Senere ændringer til afgørelsen
Resume

EN FORBRUGER INDHENTEDE ET TILBUD PÅ KØB AF EN PC OG FIK AF SÆLGEREN BÅDE MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT OPGIVET EN PRIS. VED LEVERINGEN MEDFULGTE EN FAKTURA, HVOR DEN OPLYSTE PRIS VAR TILLAGT MOMS.

FORBRUGEREN PROTESTEREDE MOD AT SKULLE BETALE MOMS, MEN SÆLGEREN FASTHOLDT KRAVET OM BETALING AF MOMSEN. FORBRUGERKLAGENÆVNET TRAF AFGØRELSE OM, AT EN OPGIVEN PRIS TIL EN FORBRUGER ER DEN PRIS, SOM FORBRUGEREN SKAL BETALE KONTANT INKL. EVENTUELLE AFGIFTER, MEDMINDRE SÆLGEREN UDTRYKKELIGT HAR OPLYST ANDET VED AFTALENS INDGÅELSE.

Den fulde tekst

KØB AF PC (COMPUTER). SPØRGSMÅL OM DEN OPGIVNE PRIS ER INKL. ELLER EKSKL. MOMS. KONTRAKT I. KONTRAKT IV. FORBRUGERKØB. (* 1) (* 2)


EN FORBRUGER SPURGTE EN FORHANDLER OM PRISEN PÅ EN PC (COMPUTER). EN ANSAT OPLYSTE SÅVEL MUNDTLIGT SOM SKRIFTLIGT PRISEN TIL 16.990 KR. VED LEVERINGEN VAR PRISEN FAKTURERET TIL 20.828 KR., DA FORHANDLEREN HAVDE TILLAGT DEN OPGIVNE PRIS 22% MOMS. FORBRUGEREN PROTESTEREDE MOD AT SKULLE BETALE MOMSEN, IDET HAN GJORDE GÆLDENDE, AT DEN AFTALTE PRIS VAR INKL. MOMS.

FORHANDLEREN ANFØRTE, AT DET VAR SÆDVANE I EDB-BRANCHEN, AT ALLE PRISER OPGIVES EKSKL. MOMS. ENDVIDERE ANFØRTE FORHANDLEREN, AT HAN IKKE VAR DETAILSÆLGER, MEN EN ENGROSVIRKSOMHED, DER PRIMÆRT SÆLGER TIL ERHVERVSKUNDER, HVORFOR HAN ER BERETTIGET TIL AT MEDDELE SINE PRISER EKSKL. MOMS. HVIS EN FORBRUGER HENVENDER SIG TIL EN GROSSIST, MÅ DET PÅHVILE FORBRUGEREN AT DOKUMENTERE, AT HAN ER PRIVAT FORBRUGER.

FORBRUGERKLAGENÆVNET FANDT EFTER SAGENS OPLYSNINGER IKKE, AT FORHANDLEREN HAVDE GODTGJORT, AT KLAGEREN IKKE VAR FORBRUGER. DER FORELÅ DERFOR ET FORBRUGERKØB, JFR. KØBELOVENS § 4a. NÆVNET LAGDE HEREFTER TIL GRUND, AT EN AF SÆLGERENS ANSATTE, DER MÅTTE ANTAGES AT HAVE SÆDVANLIG STILLINGSFULDMAGT, SKRIFTLIGT HAVDE OPGIVET EN PRIS PÅ COMPUTEREN PÅ 16.990 KR., UDEN AT DET I TILBUDDET VAR ANGIVET, OM PRISEN VAR EKSKL. ELLER INKL. MOMS. DA NÆVNET LAGDE TIL GRUND, AT DER VAR TALE OM EN FORBRUGERAFTALE, OG DA FORHANDLEREN MÅ ANSES FOR AT VÆRE FORHANDLER OG UDBYDE VARER I DETAILSALG, FANDT NÆVNET I OVERENSSTEMMELSE MED REGLERNE I LOV OM MÆRKNING OG SKILTNING MED PRIS M.V., AT EN OPGIVEN PRIS TIL EN FORBRUGER ER DEN PRIS, SOM FORBRUGEREN SKAL BETALE KONTANT INKL. EVENTUELLE AFGIFTER, HERUNDER MOMS, MEDMINDRE DEN ERHVERVSDRIVENDE UDTRYKKELIGT I PRISAFTALEN HAR ANGIVET ANDET, JFR. HERVED PRINCIPPERNE I PRISMÆRKNINGSLOVENS § 1, OG MOMSLOVENS § 17, STK. 11. SOM FØLGE AF DET ANFØRTE FANDT NÆVNET DERFOR, AT FORHANDLEREN HAVDE VÆRET UBERETTIGET TIL VED FAKTURERINGEN AT BEREGNE MOMS AF DEN OPGIVNE PRIS, OG FORBRUGEREN BLEV FRITAGET FOR AT BETALE DET FAKTUREREDE BELØB TIL DÆKNING AF MOMSEN.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i forbrugerstyrelsens juridiske årbog 1992 side

(* 2) UGESKRIFT FOR RETSVÆSEN 1970 SIDE 536. FORBRUGERSTYRELSENS JURIDISKE ÅRBOG 1990 SIDE 92.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS ÅRSBERETNING 1987 SIDE 54.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS ÅRSBERETNING 1984 SIDE 75.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS ÅRSBERETNING 1982 SIDE 34.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS ÅRSBERETNING 1981 SIDE 61.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS ÅRSBERETNING 1978 SIDE 42.