigheder til navnet U2 på et tidspunkt, hvor gruppen var ukendt eller muligvis alene var kendt af et fåtal af musiklyttere.

En stor del af materialet er udateret og der foreligger ikke nogen dokumentation for, hvorvidt de pågældende plakater m.v. har været distribueret i Danmark, herunder distribueret på en sådan måde, at de har været velkendt på en måde, at dette skulle være til hinder for min klients registrering.

Jeg beder Dem opfordre indsigeren til at fremskaffe nærmere dokumentation for udbredelsen af det pågældende materiale vedrørende U2 i Danmark forud for den 16. januar 1992.«

Indsiger fremsendte med skrivelse af 29. november 1993 yderligere dokumentationsmateriale og kommenterede materialet som følger:

»Vi henviser til brev af 17. september d.å. fra registreringshaver, hvori denne bestrider, at det indsendte materiale dokumenterer, at U2 forud for den 16. januar 1992 var vitterligt kendt og velkendt her i landet og desuden udbeder sig yderligere dokumentation forud for den 16. januar 1992.

Det glæder os derfor at fremsende yderligere materiale i form af vedlagte bilag nr. 21 - 44.

Bilag 21 - 38 viser en massiv presseomtale af U2 i tiden fra den 23. november 1991 til den 9. januar 1992. Bilag 39 til 42 viser fortsat omtale i landsdækkende medier umiddelbart i forlængelse af den omtale, der er vist i de foregående bilag 21 til 38. Det er bemærkelsesværdigt, at anmeldelsen af U2 Socks er indleveret den 16. januar 1992 netop efter denne massive presseomtale om U2 og efterfølgende enorme popularitet. Vi gør specielt opmærksom på bilag 37, der viser, at U2 er nummer 11 på Danmarks Radios P3 top 20-liste, - hitlisten er offentliggjort den 6. januar 1992 i Viborg Stifts Folkeblad - og vi henviser endvidere til bilag 42, der dokumenterer, at U2 den 2. maj 1992 er rykket op på tredjepladsen på listen over »De Tyve Tykke«. På tidspunktet for indleveringen af u2 Socks anmeldelsen den 16. januar 1992 er der således ingen tvivl om, at U2 er overordentligt kendt her i landet.

Af bilag 43 fremgår det, at der i Danmark er solgt albums med U2 musikudgivelser siden november 1980. De globale tal fremgår af de i bilag 44 viste oversigter, og af kopierne af de omtalte CD'er fremgår det, at U2 er brugt varemærkemæssigt. Fotogengivelserne på CD'erne er tilsvarende på LP'erne.

Registreringshaver har blandt andet bedt om yderligere dokumentation for brug af U2 for plakater i Danmark. Det er dog vor opfattelse, at det allerede indsendte materiale med al tydelighed dokumenterer, at U2 er vitterligt kendt og velkendt her i landet på indleveringsdagen for U2 Socks ansøgningen. Selve ansøgningsdatoen for U2 Socks bekræfter, at der er tilstræbt en utilbørlig udnyttelse af den good-will, der er knyttet til varemærket U2 skabt på basis af gruppen U2's musik. Da modparten imidlertid har udbedt sig dokumentation for så vidt angår plakater, skal vi oplyse, at vore klienter skiftede distributør for et par år siden for fremover selv af distribuere plakater via eget selskab i Danmark. Den tidligere distributør har erklæret at ville sende dokumentation for salg af plakater i Danmark fra 1984 og frem til samarbejdet blev afbrudt, men da vi endnu ikke har modtaget det lovede materiale, forbeholder vi os for god ordens skyld ret til at efterindlevere dette, når det kommer os i hænde.'

Den 21. marts 1994 skrev indsigeren endvidere følgende til Patentdirektoratet:

»Til yderligere dokumentation for velkendtheden af varemærket U2 vedlægges kopier af forsiden af Time Magazine fra april 1987 tillige med artiklen om U2 i den nævnte udgivelse.

Time Magazine distribueres over det meste af verdenen herunder også i Danmark, hvor det uden tvivl er meget kendt. Magasinet markedsføres her i landet dels via detailsalg og dels via abonnementsalg.

Vi kan oplyse, at Time International Inc. overfor os har oplyst, at Time har været solgt i detailhandelen i Danmark side 1940. I 1987 blev der til Danmark solgt ca. 8000 eksemplarer om ugen af Time Magazine, og antallet er på nuværende tidspunkt ca. 7000 eksemplarer om ugen. Disse tal kan om nødvendigt dokumenteres.

Vi beder venligst Patentdirektoratet om at tage vedlagte dokumentation i betragtning i ovennævnte sag.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 23. september 1994 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

»Indledningsvis bemærkes, at den foreliggende indsigelse, der er påført modtagelsesstempel i direktoratet den 05 apr 1993 anses for indgivet rettidigt i henhold til varemærkelovens § 23, stk. 1, selv om fristen for nedlæggelse af indsigelsen udløb den 03 apr 1993. Denne dag var en lørdag, og direktoratet har således først haft mulighed for at modtage indsigelsen på første åbningsdag herefter, mandag den 05 apr 1993. Der kan i den forbindelse henvises til Forvaltningsret, 1. udg., 1994 af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. p. 642, hvorefter det normalt antages, at en klagefrist, der udløber en lørdag eller en søn - eller helligdag, forlænges til førstkommende hverdag. At dette er direktoratets praksis fremgår også af Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, 1. udg., 1994 af Knud Wallberg og Mogens Koktvedgaard, note 7 til § 23.

Betegnelsen U2 er navnet på en musikgruppe hjemhørende i Irland. Det indsendte materiale viser, at denne gruppe har udgivet musikværker kontinuerligt siden 1980. Af det indsendte materiale vedrørende omtale af gruppen i danske medier ses, at gruppen har optrådt på Roskilde-Festivalen i 1982 samt fået en omfattende presseomtale i november/december 1991 i forbindelse med udgivelsen af pladen »Achtung Baby«. Gruppen fik ligeledes en omfattende presseomtale i forbindelse med gruppens optræden på Gentofte Stadion i København i juli 1993 under gruppens »ZOOROPA«-turne, der bl.a. omfattede optræden i Europa. Pladen »ZOOROPA« er ligeledes udgivet i juli 1993. For så vidt angår omtale i fremmedsprogede medier er bl.a. indsendt kopi af TIME MAGAZINE, april 1987, hvor gruppen U2 er afbilledet på forsiden og omtalt inde i bladet, samt af tidsskriftet PROPAGANDA, U2 WORLD SERVICE MAGAZINE fra foråret 1992, der bl.a. indeholder adresser på personer i mange lande, der ønsker U2-interesserede pennevenner.

Der er indsendt kopi af omslag fra de plader og videofilm m.v., som gruppen har udgivet siden 1980, og hvorpå betegnelsen U2 forekommer. Endvidere er indsendt oplysninger om salgstal herfor såvel i Danmark som globalt. Det fremgår endvidere af det indsendte materiale, at U2-gruppens plade Achtung Bany lå på Danmarks Radios P 3 TOP 20-liste over mest solgte plader i januar 1992, hvor den ansøgning, der har ført til den foreliggende registrering blev indleveret.

Der er ligeledes indsendt kopi af dansksprogede brochurer og bestillingssedler fra 1992 og 1993 fra APPLE APPLE Rock Shop, København for bl.a. plakater, skuldermærker, T-shirts, plakatflag, rygmærker og kasketter, hvorpå betegnelsen U2 forekommer, samt oplysning om solgte effekter i 1991. Endvidere er indsendt kopi af fakturaer fra danske forhandlere fra dec 1991, jan og juli 1992 samt feb 1993 vedrørende U2-T-shirts.

Efter direktoratets opfattelse må navne på musikgrupper opfattes som forretningskendetegn, der nyder beskyttelse mod registrering af forvekslelige mærker i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2. Hertil kommer, at disse navne er et naturligt varemærke for musikgruppers hovedvirksomhed, musikudøvelse. U2-musikgruppens hovedvirksomhed er udgivelse af musikalske værker på forskellige medier samt musikalsk underholdning iøvrigt, men gruppens virksomhed udstrækker sig endvidere til salg af varer som led i salgsfremmende foranstaltninger (mercandising), hvilket naturligt knytter sig til denne form for hovedvirksomhed. Det drejer sig bl.a. om salg af T-shirts, kasketter og plakater, hvorpå gruppens navn og eventuelt et fotografi figurerer som dekoration.

På basis af det indsendte materiale, må det lægges til grund, at betegnelsen U2 på det tidspunkt, da ansøgningen om registrering af det foreliggende varemærke blev indleveret, blev benyttet her i landet og havde opnået kendetegnsfunktion for U2-musikgruppens virksomhed. Det indsendte materiale viser endvidere, at musikgruppen U2 efter dette tidspunkt fortsat har været aktiv, samt at gruppen var og fortsat er meget kendt såvel her i landet som globalt.

En anden erhvervsdrivendes benyttelse af en lignende betegnelse for varer og tjenesteydelser, der kan henføres til musikgruppens virksomhedsområde, findes derfor at kunne fremkalde forveksling med denne musikgruppes virksomhed.

Det under VR 69 1993 registrerede varemærke U2 SOCK(S) omfatter samtlige varer i klasse 25. Denne varegruppe omfatter beklædningsgenstande, og disse er hyppigt anvendt som led i merchandising. Da mærkebestanddelen SOCK(S) for denne vareklasse må opfattes som beskrivende, er betegnelsen U2 særligt iøjnefaldende i mærket. Efter en samlet vurdering af sagen findes det netop registrerede mærke således at kunne forveksles med kendetegnet for U2-musikgruppens virksomhed, hvorfor mærket findes udelukket fra registrering i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

Den nedlagte indsigelse tages således til følge og registreringen erklæres ugyldig i henhold til varemærkelovens § 23, stk. 3.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 19. oktober 1994 indbragt for Patentankenævnet.

Klageren har nedlagt følgende påstande:

»1. Den af indsigere i sin tid fremsendte indsigelse er fremkommet for sent.

Fristen udløb den 3. april 1993, men indsigelsesskrivelsen er dels dateret den 5. april 1993 og dels modtaget den 5. april i Patentdirektoratet. Indsigelsen er ikke udarbejdet indenfor indsigelsesfristens udløb, ligesom indsigelsen i iøvrigt ikke kan betragtes som værende fremkommet rettidigt inden for den fastsatte frist. Indsigelsen skal være fremme senest den nærmest forudgående hverdag ved arbejdstids ophør, såfremt indsigelsesfristen iøvrigt udløber en lørdag/søndag. Det er muligt, at en indsigelse, der kommer frem en lørdag, og først registreres den næstfølgende hverdag er rettidig, men i så tilfælde er indsigelsesskrivelsen også udfærdiget inden for fristens udløb. I nærværende tilfælde er indsigelsesskrivelsen udarbejdet efter indsigelsesfristens udløb og en udløbsdag på en lørdag/søndag, kan ikke medføre at indsigeren får en ekstra hverdag efter fristens udløb.

2. Den af indsigeren anførte brug af mærket, har ikke været af et sådant omfang og en sådan udbredelse, at mærket har vundet beskyttelse i forhold til ansøgerens rettighed efter klasse 25.

Indsigeren har alene forud for andrageren anvendt mærket sporadisk, og alene i isoleret sammenhæng som musikgruppe. Musikgruppens mulige store presseomtale i juli 1993 ligger efter andragerens varemærkeregistrering. Gruppens optræden i Danmark i 1992 og tidligere betinger ikke en sådan udbredelse. Andragerens mærke er registreret i klasse 25. Der ses ikke dokumenteret nogen synderlig anvendelse af musikgruppens mærke på varer i klasse 25 iøvrigt og indsigerens brug af U2, forså vidt angår klasse 25, ses ikke at have noget omfang af betydning, og ikke en betydning, der har fortrinsret frem for andragerens registrering.«

Indsigeren har ved skrivelse af 24. marts 1995 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført:

»I anledning af at indehaveren af VR 00.069 1993 U2 Socks figurmærke v/advokat Svend Boll, advokatfirmaet Svend Boll og N. Bisgaard-Frantzen, Sønderborg har klaget over Patentdirektoratets afgørelse af 23. september 1994 af den indsigelse vi nedlagde på ovennævnte klienters vegne mod registrering af VR 00.069 1993s gyldighed, skal vi hermed imødegå klagen, idet vi påstår, at klagen ikke tages til følge og følgelig at Patentdirektoratets afgørelse stadfæstes.

Klagen angår dels spørgsmålet om indsigelsen mod VR 00.069 1993 U2 Socks er rettidigt indgivet og dels om Direktoratets afgørelse af, om den brug, der er gjort af U2 , er af sådan omfang, at den er til hindring for endelig registrering af VR 00.069 1993 figurmærket.

For så vidt angår spørgsmål, om indsigelsen er blevet rettidigt nedlagt, skal vi henvise til Direktoratets begrundelse for, at anse indsigelsen for nedlagt i tide.

Det er således vor opfattelse, at Direktoratets praksis i overensstemmelse med almindelig retsgrundsætninger, om at en frist, der falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes til den følgende hverdag.

Vi henviser f.eks. yderligere til Justitsministeriets pantebrevsformular A. Specielt for det immaterielle retsområde kan vi henvise til den meget vigtige Pariserkonvension, som Danmark også har tiltrådt, der i artikel 4,C nr. 3 udtrykker grundsætningen »if the last day of the period (1) prioritetsperiode) is an official holliday, or a day, when the office is not open for the filing of applications in the country, where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day«.

For så vidt angår klagerens andet anbringende, om at den brug, der er gjort af U2 for varer i klasse 25 lige såvel som kendskabet til U2 forud for ansøgningsdagen af VR 00.069 1993 den 16. januar 1992 ikke er af sådan en karakter, at varemærkeregistrering af klagerens U2 Socks figurmærke i klasse 25 skal hindres, skal vi principielt henvise til Direktoratets vurdering af den indsendte dokumentation og Direktoratets konklusion herpå.

Den juridiske bedømmelse, af om brugen af U2 er af sådan karakter, at registrering af U2 Socks figurmærke kan hindres må ske på basis af alle relevante forhold, navnlig og især den bekendthedsgrad - berømmelse - som U2 allerede var genstand for, da ansøgningen om U2 Socks blev indleveret den 16. januar 1992.

Det er sådan en konstatering af denne velkendthed forud for den 16. januar 1992, der er relevant for vurderingen af, om det berømte kendetegn/mærke behøver at tolerere registrering og brug af forvekslelige varemærker. Direktoratets afgørelse af, at U2 Socks figurmærke er forvekslelig med U2 må lægges til grund.

Af det materiale, der allerede er indsendt i forbindelse med indsigelsessagen, fremgår det, at:

1. I tiden fra november 1980 til november 1991 er der i Danmark solgt musikalbums (CDere, LPere etc.) og singles i et antal på 560.456 stk., altså langt over en halv million stk. fordelt på ni forskellige musikudgivelser. Vi henviser til bilag 1.

2. På verdensplan er der i perioden oktober 1980 til 31. marts 1992 solgt ca. 25,5 millioner eksemplarer af gruppens musikudgivelser. Vi henviser her til bilag 2.

3. Vi henviser til kopi af forside af Time Magazine fra april 1987 tillige med artiklen om U2 i den nævnte udgivelse. Den nævnte udgivelse har også været kendt i Danmark, idet Time International, Inc. overfor os har oplyst, at i 1987 blev der til Danmark solgt ca. 8000 eksemplarer om ugen af Time Magazine og at antallet solgte eksemplarer på nuværende tidspunkt er 7000 eksemplarer om ugen. Vi henviser til den nævnte forside med artikel, der er vedlagt som bilag 3.

4. I en kopi af U2 World Service Magazine »Propaganda«, nr. 16, fra foråret 1992 skal vi specielt bemærke, at der på side 30 og 31 er gengivet samarbejde mellem Amnesty International og U2 . Endvidere er der på siderne 32, 34, 35 og 36 gengivet adresser på personer i hele verden, som søger pennevenner og kontakt med andre fans af U2 . Specielt bemærkes side 35 3. spalte fra venstre side nederst, at også en person i Silkeborg er optaget på listen. Vi henviser til bilag 4.

5. Der vedlægges danske presseudklip og dansk presseomtale af U2 og deres pladeudgivelser o.lign. i tiden fra den 23. november 1991 til juli 1993, som bilag 5.

Det bemærkes især, at der er massiv presseomtale i tiden fra den 23. november 1991 til den 9. januar 1992. Dette fremhæves fordi, ansøgningen for registrering af U2 Socks er indleveret den 16. januar 1992 netop i tilknytning til den massive presseomtale af U2 .

Vi henviser i den forbindelse endvidere til bilag mærket nr. a, der viser, at U2 er nr. 11 på Danmarks Radios P3 top 20 hitliste, hvilken hitliste er offentliggjort den 6. januar 1992 i Viborg Stiftsfolkeblad, og vi henviser yderligere til bilag mærket nr. b, der dokumenterer, at U2 den 2. maj 1992 er rykket op på 3. pladsen på listen over »de tyve tykke«. På tidspunktet for indleveringen af U2 Socks -anmeldelsen, er der således ingen tvivl om, at U2 er overordentligt populær og velkendt her i landet.

6. Bilag nr. 6 dokumenterer, at U2 her i landet p.g.a. kendtheden afsætter varer (merchandising), som typisk købes som memorabilia, og som led i salgsfremmende foranstaltninger. Det drejer sig f.eks. salg af t-shirts, kasketter og plakater, hvor U2 er gengivet evt. sammen med elementer fra et pladeomslag.

På basis af den dokumentation, der er indsendt til Patentdirektoratet og den, der er vedlagt i ovennævnte bilag 1-6, må det lægges til grund, at betegnelsen U2 den 16. januar 1992 havde opnået kendetegnsfunktion.

Dokumentationen viser endvidere, at U2 også efter ansøgningstidspunktet for U2 Socks fortsat har været i brug og at gruppen stadig er meget kendt her i landet såvel som på verdensplan. Vi kan supplere med oplysninger om, at Magasin, Kongens Nytorv, oplyser i marts 1995, at deres bogafdeling har tre bøger om U2 til henholdsvis 140, 165 og 95 kroner. Bøgerne udkom i 1993. Bogen til 95 kroner suppleres jævnligt i portioner af 10 stk. af gangen, dvs. salget og populariteten fortsætter, idet bogafdelingen oplyser, at U2 »det må være en gruppe, snart sagt alle og enhver har hørt om«.

Bestemmelsen i varemærkelovens §15, stk. 4 nr. 2 medfører, at et varemærke ikke kan registreres, hvis der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre mærke.

Den ovennævnte dokumentation er efter vor opfattelse og også efter Direktoratets opfattelse således tilstrækkeligt til, at denne kendetegnsret kan tillægges U2 overfor lignende mærker for varer og tjenesteydelser, der hører til U2 s virksomhedsområde, d.v.s. ikke alene musikgivelser, koncertoptræden men også bl.a. til varer i klasse 25.

På basis af det ovenstående skal vi anmode Patentdirektoratet om at stadfæste Patentdirektoratets afgørelse.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 30. januar 1996.

Klageren (mærkeindehaver) gav ikke møde.

For indsigeren mødte cand.jur. Jytte Targas, som havde lejlighed til at udtale sig.

Ankenævnet skal udtale:

I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet brugen af figurmærket U2 SOCK vil medføre en utilbørlig udnyttelse af renommeet for det af musikgruppen U2 benyttede kendetegn, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen J.C. Warnich-Hansen

Officielle noter

Indsigelsessag.