Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om Danmarks Statistik.


Herved bekendtgøres lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik med de ændringer, der følger af lov nr. 540 af 17. december 1971

§ 1. Som central myndighed for den danske statistik oprettes Danmarks Statistik, der

 • 1) indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold, eventuelt i samarbejde med kommunale og andre statistiske organer,
 • 2) kan påtage sig indsamling, bearbejdelse og offentliggørelse af statistiske oplysninger for kommuner, organisationer og private virksomheder m.v.,
 • 3) forestår eller medvirker ved indretning og udnyttelse af offentlige myndigheders centrale registre, der tjener til varetagelse af administrative opgaver for det offentlige og erhvervslivet, og som kan anvendes til statistiske formål,
 • 4) kan bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,
 • 5) kan udarbejde statistiske analyser og prognoser,
 • 6) varetager opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.

Stk. 2. Danmarks Statistik skal i øvrigt efter økonomi- og budgetministerens bestemmelse forestå tilvejebringelsen af statistiske oplysninger til brug for den statslige administration og lovgivningsmagten.

Stk. 3. Påtænker en offentlig myndighed eller institution at påbegynde indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger, skal Danmarks Statistik underrettes herom med henblik på forhandling om samordning.

Stk. 4. Fra de offentlige myndigheder og institutioner, som ved lovens ikrafttræden indsamler og bearbejder statistiske oplysninger, skal Danmarks Statistik inden 3 år tilvejebringe oplysning om deres statistiske virksomhed med henblik på eventuel forhandling om samordning.

§ 2. Danmarks Statistik er en selvstændig institution og ledes af en styrelse, der består af rigsstatistikeren som formand og 6 andre medlemmer med indsigt i samfundsforhold, herunder erhvervs- og arbejdsforhold. De 6 medlemmer beskikkes for højst 4 år ad gangen af økonomi- og budgetministeren. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Rigsstatistikeren udnævnes af kongen. Økonomi- og budget ministerens indstilling om udnævnelse afgives efter samråd med styrelsen.

§ 3. Styrelsen træffer beslutning om Danmarks Statistiks arbejdsplan i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1, stk. 1, og fastsætter retningslinier for behandlingen af de i § 1, stk. 3 og 4, nævnte samordningsspørgsmål samt spørgsmål om samordning af offentlig og ikke-offentlig statistik.

Stk. 2. Styrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang og på hvilken måde de i §§ 7-12 nævnte oplysninger skal indhentes. Økonomi- og budgetministeren kan dog fastsætte begrænsninger med hensyn til tilvejebringelse af sådanne oplysninger, som det statistiske departement ikke i de ved lovens ikrafttræden gældende love eller administrative bestemmelser havde hjemmel til at kræve afgivet.

Stk. 3. Forslag til Danmarks Statistiks budget afgives til økonomi- og budgetministeren efter godkendelse af styrelsen. Styrelsen træffer i øvrigt beslutning i spørgsmål af større økonomisk betydning, herunder fastsættelsen af retningslinier for vederlag for de i § 1, stk. 1, punkt 2, nævnte opgaver for kommuner, organisationer, private virksomheder m. v.

Stk. 4. Styrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg.

Stk. 5. Styrelsen tager i øvrigt stilling til spørgsmål, som forelægges af rigsstatistikeren.

§ 4. Rigsstatistikeren har den faglige og administrative ledelse af Danmarks Statistik.

Stk. 2. Danmarks Statistiks personaleforhold hører under økonomi- og budgetministeren.

Stk. 3. De sager inden for Danmarks Statistiks forretningsområde, hvis afgørelse efter lovgivningen hører under økonomi- og budgetministeren, forelægges af rigsstatistikeren direkte for ministeren.

§ 5. Økonomi- og budgetministeren kan nedsætte et udvalg til formidling af samarbejdet mellem Danmarks Statistik og andre offentlige myndigheder og institutioner. Økonomi- og budgetministeren fastsætter efter samråd med styrelsen udvalgets forretningsorden.

§ 6. Offentlige myndigheder og institutioner skal inden for rammerne af den af styrelsen fastlagte arbejdsplan efter anmodning fra Danmarks Statistik meddele de oplysninger, de er i besiddelse af.

§ 7. Tidspunktet for almindelig folketælling fastsættes af økonomi- og budgetministeren efter indstilling fra Danmarks Statistik. Ved disse tællinger kan Danmarks Statistik forlange de oplysninger, som med hjemmel i lovgivningen om folkeregistre kan kræves afgivet til disse registre, samt oplysning om erhverv, stilling, fag, uddannelse og arbejdssted.

§ 8. Alle erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om følgende:

 • 1) virksomhedens art og ejerforhold, arealanvendelse, anlæg og materiel, personel, arbejds- og lønforhold, produktion, herunder udført transport og præsterede serviceydelser i øvrigt, ordrebeholdninger samt bevægelser heri, omsætning og priser, lønudgift, varekøb, driftsudgifter i øvrigt, investeringsudgifter og lager,
 • 2) for landbrug, gartneri og skovbrug endvidere om høstudbytte, husdyrhold og pelsdyr,
 • 3) for forsikringsvirksomhed, pengeinstitutter og anden kreditformidlende virksomhed endvidere om arten og omfanget af samt vilkårene for ydede eller formidlede kreditter og modtagne indskud samt oplysning om, til hvilke grupper af debitorer lånene er ydet, og fra hvilke grupper af kreditorer indskuddene er modtaget,
 • 4) for banker og sparekasser yderligere om den pålydende værdi af ejerpantebreve, der modtages som sikkerhed for byggelån.

Stk. 2. Selskaber, foreninger, institutioner o. lign., der ikke driver erhvervsvirksomhed, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om virksomhedens art og ejerforhold, arealanvendelse, personel, arbejds- og lønforhold, lønudgift, investeringsudgift og om aktiver og passiver og bevægelsen i disse.

Stk. 3. Fremsætter en landsomfattende organisation af erhvervsdrivende ønske om, at der inden for det pågældende erhverv tilvejebringes statistiske oplysninger ud over de i stk. 1 angivne, kan økonomi- og budgetministeren efter indstilling fra styrelsen påbyde afgivelse af sådanne oplysninger til Danmarks Statistik.

§ 9. Ved indførsel fra og udførsel til udlandet samt ved varehandel mellem Grønland, Færøerne og det øvrige Danmark skal varemodtagere og vareafsendere meddele oplysning om de ind- og udførte varers værdi, art og mængde, købsland, oprindelsesland, salgsland, forbrugsland samt transportmåde. Foretages ind- eller udførslen eller den nævnte varehandel ved andre end de egentlige varemodtagere eller vareafsendere, f. eks. af klarerere eller speditører, skal disse give oplysninger om de egentlige varemodtageres eller vareafsenderes navne og adresser.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om afgivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger fastsættes af finansministeren efter indstilling fra styrelsen.

§ 10. Til brug ved opgørelsen af betalings- og kapitalbalancen over for udlandet skal enhver, der har økonomiske mellemværender med udlandet, efter anmodning afgive oplysninger til Danmarks Statistik om indtægter fra og udgifter til udlandet samt om gæld til og tilgodehavender i udlandet.

§ 11. Ejere og lejere af boliger og af lokaler, der anvendes til erhverv, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger for hver enkelt bolig eller virksomhed om husleje, lejerindskud, boligens eller lokalernes beliggenhed, størrelse, indretning og anvendelse samt, for så vidt angår boliger, antallet af beboere.

Stk. 2. Ejere og lejere af boliger skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive de yderligere oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af reguleringspristallet.

§ 12. Til brug for tilvejebringelse af en indtægtsstatistik skal erhvervsdrivende efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om omsætning, varekøb, omkostninger og avanceberegning, af- og nedskrivninger, henlæggelser og overførsler, udbytter, renteindtægter og -udgifter samt indtægter og udgifter ved bivirksomhed i øvrigt, betalte eller beregnede skatter og afgifter.

Stk. 2. Til belysning af investerings- og kapitalforhold skal erhvervsdrivende endvidere efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om aktiver og passiver samt bevægelsen i disse.

§ 12 a. Med henblik på statistiske opgørelser over tinglysningen af sælgerpantebreve skal enhver, der til tinglysning indleverer et pantebrev, der udgør en del af berigtigelsen af købesummen i forbindelse med omsætning af fast ejendom, forsyne dokumentet med påtegningen »Sælgerpantebrev«.

Stk. 2. Pantebreve udstedt til de institutter, der er omfattet af lov om realkreditinstitutter, skal forsynes med påtegning om, hvorvidt pantebrevet vedrører lån mod 1. prioritet (almindelig realkredit) eller lån mod sekundær prioritet (særlig realkredit).

§ 13. Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der afkræves ham efter §§ 7-12 a, eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. I sager angående de oplysninger, der omtales i § 9, kan bøde pålægges efter reglerne i toldloven.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1966.

Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:

 • 1) Lov nr. 221 af 16. december 1895 om ordningen af statens statistiske bureau.
 • 2) Lov nr. 75 af 29. marts 1904 om rederes forpligtelse til at meddele statistiske oplysninger.
 • 3) Lov nr. 481 af 10. september 1920 om afgivelse af statistiske oplysninger om husleje m. v.
 • 4) § 5, stk. 2, i lov nr. 83 af 16. marts 1963 om beregning af et reguleringspristal.
 • 5) §§ 188 og 196 i toldloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 7. januar 1965.

Stk. 3. De bestemmelser, der er fastsat efter toldlovens § 188, stk. 1, bevarer deres gyldighed, indtil de ændres ved bestemmelser i henhold til nærværende lovs § 9, stk. 2.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

ØKONOMI- OG BUDGETMINISTERIET, DEN 12. JANUAR 1972.

Per Hækkerup.

/Edvard Pedersen.

Officielle noter

Særlig note:

(* 1) Oversat til engelsk.