Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Formueelementer
    Kapitel 2Opgørelse af formue på ansøgningstidspunktet
    Kapitel 3Opgørelse af formue ved årsomregningen
    Kapitel 4Støttemodtagerens oplysnings- og erklæringspligt
    Kapitel 5Overgangsregler og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

 

I medfør af § 8 a i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Formueelementer

§ 1. Ved opgørelse af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formue indgår følgende:

1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

2) kursværdien af obligationer,

3) pantebreve i depot,

4) kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier,

5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6) restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld,

7) ejendomsværdien af fast ejendom her i landet, og

8) gæld vedrørende boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte og gæld vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

Stk. 2. Herudover indgår for støttemodtageren og dennes husstandsmedlemmer værdien af andele i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Stk. 3. Hvis summen af værdierne af nedenstående for støttemodtageren og dennes husstandsmedlemmer overstiger 100.000 kr. indgår endvidere:

1) kontant beholdning,

2) private tilgodehavender, herunder tilgodehavender i udlandet,

3) fast ejendom i udlandet,

4) andre værdipapirer end de i stk. 1 nævnte, herunder værdipapirer i udlandet,

5) værdien af biler,

6) værdien af skibe og andre fartøjer,

7) egenkapital i virksomhed,

8) anden gæld.

Stk. 4. Den samlede formue efter stk. 1, nr. 1-8, kan være negativ. Det samme gælder formuen efter stk. 2. I det omfang summen af beløb efter stk. 3, nr. 1-8, overstiger 100.000 kr. medregnes hele beløbet, dvs. også de første 100.000 kr., i formuen.

§ 2. Ved opgørelse af formue efter § 1 bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskader,

4) lov om erstatning for vaccinationsskader,

5) lov om patientforsikring,

6) lov om lægemiddelskader,

7) cirkulære om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

8) lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.,

9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde, eller

10) bekendtgørelse om, i hvilket omfang personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse er omfattet af reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskader.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Kapitel 2

Opgørelse af formue på ansøgningstidspunktet

§ 3. Formue efter § 1 opgøres ved ansøgning om boligstøtte efter stk. 2-4.

Stk. 2. Formue efter § 1, stk. 1, nr. 1-6, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indberettet oplysninger om fast ejendom her i landet i den seneste indberetning til skattemyndighederne, indgår værdien af ejendommen i formuen, jf. § 1, stk. 1, nr. 7. Værdien af ejendommen opgøres som den senest fastsatte ejendomsvurdering, der er meddelt ejendommens ejer på ansøgningstidspunktet. Gæld efter § 1, stk. 1, nr. 8, opgøres som den gæld, der er registreret i långiverkommunen på ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Formue efter § 1, stk. 2 og 3, opgøres på grundlag af støttemodtagerens oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 4. Ved opgørelsen anvendes summen af husstandsmedlemmernes formuer efter § 1, stk. 1 og 2, og den opgjorte formue efter § 1, stk. 3. Er summen negativ, fastsættes formuen til 0.

§ 4. Såfremt husstandens samlede aktuelle formue på ansøgningstidspunktet er formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den efter § 3 opgjorte formue, sker opgørelsen i stedet på grundlag af formuens størrelse på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, når ansøgeren anmoder herom. Kommunen kan fastsætte en frist for ansøgerens indgivelse af oplysning om formuens størrelse på ansøgningstidspunktet.

Kapitel 3

Opgørelse af formue ved årsomregningen

§ 5. Opgørelse af formue til brug for den årlige omregning pr. 1. januar efter § 43 i lov om individuel boligstøtte sker pr. 1. december i året umiddelbart forud for boligstøtteåret. Opgørelsen foretages efter stk. 2-4.

Stk. 2. Formue efter § 1, stk. 1, nr. 1-6, opgøres på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indberettet oplysninger om fast ejendom her i landet i den seneste indberetning til skattemyndighederne, indgår værdien af ejendommen i formuen, jf. § 1, stk. 1, nr. 7. Værdien af ejendommen opgøres som den senest fastsatte ejendomsvurdering, der er meddelt ejendommens ejer. Gæld efter § 1, stk. 1, nr. 8, opgøres som den gæld, der senest er registreret i långiverkommunen.

Stk. 3. Ved opgørelse af formue efter § 1, stk. 2 og 3, lægges de oplysninger fra støttemodtageren til grund, der er registreret i kommunen pr. 1. december i året forud for boligstøtteåret. Indgiver støttemodtageren inden 1. februar oplysning om ændringer heraf pr. 1. januar i boligstøtteåret efter § 8, lægges de ændrede oplysninger til grund fra 1. januar.

Stk. 4. Ved opgørelsen anvendes summen af husstandsmedlemmernes formuer efter § 1, stk. 1 og 2, og den opgjorte formue efter § 1, stk. 3. Er summen negativ, fastsættes formuen til 0.

§ 6. Såfremt husstandens samlede aktuelle formue ved årsomregningen pr. 1. januar efter § 43, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, er formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den efter § 5 opgjorte formue før eventuelle ændringer efter § 5, stk. 3, 2. pkt., sker opgørelsen i stedet på grundlag af formuens aktuelle størrelse pr. 1. januar, når ansøgeren anmoder herom inden 1. februar.

Kapitel 4

Støttemodtagerens oplysnings- og erklæringspligt

§ 7. Ansøgeren skal ved ansøgning om boligstøtte give kommunen oplysning om størrelsen af formue efter § 1, stk. 2, og om størrelsen af formue, der indgår i formueopgørelsen efter § 1, stk. 3, jf. stk. 4. Ansøgeren skal samtidig give oplysning om formue omfattet af § 2. Har husstanden ikke formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal dette meddeles kommunen.

§ 8. Ansøgeren skal til brug for årsomregning af boligstøtte efter § 43, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om individuel boligstøtte inden 1. februar i boligstøtteåret give kommunen oplysning om størrelsen af formue efter § 1, stk. 2, og om størrelsen af formue, der indgår i formueopgørelsen efter § 1, stk. 3, jf. stk. 4. Ansøgeren skal samtidig give oplysning om formue omfattet af § 2.

Stk. 2. Har husstanden ikke formue efter § 1, stk. 2, eller § 2 eller formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal oplysning om den pågældende type formue ikke gives.

Stk. 3. Oplysning om, at husstanden ikke har formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal dog gives, når kommunen efter en vurdering af støttemodtagerens økonomiske forhold finder, at der er særligt behov for, at støttemodtageren afgiver oplysning.

§ 9. Når ansøgeren afgiver oplysning om formue efter §§ 7 og 8, og når ansøgeren anmoder om ændret opgørelse af formue efter § 4 eller § 6 eller efter § 44, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, skal ansøgeren samtidig skriftligt på tro og love erklære, at der ikke støttemodtageren bekendt er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om formuens størrelse.

Stk. 2. Erklæring om oplysninger afgivet efter § 7 skal afgives på ansøgningstidpunktet. Erklæring skal tillige afgives af samtlige husstandsmedlemmer, der på ansøgningstidpunktet bebor den bolig, hvortil boligstøtte søges. Dette gælder dog ikke børn, jf. boligstøttelovens § 7, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Erklæring om oplysninger afgivet efter § 8 skal afgives inden 1. februar. Erkæring skal tillige afgives af samtlige husstandsmedlemmer, der 1. januar bebor den bolig, hvortil boligstøtte søges. Dette gælder dog ikke børn, jf. boligstøttelovens § 7, stk. 2 og 3.

§ 10. Afgives oplysninger og erklæring til brug for årsomregningen ikke i de i § 8 og § 9 nævnte tilfælde inden det fastsatte tidspunkt, kan kommunen lade boligstøtten bortfalde for fremtiden, jf. boligstøttelovens § 43, stk. 1, og § 46, stk. 1. Kommunen kan dog kun lade boligstøtten bortfalde, hvis støttemodtageren ikke har afgivet oplysninger med underskrevet erklæring indenfor en af kommunen fastsat frist efter, at en påmindelse herom er kommet frem til støttemodtageren. Påmindelsen skal være afgivet efter udløbet af fristen i § 9.

Stk. 2. Anmodning om ændret formuetillæg efter §§ 4 og 6 betragtes først som modtaget, når erklæring efter § 9 er afgivet.

Stk. 3. Ansøgning om boligstøtte betragtes som bortfaldet, hvis ansøgeren ikke inden en af kommunen fastsat frist har afgivet erklæring efter § 9.

Kapitel 5

Overgangsregler og ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 723 af 15. september 1999 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte.

By- og Boligministeriet, den 8. november 2000

Vibeke Køie

/Elsebeth Jarl Brunés