Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt en satirisk kommenterende kampagne vedrørende en uoverensstemmelse mellem en privat person og Viborg amt. En sådan kampagneform lå inden for mediets handlemuligheder og måtte tåles af en offentlig myndighed. I øvrigt var myndigheden blevet forelagt sagen, og der var ingen oplysninger der tydede på, at myndigheden havde været afskåret fra at få offentliggjort sine synspunkter. God presseskik var derfor ikke overtrådt.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 88/1994

 

Viborg Amt har klaget over Ekstra Bladets kampagne kørt i perioden fra den 28. september til den 6. oktober 1994 i forbindelse med amtets påbud om fjernelse af en plastmembran i en kunstig sø, idet amtet mener, at Ekstra Bladet i forbindelse med kampagnen har overtrådt god presseskik.

I en overskrift på forsiden af Ekstra Bladet den 28. september 1994 var anført: "Hjælp med at fylde smuk sø op med skrald". Herunder stod:

"Viborg Amt har fået en ide: En smuk sø skal fyldes op med affald. Lov er lov og lov skal holdes - Ekstra Bladet går i spidsen og opfordrer læserne til at bidrage med malingrester, gammelt jern og alt godt fra pulterkammeret."

På s. 16 var overskriften: "Hjælp med at gøre smuk sø til svinesti [A] skal betale bøder på 5.000 kr. om måneden, hvis han ikke inden lørdag omdanner sin sø til losseplads - kom med dit affald". Det hed herefter i artiklen:

"Brøndborer [A] har brug for hjælp.

[A] er nemlig en paragraf-forbryder.

Viborg Amt kræver, at han inden den 1. oktober - altså på lørdag - omdanner sin idylliske sø til den losseplads, den var, før han købte den i 1989.

[A] har nemlig - helt uden at spørge om lov - ofret 160.000 kr. på at rense op i den stinkende losseplads og derefter lavet en smuk kunstig sø på sin naturgrund.

Det må han ikke.

Hans sø er ganske vist lavet efter alle forskrifter. Hundredvis af danskere får årligt lov til at lave en kunstig sø på deres grund.

Men til forskel fra [A] har de først spurgt bureaukraterne om lov. Og folk, der ikke spø'r om lov, skal straffes.

Viborg Amt har derfor slæbt den miljøvenlige paragraf-forbryder for domstolen. Både byretten og landsretten har givet bureaukraterne i amtet medhold i, at [A] er en forbryder.

Fra på lørdag skal han betale 5.000 kr. om måneden i dagbøder for sin forbrydelse, hvis ikke hans grund er "reetableret", som det hedder i dommen.

LOSSEPLADSEN "GENÅBNER"

Viborg Amt vil trække bundproppen ud på [A]s idylliske sø. Det skal bureaukraterne ikke have lov til.

Ekstra Bladet har derfor fra i morgen formiddag kl. 10 stillet affalds-container op ved [A]s sø, Stensbjergvej 45, Ørum - lige dér, hvor Jordbro Å krydser landevejen mellem Skive og Viborg.

Her kan du hele dagen komme og ganske gratis aflevere dit affald, så [A] ikke skal betale de mange penge for at have hjulpet naturen på vej.

Lossepladsen genåbner ganske enkelt."

.....

"- Det er jo sådan, grødhovederne inde på amtsgården vil have det. De kræver, at jeg laver søen om til en losseplads. Så nu opfordrer jeg alle til at komme og hjælpe mig med at fylde den op med lort igen, siger [A] til Ekstra Bladet.

- Jeg håber, at rigtigt mange vil støtte mig i min kamp mod amtet. Det er fuldstændig håbløst at kæmpe alene, når ens modstander er så stupid og overhovedet ikke vil lytte til sund fornuft, siger paragraf-forbryderen."

Artiklen var ledsaget af et billede af søen og et billede af affald. Billederne havde teksten:

"Det er denne idyl, Viborg Amt vil have tilbageført til losseplads. Indsat ses hvordan [A]s sø så ud, før han ryddede op. På skrænterne lå olie-tønder, asfalt-rester, murbrokker, senge, madrasser og maskindele."

Der var endvidere et billede af containeren med påskriften: "Indsamling af affald går ubeskåret til forurening af [A]s sø." Billedet havde teksten:

"Kom ud til min sø i morgen mellem kl. 10 og 20 med dit affald, bønfalder brøndborer [A]. Ekstra Bladet har opstillet containeren. Se på kortet side 17, hvor du finder den."

På side 17 i Ekstra Bladet var overskriften: "Bureaukrater smadrer mit livsværk - Brøndborer [A] drømte om en alderdom i idyl. Nu trækker Viborg Amt bundproppen ud af hans miljøvenlige sø". I artiklen hed det bl.a.:

"Bag landevej 26 mellem Viborg og Skive ligger et lille idyllisk beplantet areal med en smuk sø placeret i midten.

I fem år har [A] knoklet for at få stedet til at skinne.

På professionel vis har han fjernet flere hundrede tons affald, der lå på grunden, og i stedet lagt stensætninger og plantet sin drømme-sø til med dunhammere.

Nu vil Viborg Amt smadre det sted, [A] havde håbet, skulle blive det sted, hvor han og konen, [B], skulle nyde deres otium.

For fem år siden købte de den 20.000 kvadratmeter store grund for 80.000 kr. Ikke mindst fordi [A], der er arbejdsløs brøndborer, kunne se en fremtid i det.

Dengang var det en simpel losseplads - fyldt med alverdens olietønder, bil-reservedele, asfalt-rester og husaffald.

Viborg Amt og utallige private har gennem 30 år brugt grunden som losseplads.

Naboer kan bevidne, hvordan amtet selv har kørt mindst 500 tons asfalt-rester ind på lossepladsen."

.....

"DE BRUGTE EN KVART MILLION

Alligevel regnede [A] og [B] med, at der intet var i vejen for, at de reetablerede området - altså gjorde det til det naturskønne område, det var før lossepladsen.

Derfor ofrede de 160.000 kr. og en frygtelig masse arbejdstimer på at fjerne svineriet. Hvis man lægger dette beløb til købsprisen på 80.000 kr., har [A] og [B] i alt brugt næsten en halv million på deres livsdrøm.

Alt sammen til gavn for miljøet.

Men det sætter bureaukraterne i Viborg Amt overhovedet ikke pris på.

Amtet slæbte [A] for byretten i Skive, som i maj 1993 dømte ham til at "reetablere området". [A] nægtede og ankede dommen til landsretten, som i juni i år stadfæstede dommen.

JEG NÆGTER AT BETALE.

Hvis [A] ikke inden den 1. oktober - altså på lørdag - igen har lavet sin sø om til en losseplads, skal han betale 5.000 kr. om måneden i såkaldte dagbøder.

- Det er fuldstændig urimeligt, at jeg skal straffes for at lave en losseplads om til en idyllisk sø. Derfor nægter jeg simpelt hen at aflevere så meget som en krone til det offentlige. I øvrigt har jeg slet ikke råd til at betale 5.000 kr. om måneden i dagbøder."

.....

"Sagen om brøndborerens sø er gået i hårdknude. Efter landsrettens dom har [A] stort set ingen chancer for at få bureaukraternes urimelige krav omstødt.

Kun hvis amtspolitikerne - mod al forventning - vælger at give [A] en dispensation, kan den arbejdsløse brøndborer få lov til at beholde sin idylliske sø."

Artiklen var ledsaget af et billede af [A] og et kort, der viser, hvor søen ligger. På side 17 var endvidere under "Ekstra Bladet i morgen" anført som overskrift: "[A]s sø er sund og smuk". Endvidere var anført:

"[A] gjorde det rigtige, da han fjernede flere hundrede tons affald og forvandlede et vandhul til en dejlig sø.

Det er alle enige om - dyr, fugle, fisk, planter, almindelige mennesker og de eksperter, Ekstra Bladet har talt med. Undtagen paragraf-paverne i Viborg Amt.

Om få dage skal [A] betale dagbøder, medmindre han ødelægger sin natur-idyl. Men myndigheds-misbrugerne i Viborg Amt bør ikke føle sig for sikre i al deres magtfuldkommenhed. For Ekstra Bladet er i aktion."

I en artikel i Ekstra Bladet den 29. september 1994 under overskriften: "Lige til lossepladsen" var bl.a. anført:

"Man tror, det er løgn, men det er det desværre ikke:

Viborg Amt har med både by- og landsret i ryggen pålagt brøndborer [A], [adresse] i Ørum, at sløjfe den smukke sø, han har anlagt på sin ejendom. I stedet skal han føre landskabet tilbage til dets oprindelige skikkelse.

Denne oprindelighed bestod af en losseplads på ca. 500 tons olietønder, asfaltrester, rustne bilreservedele og andet vraggods, som både Viborg Amt og private havde kasseret og smidt i en uklædelig dynge på den adresse, [A] og hans kone [B] købte for fem år siden.

Det tog flere års slid og betragtelige summer, før [A] og hans kone havde fået muget ud i svineriet og omdannet det til en sivbevokset idyl.

Den har Viborg Amt nu med domstolenes velsignelse beordret nedlagt.

Hvis ikke det sker, skal [A] fra på lørdag betale 5.000 kr. om måneden i dagbøder.

Ikke fordi folkene i Viborg Amt synes, at hans sø er grim eller på anden måde forstyrrer den offentlige ro og orden, ..... Alligevel skal [A] straffes. Ikke fordi nogen har noget imod, at han ved egen kraft og ved hjælp af sine personlige midler hjalp Viborg Amt af med en lidet pyntelig, forurenende møgdynge.

Han skal ned med nakken, fordi han har forbrudt sig imod det allerhelligste bud blandt bureaukrater:

Han havde ikke spurgt om lov!

Det er en alvorlig forsyndelse. Tænk hvis den tendens bredte sig, at folk selv tog sig af sagerne i stedet for at stå med hatten i hånden og ydmygt bede om tilladelse til selv det mest indlysende private initiativ.

Hvad skulle der så blive af stempelartisterne på både sjette og syvende kontor, hvis de ikke længere kunne få tiden mellem kaffepauserne til at gå med at sende ansøgninger frem og tilbage til hinanden?

Perspektiverne er rystende, er amtsbureaukraterne og deres lige så støvede domstolskolleger blevet enige om.

Derfor må der statueres et eksempel.

Eksemplet hedder [A] og hans sø.

Men skal der være skrot, så lad der være skrot!

Hvis bureaukraterne i Viborg Amt og deres åndsbrødre i by- og landsret hellere vil stå fast på deres privilegier end forsvare en smuk plet på landkortet, skal de få det, som de vil have det.

Derfor har Ekstra Bladet opstillet en affaldscontainer ved ejendom i Ørum, hvor alle kan aflæsse deres nedbrudte køleskabe, punkterede bildæk, tilkalkede kaffemaskiner og andet kassabelt husgeråd.

Det vil alt sammen blive smidt ud i [A]s sø, så bureaukraterne får et klart signal om deres politik:

Lige til lossepladsen."

Artiklen var ledsaget af et billede af søen og et af affaldscontaineren med påskriften: "Indsamlet affald går ubeskåret til forurening af [A]s sø."

Den 30. september 1994 i Ekstra Bladet var under overskriften: "Søen skal overleve - Folkets dom klar: [A]s utroligt smukke sø må ikke ødelægges af Viborg Amts idiotiske bureaukrater" bl.a. anført:

"- Du er en helt. Jeg kommer kun, fordi jeg gerne vil trykke dig i hånden."

.....

"Men du gør det helt rigtige. Det synes alle, jeg kender.

Fra nær og fjern sivede omkring hundrede mennesker i går til paragraf-forbryderen [A]s kriminelle sø ved Ørum mellem Skive og Viborg."

.....

"Det skortede ikke på sympati fra de fremmødte. Alle var enige:

Det er fuldstændigt vanvittigt, at [A] ikke må få lov til at beholde sin sø."

.....

"Dermed bekræfter den pensionerede vognmand, hvad flere af brøndborerens naboer har forklaret.

Viborg Amt har selv kørt op mod 500 tons (!) asfaltrester ind på [A]s grund.

BLINDE MILJØBUREAUKRATER.

En anden af de fremmødte gjorde opmærksom på, at der kun 1,4 kilometer fra [A]s sø ligger en grusgrav, som af de lokale beboere benyttes som losseplads."

.....

"Men det bekymrede tilsyneladende ikke miljøteknikeren fra Skive kommune, Claus Nielsen.

Han var udelukkende blevet sendt ud til [A]s sø for at kontrollere paragraf-forbryderen og Ekstra Bladets aktiviteter."

.....

"Om Claus Nielsen privat støtter [A]s miljøvenlige oprensning, kunne man ikke få at vide:

- Jeg skal ikke stikke snuden frem i denne her sag. Jeg er her udelukkende for at kontrollere, at I ikke smider affald i søen, sagde den emsigt smilende kommunes miljøtekniker til Ekstra Bladet."

En artikel i Ekstra Bladet den 1. oktober 1994 havde følgende overskrift: "Støt [A]s sø". I artiklen hed det bl.a.:

"LILLE MAND HVAD NU?

- Jeg er ked af den her sag. Jeg troede godt, jeg måtte rydde op i en losseplads for egen regning og lave en sø. Men det måtte jeg åbenbart ikke. Den lille mand får aldrig ret mod systemet, siger [A].

- Når en rig direktør bygger et hotel to etager for højt uden at spørge om lov, får han dispensation bagefter. Så bli'r hans "fejl" tilgivet. Men når jeg - arbejdsmand [A] af Guds Nåde - laver en sø uden at spørge om lov, skal jeg straffes. Mig kan de ikke give dispensation.

- Folk fra hele landet har ringet og støttet mig. Alle spørger, hvordan de kan hjælpe mig mod systemet. Derfor har jeg nu fået lavet fire flotte postkort af min sø, som alle og enhver kan købe for 25 kr. eller mere."

.....

"Hvis man vil støtte [A]s kamp mod de forstokkede bureaukrater i Viborg Amt og købe hans fire postkort, skal man sende mindst 25 kr. til: [A], ..."

I en anden overskrift på samme side hed det: "Amts- top fløjtende ligeglad - Amtsbureaukraterne i Viborg ignorerer sø-ejer [A]s råb om hjælp på trods af lokalbefolkningen - de nægter at svine natur-idyllen til". I artiklen var bl.a. anført:

"Bureaukraterne i Viborg Amt er fløjtende ligeglade med [A]s sø ved Jordbro Å mellem Viborg og Skive.

Med åbenlys foragt ignorerer skranke-paverne den container, Ekstra Bladet torsdag havde stillet op ved den idylliske sø.

Med endnu større foragt overså de den, da den fredag blev kørt ind foran amtsgården i Viborg. Med et ellers klart tilbud: Fyld den selv op med lort!

Dét turde amtets ypperste folkevalgte ikke.

Da lokalbefolkningen torsdag havde nægtet at fylde containeren op med affald, fordi de ikke ville svine [A]s sø til, kørte Ekstra Bladet den fredag ind til amtsgården i Viborg.

Det var ment som et tilbud til amtspolitikerne. Nu kunne de selv få chancen for at opfylde deres krav til den fallerede, arbejdsløse sø-ejer - nemlig at den smukke sø fjernes og erstattes med noget, der ligner den losseplads, [A] i sin tid købte.

Men dét ville amts-toppen ikke.

De forholdt sig mildt sagt totalt ligeglade. Borger [A]s dybt alvorlige økonomiske problem, der på kort tid kan gøre ham fallit, bekymrer tilsyneladende ikke amts-folkene en tøddel.

Ikke én eneste af de folkevalgte gad besvære sig ud af amts-borgen i Viborg for blot at forhøre sig om, hvad der foregik."

.....

"POLITISK ÅNDE-HUL.

Hvor amtet svigter, synes en af de folkevalgte til Folketinget dog at være mere lydhør.

Medlem af Folketingets miljø-udvalg, Bodil Thrane (V), siger til Ekstra Bladet:

- Hvis sagen er, som den er fremstillet, er det fuldstændigt vanvittigt.

- Det centrale er, at jeg støtter mennesket frem for systemet. Derfor må loven laves om, hvis myndighederne virkelig kræver, at han fjerner den sø. Det har Anders Fogh Rasmussen også givet mig ret i, siger folketingsmedlemmet.

Dermed er der udsigt til, at Danmarks højeste politiske instans får øjnene op for den bureaukratiske vanvids-beslutning.

Og hvad så?"

I Ekstra Bladet den 2. oktober 1994 hed det under overskriften "[A] og 7. kontor" bl.a.:

"Ud fra en ulyksalig trang til at gøre Danmark pænere, har denne [A] tilladt sig at forvandle en losseplads til en sø.

Med denne handling har [A] gjort sig til en "forbryder", i hvert fald hvis vi skal tro loven og 7. kontor. Derfor er han nu i den situation, at han skal "reetablere området", på jævnt dansk forvandle søen til losseplads igen. Hermed er skabt et nyt begreb i dansk miljøpolitik: genforurening!

[A] har udøvet farlig selvtægt, og sådan noget gør man ikke ustraffet. Tænk på følgerne, tænk hvis vi alle selv begyndte at finde ud af tingene fremfor at gå rundt og spørge om lov.

Nej, [A] er en farlig mand for lov og orden.

Enhver uden for 7. kontor vil kunne se det organiserede vanvid. Se hvordan loven bruges til at søndertrampe almindelig fornuft. Se hvordan et system forsøgte at bekæmpe virkeligheden."

.....

"[A] var en, troede man da, overkommelig opgave, så han var let at slå ned på, det er straks værre med narkohandlerne. Sådan har systemet sin egen vilkårlige systematik."

.....

"Det er mennesker som ham, der bringer samfundet videre og renser systemet. Ikke de skinhellige ministre, politikere og bureaukrater, der forsøger at umyndiggøre folket."

I artikler i Ekstra Bladet den 3. og 4. oktober 1994 fremgik, at en kioskejer vil oprette en fond, der kan betale [A]s bøder. Det hed i artiklen den 3. oktober 1994 bl.a.:

"Jeg vil køre fuld power. Hjælpeaktionen skal ikke foregå om en uge, men fra i aften. Bureaukratiet har i denne sag fungeret på en pervers måde. Der er tale om diktatur."

I artiklen den 4. oktober 1994 er endvidere anført:

"- Efter at Ekstra Bladet og Aalborg Stiftstidende lørdag offentliggjorde min adresse - (.....) - strømmede det allerede mandag ind med breve fra folk, som sender mig penge til min kamp mod grødhovederne i Viborg Amt, siger [A] til Ekstra Bladet."

I artiklen refereres sagen på ny.

Endelig er der i en artikel i Ekstra Bladet den 6. oktober 1994 under overskriften: "Nu er der til første bøde" igen refereret til baggrunden for den indsamling, der blev sat i værk.

Af Skive Rets dom af 12. maj 1993 fremgår, at [A] skal reetablere området ved og omkring den kunstigt anlagte sø. Dommen blev stadfæstet af Vestre Landsret den 1. juli 1994. Fristen for fjernelse af plastmembranen blev fastsat til den 1. oktober 1994, og tvangsbøderne blev fastsat til 5.000 kr. månedligt.

I en skrivelse af 30. september 1994, som efter det oplyste er udsendt til Ritzaus Bureau, fra Viborg Amt fremgår:

"Viborg Amt har på det seneste været omtalt en del i landets medier, specielt i Ekstra-Bladet. Desværre har en del medier valgt ukritisk at viderebringe Ekstra Bladets oplysninger. På den baggrund vil jeg gerne anmode om, at følgende indlæg optages i Jeres medie med en passende placering."

I indlægget er bl.a. anført:

"Ekstra Bladet har kastet sin kærlighed på en sag fra amtet, hvor en borger har ryddet op på en grund, der tidligere var grusgrav - herunder fjernet noget affald, der var smidt på grunden. Personlig påskønner jeg en sådan indsats, hvilket resten af amtsrådet og forvaltningen i øvrigt også gør.

Samtidig har borgeren anlagt en kunstig sø ved at udlægge en plastfolie på knap 3.000 kvadratmeter. Det er et areal på størrelse med 3-4 villagrunde.

At anlægge en sø kræver efter loven en tilladelse. Amtet plejer at give en sådan tilladelse, hvis vandet kan indfinde sig og forblive i søen på naturlig måde.

En sø på en plastmembran vil aldrig kunne udvikle sig naturligt, bl.a. fordi en sådan plastmembran på et tidspunkt vil blive utæt.

Endvidere er den kunstige sø anlagt meget tæt på grundvandsspejlet og i øvrigt meget tæt på naboens drikkevandsboring."

.....

"Ansøgningen til Amtet er behandlet på helt almindelig vis, men har ikke indenfor gældende lovgivning kunnet imødekommes.

Enhver borger har mulighed for at få domstolene til at kontrollere det offentliges afgørelser. Det er også sket i dette tilfælde. Vestre Landsret har, som i øvrigt Miljøankenævnet og Byretten i Skive, tilsluttet sig Amtsrådets afgørelse: Plastmembranen skal væk.

Der er selvfølgelig ikke meget avissalg i en sådan sag. Derimod er der åbenbart avissalg i en historie, hvor Amtsrådet, som repræsentant for "det urimelige system", forhindrer "den lille mand" i at rydde op på sin grund og tvinger "den lille mand" til at genskabe det svineri, der var engang. Så er der bare ikke længere tale om en sag fra det virkelige liv, men om rent eventyr.

Som offentlig myndighed er amtsrådet kendt med, at en journalist vælger at dyrke en historie fra det, der i fagsproget vist nok kaldes "en skæv vinkel". Vi har derimod ikke tidligere oplevet, at journalister ikke har ønsket at kontrollere oplysningerne eller høre, om amtet har supplerende oplysninger, der kan indgå, således at artiklen får en vis tilknytning til virkeligheden."

.....

"I stedet har Ekstra Bladet valgt at "støtte" borgeren ved at arrangere en affaldsindsamling for at hælde affaldet i søen. Selv Ekstra Bladets journalist kan ikke være ukendt med, at dette intet har med den virkelige sag at gøre."

.....

"Mere forstemmende er imidlertid, at en stor del af pressen i starten valgte at lægge Ekstra Bladets oplysninger til grund. Ekstra Bladet burde ikke i de kredse fremstå som noget sandhedsorakel. Helt galt bliver det efter min mening, når amtets medarbejdere må se sig selv omtalt som "grødhoveder" og lignende i journalisternes artikler. At formanden for det relevante udvalg må se sig selv omtalt som "hykler", fordi han vælger at følge gældende lovgivning, er vel efterhånden normal sprogbrug for Ekstra Bladet."

.....

 

Til støtte for klagen over, at god presseskik er overtrådt, har Viborg Amt gjort gældende, at Ekstra Bladet ikke på noget tidspunkt i forbindelse med kampagnen har forsøgt at få oplysninger i amtet om sagens reelle omstændigheder. Ekstra Bladet har derimod valgt at hænge Viborg Amt ud. Ekstra Bladet har kun forsøgt at få en politisk kommentar fra formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, ikke en indsigt i sagens faktiske omstændigheder.

Viborg Amt har endvidere gjort gældende, at der i forbindelse med Ekstra Bladets kampagne er sket en nedladende og injurierende omtale af amtets medarbejdere. Mener Ekstra Bladet, at der er tale om satire, må der stilles det krav, at handlingsforløbet er kendt af såvel satirikeren som af den, der læser satiren. Reaktionen fra Ekstra Bladets læsere vidner ikke om, at disse har opfattet sagens faktiske omstændigheder.

Endelig har Viborg Amt gjort gældende, at Ekstra Bladet fremturede med de forkerte oplysninger, efter at bladet var blevet gjort bekendt med sagens rette sammenhæng.

Hvad forskellige landskabseksperter skulle have udtalt i sagen, kan ikke være relevant.

I en udtalelse om klagen har Ekstra Bladet gjort gældende, at amtets politisk ansvarlige, formand for amtets udvalg for teknik og miljø, er blevet interviewet 2 gange i Ekstra Bladet. Af interviewene fremgik, at området skulle reetableres. De ansvarlige er således blevet hørt.

Viborg Amt har i talrige breve til [A] benyttet vendingen "reetablere området", og denne vending er også indeholdt i Skive rets dom.

Ekstra Bladet valgte at opfatte vendingen bogstaveligt, svarende til at "føre området tilbage til dets tidligere tilstand", d.v.s. en stenet losseplads. Som en happening arrangerede Ekstra Bladet derfor opstillingen af containeren og opfordrede befolkningen til at fylde den med affald. Formålet var at påvise det idiotiske i, at Viborg Amt var tilfreds med, at området henlå som losseplads - hvorimod ejeren blev overfaldet af bureaukrater, efter at han havde oprenset grunden og anlagt en smuk sø, fordi han ikke søgte en særlig tilladelse hertil. Komikken sættes i relief af uafhængige eksperters ros til anlægsarbejdet.

Disse uafhængige landskabseksperter, som ikke er ansat i Viborg Amt, har efter besigtigelse af stedet udtalt deres tilfredshed med anlægsarbejdet - herunder, at det givet vis var blevet godkendt, hvis der var blevet søgt i tide.

Ekstra Bladet har endvidere gjort gældende, at amtet må tåle kritik i satirens form i en sag af samfundsmæssig betydning.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Else Mols, Hans Dam, Tage Clausen og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

Ekstra Bladet har i denne sag valgt en satirisk kommenterende kampagneform, som naturligt må ligge inden for et massemedies handlemuligheder, og som også en offentlig myndighed må tåle.

Ekstra Bladet har forelagt sagen for formanden for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en udtalelse om amtets synspunkter.

Endvidere foreligger ingen oplysninger om, at Viborg Amt i kampagneforløbet skulle være afskåret fra på eget initiativ i Ekstra Bladet at få offentliggjort sine synspunkter eventuelt i form af genmæle.

Der er således ikke sket nogen tilsidesættelse af god presseskik i denne sag.

Afsagt den 19. januar 1995.