Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2001

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang om året, og som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 10. marts 1998 (lov om leje) og lovbekendtgørelse nr. 166 af 10. marts 1998 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene) med senere ændringer. Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 om ændring af lov om leje og forskellige andre love er endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

I lov om leje af erhvervslokaler m.v., jf. lov nr. 934 af 20. december 1999, er i § 69, stk. 3, fastsat et påkravsgebyr i 1999-niveau, som skal reguleres én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 11. februar 1999, og i § 86 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., jf. bekendtgørelse nr. 372 af 19. juni 1998, fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2000 fremgik af By- og Boligministeriets vejledning nr. 139 af 8. september 1999 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2000.

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 1999 er følgende:

1994-95 0,7 pct.

1995-96 2,0 pct.

1996-97 1,3 pct.

1997-98 2,4 pct.

1998-99 1,5 pct.

1999-2000 1,9 pct.

Ved opregulering fra 2000-niveau til 2001-niveau anvendes 3,5 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2000 (det uafrundede beløb) afrundes det pågældende beløb til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2001

De i lejeloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2001 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 33 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 114 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 114 kr.

4) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 114 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 11.406 kr.
Maksimum for godtgørelse: 34.217 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.281 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 17 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 73 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 114 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2001

De i boligreguleringsloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2001 til følgende:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.656 kr.
Beløb pr. lejemål: 189.405 kr.

2) Beløbsgrænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 73 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 145 kr.

4) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 107 kr.

5) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 121 kr.

6) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

7) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

8) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

De under punkterne 6) - 8) nævnte beløb for 2000 (uafrundet) reguleres til 2001-niveau med 3,5 pct.

Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af de under 6) - 8) nævnte beløb til og med 2000 henvises til vejledning nr. 139 af 8. september 1999 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene m.fl., samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2001 til 257 kr.

4. Erhvervslejelovens beløb for 2001

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2001 til 114 kr.

5. Den almene lejelovs beløb for 2001

De i den almene lejelov angivne beløb fastsættes pr. 1. januar 2001 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 107 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 107 kr.

6. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Nedennævnte beløb og beløbsgrænser anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2001:

Godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 86, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 5.857 kr.
Maksimum for godtgørelse: 40.997 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.341 kr.

By- og Boligministeriet, den 5. september 2000

Margrete Pump

Redaktionel note
  • (*1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Ministerialtidende hæfte nr. 16, den 02.10.2000.