Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

DSB FÆRGERESTAURANTER OG TAX-FREE SHOPS A/S ANSØGTE OM DISPENSATION FRA PRISMÆRKNINGSLOVENS § 1, STK. 2, DER PÅLÆGGER ERHVERVSDRIVENDE PLIGT TIL AT OPLYSE OM ORGANISERET RABAT. iFØLGE EN GAMMEL AFTALE KUNNE TJENESTEGØRENDE PERSONALE FRA DSB, TOLDVÆSEN, POSTVÆSEN OG POLITI KØBE MADVARER TIL NEDSAT PRIS PÅ FÆRGERNE. ANMODNINGEN BLEV AFVIST, IDET BESTEMMELSEN, DER BLEV INDSAT VED LOVÆNDRINGEN I 1990, NETOP HAVDE TIL HENSIGT AT SKABE ÅBENHED OM SÅDANNE RABATTER. PERSONALE FRA DSB VAR DOG OMFATTET AF UNDTAGELSESBESTEMMELSEN I LOVENS § 1, STK. 3, OM RABATTER DER GIVES SOM LED I ET ANSÆTTELSESFORHOLD TIL RABATGIVEREN.

Den fulde tekst

ORGANISERET RABAT I DSB's FÆRGERESTAURANTER. ANSØGNING OM DISPENSATION FRA PRISMÆSRKNINGSLOVENS REGEL AFVIST.

DSB FÆRGERESTAURANTER & TAX-FREE SHOPS A/S ANSØGTE FORBRUGERSTYRELSEN OM DISPENSATION FRA REGLEN I PRISMÆRKNINGSLOVENS § 1, STK. 2, IFØLGE HVILKEN BESTEMMELSE ERHVERVSDRIVENDE, DER YDER RABAT ELLER ANDEN SÆRLIG FORDEL TIL MEDLEMMER AF FORENINGER, ORGANISATIONER ELLER TIL ANDRE BESTEMTE PERSONGRUPPER, HAR PLIGT TIL TYDELIGT AR OPLYSE HEROM VED SKILTNING. FÆRGERESTAURANTERNE HAVDE FRA GAMMEL TID SOM LED I FORPAGTNINGSAFTALEN MED DSB EN ORDNING, HVOREFTER TJENESTEGØRENDE PERSONALE FRA DSB, TOLDVÆSEN, POSTVÆSEN OG POLITI KUNNE KØBE MADVARER PÅ DSB'S FÆRGER TIL NEDSAT PRIS. DISSE RABATTER ØNSKEDE MAN AT VÆRE FRITAGET FOR AT SKILTE MED. FORBRUGERSTYRELSEN, DER HAR EN DISPENSATIONSADGANG EFTER PRISMÆRKNINGSLOVENS § 3, STK. 3, AFSLOG ANMODNINGEN, IDET DEN ÆNDRING AF LOVEN, DER VAR BLEVET GENNEMFØRT I 1990, OG HVORVED PLIGTEN TIL AT OPLYSE OM RABATTER VAR BLEVET INDFØRT, NETOP HAVDE TIL HENSIGT AT SKABE ÅBENHED OM SÅDANNE RABATTER, DER YDES TIL BESTEMTE KUNDEKREDSE PÅ GRUNDLAG AF ANSÆTTELSE I EN BESTEMT PRIVAT ELLER OFFENTLIG VIRKSOMHED. FORBRUGERSTYRELSEN FANDT IKKE, AT FÆRGERESTAURANTERNES ORDNING VAR AF EN SÅ SPECIEL KARAKTER, AT DET KUNNE BEGRUNDE EN UNDTAGELSE FRA REGLEN. DET UNDERSTREGEDES DOG, AT SKILTNINGSPLIGTEN IKKE I DET FORELIGGENDE TILFÆLDE GJALDT FOR DET TJENESTEGØRENDE PERSONALE FRA DSB, IDET BESTEMMELSEN I § 1, STK. 2, IKKE GÆLDER FOR RABAT ELLER ANDEN SÆRLIG FORDEL, DER GIVES SOM LED I ET ANSÆTTELSESFORHOLD TIL RABATGIVEREN, JFR. § 2, STK. 3.

Officielle noter

Ingen