Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2001

 

1. Reguleringsprocent til brug for opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte.

I henhold til § 3, stk. 2, i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte opreguleres husstandsmedlemmernes personlige indkomst, som noteret af kommunen i boligstøttesagen den 1.december 2000 ved den årlige omregning af boligstøtten pr. 1. januar 2001 med en procentsats, som er fastsat i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2001. Til brug for opregulering af 2000-indkomster til 2001-indkomster er der fastsat en opreguleringsprocent for pensionister på 3,2 og for andre på 3,0.

2. Beboerindskudslån - grænsebeløb for 2001.

Efter reglerne i § 56 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, beregnes et grænsebeløb for ydelse af beboerindskudslån. På baggrund af oplysninger fra Socialministeriet om pensionen for 2001 kan grænsebeløbene beregnes til 156.240 kr. for lejligheder og 106.949 kr. for enkeltværelser.

3. Grænsen for ophør af rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån, ydet før 1. januar 1993.

For beboerindskudslån, som er ydet før 1. januar 1993, gælder en indkomstgrænse, som medfører ophør af rente- og afdragsfrihed, jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 82 a i den fra 1. januar 1993 gældende lov om individuel boligstøtte. Denne grænse svarer til den indkomstgrænse, der indtil udgangen af februar 1999 var gældende for opgørelse af grænsebeløb ved beregning af boligydelse efter den dagældende lov om individuel boligstøtte. Dette beløb udgjorde i 1998-niveau 144.600 kr. Indkomstgrænsen for 2001 er reguleret til 159.400 kr.

4. Boligstøttelovens satser og grænsebeløb for 2001.

Efter reglerne i § 72 i lov om individuel boligstøtte reguleres en række beløb årligt. Ved bekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2000: om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansår 2001 udgør 1,5. Reguleringen pr. 1. januar 2001 sker med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten, det vil sige i alt 3,5 pct. Beløbene afrundes i henhold til lovens § 72, stk. 2. I 1998 og senere år anvendes ved regulering med tilpasningsprocenten beløbsstørrelser, reguleringstal m.v. for 1996 svarende til en tilpasningsprocent for 1996 på 0,0.

Herefter udgør boligstøttelovens beløb for 2001:

1)   Fradragsbeløb for enlige pensionister (§ 8, stk. 4, 3. pkt.)

17.300 kr.

2)   Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 5)

14.800 kr.

3)   Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

-   500.000 kr.

-   1.000.000 kr.

551.100 kr.

1.102.300 kr.

4)   for udgifter til (§ 10, stk. 2)

 

-   varme

-   varmt vand

-   elforbrug

56,25 kr.

18,00 kr.

42,50 kr.

5)   Standardbeløb for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)

 

-   vandafgift

-   vandafledningsafgift

9,25 kr.

13,50 kr.

6)   Standardbeløb for vedligholdelsestillæg (§ 10, stk. 4)

 

-   ved lejers vedligeholdelsespligt

-   ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

42,50 kr.

21,25 kr.

7)   Standardbeløb for varmetillæg (§ 10, stk. 5)

21,50 kr.

8)   Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14)

58.800 kr.

9)   Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)

8.500 kr.

10) Tillægget til boligudgiften (§ 21 a, stk. 4)

1.700 kr.

11) Indkomstgrænserne for

 

-   boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

-   boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

121.300 kr.

113.500 kr.

12) Forøgelsen af indkomstgrænsen ( § 21 a,   stk. 3,   § 22 a, stk. 3 og § 56, stk. 1, 2. pkt.)

 

27.600 kr.

13) Mindstebeløb for årlig egenbetaling

 

-   boligydelse (§ 21 a, stk. 5)

-   boligsikring (§ 22 a, stk. 5)

11.000 kr.

17.600 kr.

Grænsebeløbets mindstebeløb

 

-   boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

-   boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

3.400 kr.

5.400 kr.

14) Maksimumsbeløb for årlig boligstøtte (§ 23, stk. 1)

30.996 kr.

15) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift (§ 24 d, stk. 2)

19.500 kr.

16) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte (§ 24 e, stk. 3)

10.332 kr.

17) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (§ 25, stk. 9)

8.900 kr.

18) Minimumsbeløbet for boligsikring og boligydelse som tilskud (§ 33)

2.280 kr.

19) Minimumsbeløb for boligydelse som lån (§ 34)

2.280 kr.

20) Indkomststigningsgrænsen ved omberegning eller efterregulering (§ 46, stk. 2 og § 47, stk. 1)

 

17.600 kr.

21) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (§ 47, stk. 8)

768 kr.

22) Indkomstgrænsen for fradrag i kompensationsbeløb (§ 83, stk. 2, 3 og 4)

121.300 kr.

 

By- og Boligministeriet, den 6. oktober 2000

Elsebeth Jarl Brunés

/Tom Meiland Hansen