Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)

 

I medfør af § 68, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 26. februar 1998 fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), der i perioden fra 1. april 1946 til 31. december 1977 har fået tilsagn om statsstøtte til opførelse efter byggestøtte-, kollegiestøtte-, eller boligbyggerilovgivningen.

§ 2. I indtil 3 år efter opnået opholdstilladelse gælder samme fortrinsret, som gælder for unge uddannelsessøgende, til de selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), der er nævnt i § 1, for udlændinge, der har opnået opholdstilladelse efter følgende bestemmelser:

1) Udlændingelovens §§ 7 og 8,

2) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,

3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,

4) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7,

5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, eller

6) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 6.

§ 3. Personer som nævnt i § 2, der enten modtager undervisning på spor 3, trin 4, med henblik på at bestå Danskprøve 2, eller undervisning med henblik på at bestå Danskprøve 3 er berettiget til at opnå bolig i de selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), der er nævnt i § 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 749 af 13. september 1995 om unge flygtninges adgang til at opnå bolig på visse kollegier ophæves.

By- og Boligministeriet, den 8. december 2000

P.M.V.
Vibeke Køie

/Tina Schioldann Nielsen