Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Anmodning om tilladelse til skattefri spaltning uden ophør, jf. FUL § 15 a, fra et 100% ejet datterselskab til moderselskabet blev ikke imødekommet henset til at reglerne om spaltning ikke kan finde anvendelse, da det spaltende selskab ikke kan anses at opfylde lovkravet i FUL § 15, hvorefter det spaltende selskab skal vederlægge selskabsdeltagerne med aktier. En sådan vederlæggelse ses ikke at finde sted med den beskrevne transaktion.

Den fulde tekst

Skattefri spaltning FUL § 15 a


Ligningsrådet er anmodet om tilladelse til skattefri spaltning uden ophør pr. 1. maj 1997 fra D A/S til M A/S, i henhold til fusionsskattelovens § 15 a.

Ligningsrådet skal hermed meddele at ansøgningen ikke kan imødekommes, henset til at reglerne om spaltning ikke kan finde anvendelse, da det spaltende selskab ikke kan anses at opfylde lovkravet i § 15a, stk.2 hvorefter det spaltende selskab skal vederlægge selskabsdeltagerne med aktier. En sådan vederlæggelse ses ikke at finde sted med den beskrevne transaktion. Dette følger allerede af, at man inden indførelsen af fusionsskattelovens § 2, stk. 2 - vedrørende skattefri fusioner - heller ikke tillod skattefri lodret fusion i lignende tilfælde. I denne forbindelse kan henvises til betænkning nr. 723 af 1974 om selskabsbeskatning ved fusion.

Ligningsrådet bemærker i øvrigt, at der heller ikke vil kunne gives tilladelse til skattefri spaltning uden vederlæggelse, idet der ikke i spaltningsreglerne er henvist til fusionsskattelovens § 2, stk. 2.

Følgende oplysninger er lagt til grund ved afgørelsen:

De oplyser følgende:

»Som led i en forenkling af selskabsstrukturen af de danske selskaber, der indgår i M-koncernen, er det et ønske at foretage nedenstående selskabsretlige ændringer.

Det indskydende selskab D A/S er et 100% ejet datterselskab af M A/S, som er det modtagende selskab.

M A/S har regnskabsår fra 1.5.-30.4.

D's virksomhed består i at eje og udleje en produktionsejendom til M A/S. Ved spaltningen af D A/S ønskes selskabets virksomhed vedrørende ejerskab og udlejning af produktionsejendommen skattefrit overført til M A/S.

D A/S skal ikke ophøre ved spaltningen, da man ønsker at bevare det til eventuel senere brug.

Formålet med at foretage udspaltningen er at spare den administration der er forbundet med, at man p.t. har aktiviteten med ejendommen i datterselskabet.

M A/S vil ved spaltningen, som aktionær i D A/S, modtage aktier i det modtagende selskab (M A/S). Der udstedes ikke nye aktier, men vederlæggelsen foretages med egne aktier. M A/S får derved en beholdning af egne aktier.

Der vederlægges fuldt ud med egne aktier og ikke med kontant udligningssum.

Som aktionær i D A/S anses M A/S for at have erhvervet aktierne i det modtagende selskab (M A/S) på samme tidspunkt som aktierne i det indskydende selskab.

Da vederlæggelsen sker ved egne aktier, anses M A/S for at have afstået disse og afståelse beskattes i henhold til aktieavancebeskatningsloven.«

Kommunen udtaler bl.a. følgende:

»Det er kommunens opfattelse, at ejendommen der indskydes i moderselskabet udgør en selvstændig enhed. Med hensyn til om virksomheden kan fungere ved egne midler, skal bemærkes, at virksomheden på nuværende tidspunkt fungerer ved egne midler, men at ejendommen i forbindelse med spaltningen ændrer karakter fra at være udlejningsejendom til at være en driftsejendom.

Uanset ovennævnte betragtninger indstilles til Ligningsrådet, at der ikke gives tilladelse til skattefri spaltning af selskabet p.g.a. følgende forhold:

Det er i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 en betingelse, at selskabsdeltageren i det indskydende selskab tildeles aktier i det modtagende selskab. Dette krav om vederlag må føre til, at reglerne om spaltning i fusionsskattelovens § 15 a ikke kan finde anvendelse, når selskabsdeltageren og det modtagende selskab er en og samme juridiske person.

Det er endvidere en betingelse for deltagersuccession, at der vederlægges i form af nyudstedte aktier, jf. ligningsvejledningen 1996, afsnit S.D.2. Da M A/S »vederlægges« ved egne aktier, er denne betingelse ikke opfyldt. Det er i øvrigt kommunens opfattelse, at der overhovedet ikke finder en vederlæggelse sted, idet beholdningen af egne aktier naturligvis ikke ændres ved at M A/S tildeler sig selv aktier fra sin beholdning af egne aktier, se hertil note 4 i »åbningsbalance for M A/S efter spaltning af D.«

Den af M foreslåede model, må ses som et ønske om, at konvertere en ejendomsavancebeskatning i D A/S til en aktieavancebeskatning i M A/S. Som sidegevinst eller evt. omkostning ved transaktionen, ændres anskaffelsestidspunktet samt anskaffelsesværdien for den del af beholdningen af egne aktier, der anvendes til »vederlæggelse«. Modellen er således egnet til at spare skat.

I den foreliggende sag er det således kommunens vurdering, at der ikke kan gives tilladelse til en skattefri spaltning af selskabet.'

Told- og Skatteregionen finder, at betingelserne for skattefri spaltning uden ophør er opfyldt.

Kommunens ovenfor citerede brev har været til udtalelse i M. M har i den anledning skrevet følgende:

» Vi har noteret os, at kommunen er enige i, at de udspaltede aktiver og passiver udgør en gren af en virksomhed, som kan fungere ved egne midler, og dermed er egnet til spaltning.

Kommunen anfører, at fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 vedrørende spaltning ikke kan finde anvendelse, idet selskabsdeltager og det modtagende selskab er en og samme juridiske enhed. Det konkluderes herved, at kravet i § 15 a, stk. 2 om vederlag ikke kan opfyldes.

Det er vores opfattelse, at vederlæggelse ikke er afhængig af, om selskabsdeltager og det modtagende selskab er en og samme juridiske person, jf. nedenfor.

Det skal endvidere nævnes, at der hverken i fusionsskatteloven eller i aktieselskabslovens § 136 er forbud mod, at det modtagende selskab må være moderselskab for det indskydende selskab.

Kommunen anfører endvidere, at det er en betingelse for deltagersuccession, at der vederlægges i form af nyudstedte aktier. I den foreliggende sag benyttes M A/S« beholdning af egne aktier som vederlæggelse.

I henhold til cirkulære nr. 105 af 4. juli 1997 »Cirkulære om spaltning, fusion og aktieombytning« anføres det i punkt 2.3:

»Selskabsdeltagere i det indskydende selskab kan også vederlægges med egne aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber.«

Herved præciserer cirkulæret, at M A/S, som selskabsdeltager i D, kan vederlægges med egne aktier i det modtagende selskab, altså M A/S.

Det er endvidere kommunens opfattelse, at der ikke finder vederlæggelse sted, idet M A/S tildeler sig selv aktier fra sin beholdning af egne aktier.

Det er vores opfattelse, at der finder fuld vederlæggelse sted. M A/S må principielt kunne anses for skattemæssigt at have afstået den beholdning af egne aktier, der benyttes som vederlæggelse ved spaltningen, jf. cirkulærets punkt. 2.7.2.

Når M A/S efter afståelse vederlægges med de samme egne aktier, sker der vederlæggelse til kursværdien på spaltningstidspunktet.

Kommunen har desværre fået den opfattelse, at spaltningskonstruktionen er tilrettelagt som et ønske om at konvertere en ejendomsavancebeskatning til en aktieavancebeskatning og dermed spare skat. Samtidig mener kommunen, at det kan være en fordel at ændre anskaffelsestidspunkt og værdi for de i konstruktionen benyttede egne aktier.

Denne opfattelse er ikke korrekt.

Hvis M A/S skattemæssigt anse for at have afstået de egne aktier, der ønskes benyttet i konstruktionen, kan det oplyses, at aktierne har været ejet i under 3 år, og vil ved afståelse give en skattemæssig gevinst.

M A/S har ikke ønske om at konvertere en ejendomsavancebeskatning til aktieavancebeskatning, idet ejendommen ikke ønskes afhændet til tredjemand. Der er derfor ikke tale om ejendomsavancer.

Baggrunden for ønsket om at spalte ejendommen op i M A/S er, at de forretningsmæssige aktiviteter, der drives fra ejendommen, drives af M A/S, hvorfor det er et ønske, at ejendommen er ejet af samme juridiske enhed, som driver de forretningsmæssige aktiviteter.

Dette kunne være opnået ved f.eks. en skattefri fusion, men der er i M A/S et udtrykt ønske om at bevare D.

Officielle noter

Ingen