Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

 

I medfør af § 64 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 550 af 20. juni 2000 fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder med de i stk. 2-6, nævnte undtagelser anvendelse på

1) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der tilhører en almen boligorganisation,

2) almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution, og

3) boliger efter lov om byfornyelse eller den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, som er særlig indrettet for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse, når der ved samme aftale er udlejet såvel en almen bolig, jf. § 1, som lokaler til andet end beboelse (blandede lejemål). Uanset bestemmelsen i 1. pkt. anses en almen bolig og en garage udlejet ved samme aftale som et boliglejemål.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på enkeltværelser, der er mærkede som familieboliger, samt på boliger til funktionærer ved afdelingen.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 2-10 samt §§ 13-14 finder ikke anvendelse, hvis boligerne stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer eller til genhusning efter lov om byfornyelse, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere lov om sanering. Kommunalbestyrelsens anvisning bør så vidt muligt følge § 4, stk. 1, og §§ 13-14.

Stk. 5. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, og §§ 4-9 kan fraviges, i det omfang boligerne udlejes af boligorganisationen efter særlige udlejningskriterier, der er fastsat ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen efter § 60 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 6. Bekendtgørelsens §§ 2-14 og §§ 16-24 finder ikke anvendelse på de i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte boliger.

Stk. 7. Lejeaftalen skal indgås mellem lejeren og boligorganisationen, kommunen, amtskommunen eller den selvejende institution. 1. pkt. gælder ikke for de lejeaftaler, som indgås af en almen boligorganisation i henhold til reglerne i § 51, stk. 2, og 6, samt § 56 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Kapitel 2

Almene familieboliger

Anvisning af ledige familieboliger

§ 2. Boligorganisationens ledige familieboliger skal efter reglerne i §§ 3-6 og §§ 13-14 stilles til rådighed for (udlejes til) de boligsøgende, der i længst tid har været optaget på en venteliste.

Stk. 2. Lejere, som ønsker en anden bolig i en af boligorganisationens afdelinger, skal optages på en oprykningsventeliste, jf. § 3, stk. 6, og § 9.

Stk. 3. Boligorganisationen kan udleje almene familieboliger til andre boligsøgende, såfremt de ikke kan udlejes til boligsøgende på den i stk. 1, nævnte venteliste. Udlejningen sker på de almindelige vilkår, som gælder for almene boliger.

§ 3. Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages på ventelisten.

Stk. 2. Ventelisten føres samlet for alle boligorganisationens afdelinger. Der kan etableres en fælles venteliste for flere boligorganisationer.

Stk. 3. Boligorganisationen opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr, der ikke i væsentligt omfang må overstige boligorganisationens udgifter ved administrationen. Yderligere administrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved ajourføring af ventelisten. Manglende betaling af gebyr medfører sletning på ventelisten.

Stk. 4. Boligsøgende, der er optaget på ventelisten, skal efter anmodning gøres bekendt med, hvornår de kan forvente at få en bolig.

Stk. 5. I andelsboligorganisationer skal ventelisten baseres på medlemsfortegnelsen. Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages på medlemsfortegnelsen.

Stk. 6. Stk. 2-4, og stk. 5, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på oprykningsventelisten.

§ 4. Husstande med 1 eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum.

Stk. 2. Boligorganisationen kan dog beslutte, at boliger med 3 beboelsesrum kan udlejes til ægtepar, par, der lever i registreret partnerskab, eller hermed sidestillede par, hvis det lokale behov for boliger til husstande med børn ikke taler imod.

§ 5. Overstiger bruttoetagearealet for en bolig med 4 beboelsesrum ikke 90 m2, kan boligen udlejes efter § 4 som en 3-rums bolig. Overstiger bruttoetagearealet for en bolig med 3 beboelsesrum ikke 70 m2 , kan boligen udlejes som en 2-rumsbolig.

Fortrinsret

Fortrinsret for ældre og personer med handicap

§ 6. Ældre og personer med handicap har forud for andre boligsøgende fortrinsret til de familieboliger, som ved tilsagnet tidligere har været forbeholdt for (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter den tidligere bistandslov eller lov om social service er indrettet særligt til denne gruppe. Det er en betingelse, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en sådan fortrinsret.

Stk. 2. Ved udlejning efter stk. 1, finder reglerne i § 4 ikke anvendelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de i stk. 1, nævnte boliger skal udlejes af boligorganisationen efter tilsvarende retningslinier, som gælder for udlejning af almene ældreboliger, jf. § 12, stk. 1.

Særlige fortrinsrettigheder

§ 7. Lejere, som samtidig afgiver en bolig i en afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen. Er den ønskede bolig større i bruttoetageareal end lejerens nuværende bolig, sker overtagelsen efter reglerne i §§ 4 og 5.

§ 8. Boligorganisationen kan beslutte,

1) at fortrinsretten i § 7 ikke gælder for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger,

2) at boligsøgende, som fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, har fortrinsret til ledige boliger i boligorganisationens afdelinger i den pågældende kommune i op til 1 år, under iagttagelse af reglerne i § 4. Fortrinsretten forudsætter, at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen,

3) at fortrinsretten i § 7 kun kan udnyttes efter en boperiode i den boligsøgendes nuværende bolig. Boperiodens længde kan højst fastsættes til 2 år. Beslutningen kan begrænses til at gælde for boligsøgende fra en eller enkelte afdelinger.

§ 9. Ønsker flere boligsøgende med fortrinsret efter §§ 7-8 den samme bolig, skal den udlejes til den boligsøgende, som i længst tid har været optaget på en oprykningsventeliste, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Dog går den boligsøgende forud, som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling.

Stk. 3. Er den ledige bolig velegnet til ældre og personer med handicap, eller falder den ind under de boliger, som er nævnt i § 6, har en ældre eller en person med handicap, som er optaget på oprykningsventelisten, en særlig fortrinsret forud for andre.

Stk. 4. Den ældre eller person med handicap, som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling, går forud for andre ældre og personer med handicap til de boliger, som er nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Den særlige fortrinsret i stk. 3, og stk. 4, for ældre og personer med handicap forudsætter, at den ønskede bolig adgangs- og eller indretningsmæssigt er mere velegnet for den boligsøgende end dennes nuværende bolig.

Tvister

§ 10. Beboerklagenævnet træffer i medfør af § 101 i lov om leje af almene boliger afgørelse i tvister om anvisning af almene familieboliger, jf. § 51, stk. 1, 1. pkt., i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., medmindre anvisningen er omfattet af en kommunal godkendelsesordning efter § 61 i sidstnævnte lov.

Kapitel 3

Almene ungdomsboliger

§ 11. Ledige almene ungdomsboliger skal af den almene boligorganisation anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor.

Stk. 2. Udlejning af de i stk. 1, nævnte boliger skal ske efter retningslinier, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Den almene boligorganisation kan udleje almene ungdomsboliger til andre boligsøgende, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.

Stk. 4. Boligorganisationen kan med kommunalbestyrelsens godkendelse udleje almene ungdomsboliger som almene familieboliger eller som almene ældreboliger. Udlejningen sker på de almindelige vilkår, som gælder for de pågældende boligtyper. Det er en betingelse, at der ikke generelt er efterspørgsel efter de pågældende boliger fra den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de pågældende boliger ved ledighed på ny skal udlejes som almene ungdomsboliger.

Kapitel 4

Almene ældreboliger

§ 12. Almene ældreboliger udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen udøver anvisningsretten, jf. §§ 54-58 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, udlejes til denne personkreds. Amtsrådet udøver anvisningsretten, jf. §§ 54-58 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 3. Almene ældreboliger kan udlejes til andre boligsøgende, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. De i stk. 2 omhandlede boliger kan dog kun udlejes til den personkreds, som er nævnt i stk. 1, og udlejningen sker i disse tilfælde på almindelige vilkår. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.

Stk. 4. Boligorganisationer kan med kommunalbestyrelsens godkendelse udleje almene ældreboliger som almene familieboliger eller som almene ungdomsboliger. Udlejningen sker på de almindelige vilkår, som gælder for de pågældende boligtyper. Det er en betingelse, at der ikke generelt er efterspørgsel efter de pågældende boliger fra den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de pågældende boliger på ny skal udlejes som almene ældreboliger.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 4, gælder ikke for almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution.

Kapitel 5

Afvisning

§ 13. Når reglerne om beboermaksimum i § 52 a-c i lov om midlertidig regulering af boligforholdene ikke finder anvendelse, kan boligorganisationen afvise udlejning til boligsøgende til en almen bolig, hvis boligen vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Stk. 2. Boligorganisationen kan i øvrigt afvise udlejning til boligsøgende til en almen bolig, hvis boligorganisationen i ganske særlige tilfælde har rimelig grund til at modsætte sig udlejning.

§ 14. En boligorganisation kan afvise udlejning til en boligsøgende til en almen bolig, hvis den boligsøgende har ubetalt, forfalden gæld til den pågældende boligorganisation fra et tidligere eller eksisterende lejeforhold.

Stk. 2. Afvisning efter stk. 1 kan ikke foretages,

1) hvis den ubetalte, forfaldne gæld skønnes at være af uvæsentlig betydning,

2) hvis kravet er forældet,

3) hvis der er indgået en afdragsordning eller en akkord, som er overholdt af skyldneren, eller

4) hvis den pågældende har opnået en gældssanering, som ligeledes er overholdt.

Kapitel 6

Fælles bestemmelser

Kommunal anvisning af ældreegnede boliger

§ 15. Ældre og personer med handicap, der ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige grunde taler for det, ret til at få anvist en bolig efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere. Retten gælder boliger, som kommunen har anvisningsret til. Det er en forudsætning, at den pågældende person opfylder betingelserne efter § 12, stk. 1, for at få anvist en bolig med kommunal eller amtskommunal anvisningsret både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 2. Ganske særlige grunde, jf. stk. 1, foreligger, når en ældre eller person med handicap vil flytte til en anden kommune

1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytnings(amts)kommunen,

2) af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

3) for at blive optaget i et bomiljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve, eller

4) for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Øvrige rettigheder

§ 16. Der kan ikke tillægges boligsøgende til almene familieboliger videregående fortrinsrettigheder end anført i § 1, stk. 5, og §§ 2-9.

§ 17. Fortsættes et lejemål af en almen bolig i en andelsboligorganisation i henhold til reglerne i § 72 i lov om leje af almene boliger af en person, der ikke er fyldt 15 år, kan den pågældende person optages på medlemsfortegnelsen uanset § 3, stk. 5.

§ 18. Overgår brugsretten til en almen bolig i en andelsboligorganisation varigt efter lov om leje af almene boliger, kan medlemsnummeret overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

§ 19. Ved en boligsøgendes død overgår pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten og et eventuelt medlemsnummer til en almen familiebolig til den afdødes efterladte ægtefælle eller hermed sidestillede person.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af alder eller sygdom til et plejehjem, en almen ældrebolig eller lignende, kan pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten og et eventuelt medlemsnummer overdrages til den boligsøgendes ægtefælle eller hermed ligestillede person.

§ 20. Bortset fra de i §§ 17-19 nævnte tilfælde kan overdragelse af ventelistepladser og medlemsnumre i almene boligorganisationer ikke finde sted.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 21. Kommunalbestyrelsen påser i nødvendigt omfang, at almene boligorganisationer og selvejende institutioner udlejer ledige almene boliger i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen.

§ 22. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at § 4, stk. 2, og § 8, nr. 2, ikke finder anvendelse, hvis udlejningssituationen, herunder det lokale behov for almene familieboliger til husstande med børn, tilsiger det.

§ 23. Hvis almene familieboliger, almene ældreboliger, eller almene ungdomsboliger på grund af ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse, kan kommunalbestyrelsen eller amtsrådet tillade, at de pågældende boliger udlejes til andet end beboelse. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationens anvisning af ledige almene familieboliger og ledige almene ungdomsboliger skal godkendes i hvert enkelt tilfælde, jf. § 61 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan afvise udlejning til boligsøgende med husstandsindkomster af en sådan størrelse, at der vil være et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomst og boligafgift. Afvisning af boligsøgende under henvisning til indkomstforholdene kan kun ske efter en konkret vurdering af den enkelte boligsøgendes økonomiske og personlige forhold.

Stk. 3. Afviser kommunalbestyrelsen en udlejning i medfør af stk. 2, skal boligorganisationen og den boligsøgende underrettes herom skriftligt. Er afslag ikke afsendt af kommunalbestyrelsen senest 5 hverdage efter ansøgningens modtagelse i kommunen, er kommunalbestyrelsens mulighed for at afvise den boligsøgende bortfaldet.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2, og 3, finder tilsvarende anvendelse på afvisning af udlejning til flygtninge i medfør af § 62, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 895 af 10. oktober 1996 om udlejning af almene boliger m.v.

By- og Boligministeriet, den 14. december 2000

P.M.V.
E.B
Vibeke Køie

/Birgitte Spühler Hansen